НАРЕДБА № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
 

Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., в сила от 11.04.2006 г., изм. и доп., бр. 60 от 3.08.2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 40 от 27.05.2011 г., бр. 52 от 8.07.2011 г., бр. 91 от 20.11.2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 29.07.2014 г.

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., предишен текст на чл. 1, бр. 40 от 2011 г.) С тази наредба се уреждат:

1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2014 г. ) изискванията за окачествяване на месо, разфасовки и вътрешности от домашни птици и качествените изисквания към тях в зависимост от вида на птиците, външния вид и теглото;

2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2014 г. ) изискванията при съхранение и предлагане на пазара на месо, разфасовки и вътрешности от домашни птици;

3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2014 г. ) тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото, разфасовки и вътрешности от домашни птици;

4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) редът за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата на птиче месо във връзка с прилагане на Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо;

5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство на окачествители на птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит;

6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2014 г. ) изискванията относно реда за извършване на проверки във връзка с предлагането на месо, разфасовки и вътрешности от домашни птици на пазара с оглед прилагане на:

а) (изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (обн., ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.);

б) Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (обн., ОВ, бр. L 157 от 17.6.2008 г.);

в) (отм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. );

г) Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо (обн., ОВ, бр. L 151 от 16.6.2009 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) Наредбата се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) месо от домашни птици, подходящо за консумация от човека, което не е претърпяло никаква друга обработка освен студена, за да се осигури неговото запазване, и се отнася за птиче месо, разфасовки и вътрешности от следните видове

- Gallus domesticus;

- патици;

- гъски;

- пуйки;

- токачки;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) разфасовки от домашни птици;

3. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) птиче месо в саламура, попадащо под код КН 0210 99 39, както е посочено в част ХХIV от приложение I на Регламент (ЕС) № 1308/2013;

4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. );

5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 
 

Раздел II
Качествени изисквания и окачествяване на месо, разфасовки и вътрешности от домашни птици
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2014 г. )

 
 
 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) Трупове от домашни птици, разфасовки и вътрешности се предлагат на пазара, когато отговарят на изискванията на приложение № I на Регламент (ЕО) № 543/2008 и част ХХ от приложение № I на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

 
 
 

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., доп., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., изм., бр. 62 от 2014 г. ) Птичето месо, разфасовките и вътрешности от домашни птици в зависимост от термичното състояние се предлагат на пазара като:

1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) прясно птиче месо - птиче месо, което никога не е втвърдявано в резултат на процеса на охлаждане преди постоянното му съхранение при температура не по-ниска от - 2 °C и не по-висока от + 4 °C; производителят може да предвиди отклонения от посочените температури през минималния период от време, необходим за разфасоване, обработка и съхранение на прясното птиче месо, извършвани в системата на търговията на дребно или в помещения, намиращи се в непосредствена близост до търговските обекти, където разфасоването, обработката и съхранението се извършват единствено с цел директно доставяне на прясно птиче месо за потребителите на място, при условие че се запазят характеристиките му на прясно месо;

1а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм., бр. 62 от 2014 г. ) "разфасовка" означава месо от домашни птици по чл. 2, т. 1, което в зависимост от размера и характеристиките на мускулната тъкан може да бъде определено като получено от съответните части на трупа;

2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) пресни птичи разфасовки - съхраняват се при условията на прясно птиче месо;

2а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г.) охладени вътрешности - съхраняват се при температура, не по-висока от 3 °С, със срок на предлагане, определен и гарантиран от фирмата производител;

3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., доп., бр. 52 от 2011 г., изм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. );

4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., доп., бр. 40 от 2011 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. );

5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., доп., бр. 40 от 2011 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. );

6. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) "замразено птиче месо" - месо, което е замразено възможно най-бързо в рамките на обичайните процедури след клане и се съхранява по всяко време при температура, не по-висока от -12 °C, като се предлага на пазара в срок, гарантиран от фирмата производител;

7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) "замразени птичи разфасовки" - съхраняват се при условията на замразено птиче месо и се предлагат на пазара със срок, гарантиран от фирмата производител;

8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г.) "замразени вътрешности" - съхраняват се при условията на замразено птиче месо и се предлагат на пазара със срок, гарантиран от фирмата производител;

9. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г.) "бързо замразено птиче месо" - замразено със скорост 1 cm/h, с температура в дълбочина на гръдния мускул не по-висока от минус 18 °С; съхранява се при температура не по-висока от минус 18 °С и се предлага на пазара в срок, гарантиран от производителя, а за гъските - до 6 месеца от датата на производство или срок, гарантиран от производителя; без петна от "хладилно изгаряне" и ледени късове във вътрешността на птиците и в полиетиленовите пликове;

10. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) птичето месо, което е било подложено на замразяване или бързо замразяване, следва да се продава в това състояние или да се използва като суровина за производство на месни продукти и се предлага на пазара със срок, гарантиран от фирмата производител;

11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г.) "бързо замразени птичи разфасовки" - съхраняват се при условията на бързо замразено птиче месо и се предлагат на пазара в срок, гарантиран от производителя;

12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г.) "бързо замразени вътрешности от птичи произход" - съхраняват се при условията на бързо замразено птиче месо и се предлагат на пазара в срок, гарантиран от производителя.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

(3) Замразяването или бързото замразяване на птичите трупове се извършва веднага след технологичната линия на добив, но не по-късно от 4 h след клането.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 40 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., доп., бр. 40 от 2011 г., изм., бр. 52 от 2011 г., изм. и доп., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., изм., бр. 62 от 2014 г. ) Пресните, замразените и бързо замразените птичи трупове и пресните, замразените и бързо замразените разфасовки се предлагат на пазара само ако съдържанието на вода не надхвърля технически неизбежните стойности вода, определени чрез методите, описани в Регламент (ЕО) № 543/2008 (приложение VII и VIII).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) Птичите трупове и разфасовките се предлагат на пазара като клас "А" и клас "Б" в зависимост от вида на птиците, външния вид и охранеността на трупа. Класовете отговарят на изискванията на приложение № 1, табл. 1 - 3 и приложение № 2а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Предварително опакованите замразени или бързо замразени птичи трупове и разфасовки се класифицират в зависимост от номиналното тегло, както е посочено в чл. 9, ал. 3 на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(3) Месото от домашни птици, което не отговаря на изискванията за качество на клас "А" или на клас "Б", се пренасочва за преработка.

 
 
 

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) Вътрешностите се предлагат на пазара само когато отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(2) Черният дроб от патици и гъски се предлага на пазара, когато отговаря на следните изисквания:

1. добит е от гъска или патица от видовете Сairina muschata или c.m. x Anas platyrhynchos, угоявани по начин, при който се получава угоен черен дроб;

2. гъските и патиците, от които е отстранен, са напълно обезкръвени и черните дробове имат еднакъв цвят;

3. нетното тегло на черния дроб е:

а) за черен дроб от патици - не по-малко от 300 g;

б) за черен дроб от гъски - не по-малко от 400 g.

(3) При нетно тегло на черния дроб, по-малко от посочените в т. 3, той се насочва за преработка.

 
 
 

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Обозначаването на месото от домашни птици се извършва съгласно чл. 1, 4 и чл. 5, ал. 3, 4 и 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) В случаите, в които месото от домашни птици се транспортира до транжорни или цехове за преработка, обозначаването по чл. 1 не се прилага.

 
 
 

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) Месо, разфасовки и вътрешности от домашни птици се етикетират съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и на изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008 – клас (клас "А" или клас "Б") за птичи трупове и разфасовки и обозначение на метода на охлаждане.

 
 
 

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., изм., бр. 62 от 2014 г. ) Опаковките трябва да съдържат един птичи труп или една или няколко разфасовки от птиче месо от един тип и вид птици. Предлагат се на пазара като замразени или бързо замразени.

 
 
 

Чл. 8г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 

Чл. 8д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните поддържа списък на кланиците, които маркират върху опаковките си начина на отглеждане и хранене на птиците.

(2) Кланиците по ал. 1, производителите, които доставят птиците, производителите и доставчиците на фуражни смески и люпилните, които произвеждат еднодневни пилета, подлежат на проверка в съответствие с чл. 12, т. 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(3) Обектите по ал. 2 водят дневници, съдържащи данните, посочени в чл. 12 на Регламент (ЕО) № 543/2008. Данните в дневниците се съхраняват не по-малко от 6 месеца.

 
 
 
 

Раздел III
Маркировка и опаковка

 
 
 

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 
 

Раздел IV
(Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., отм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)
Изисквания към кланиците и транжорните и ред на одобрение

 
 
 

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., отм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., отм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., отм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., отм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., отм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.).

 
 
 
 

Раздел V
(Предишен раздел IV - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.)
Обучение на окачествители и издаване на свидетелство

 
 
 

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Птичето месо се окачествява от окачествители, притежаващи свидетелство за успешно завършен курс на обучение за окачествители на месо от домашни птици.

(2) Окачествители могат да бъдат лица, навършили 18 години, със завършено средно образование и придобили правоспособност при условията и по реда на тази наредба.

 
 
 

Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Кандидатите за окачествители се обучават от Селскостопанската академия и/или продуктовия борд въз основа на изготвена от тях програма, одобрена от министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) Програмата за обучение и за провеждане на изпит включва теоретична и практическа част относно производство, окачествяване, съхранение и предлагане на пазара на птичи трупове, разфасовки и вътрешности.

 
 
 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) Преподавателите по теория и практика са лица, които притежават професионална квалификация и опит в областта на производството, окачествяването, съхранението и предлагането на пазара на птичи трупове, разфасовки и вътрешности.

 
 
 

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Изпитът по чл. 13, ал. 2 се провежда от комисия, която включва представители на обучаващата институция, МЗХ и един практикуващ окачествител.

(2) Изпитът по практика се провежда в птицекланица и транжорна, с които обучаващата институция има сключен договор.

(3) Свидетелството по чл. 12, ал. 1 се издава от обучаващата институция след успешно издържан изпит и съдържа данните съгласно приложение № 2. Свидетелството е безсрочно.

 
 
 

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Дейността на окачествителите се контролира от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и храните.

(2) Лицата по ал. 1 попълват контролен лист и доклад за извършените проверки и вписват данните за броя на проверените партиди, броя на неправилно окачественото и/или маркирано птиче месо.

(3) При констатиране на три нарушения за една календарна година за една кланица или транжорна се изготвя писмено предупреждение до окачествителя и се уведомява ръководителят на кланицата. При констатиране на следващо нарушение лицата по ал. 1 представят предложение пред министъра на земеделието и храните за отнемане на свидетелството по чл. 12, ал. 1.

(4) Свидетелството за окачествяване се отнема със заповед от министъра на земеделието и храните при:

1. грешки и отклонения от правилата за окачествяване;

2. записване на невярна информация при маркировката на птичите трупове;

3. други нередности и пропуски.

(5) Отнемането на свидетелството подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) За повторно издаване на свидетелство окачествителите полагат изпит по теория и практика, без да преминават повторно курс на обучение.

 
 
 

Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Селскостопанската академия и продуктовият борд поддържат база данни за окачествителите, получили свидетелство по чл. 12, ал. 1, която съдържа:

1. име и адрес на притежателя на свидетелството;

2. номер и дата на издаване на свидетелството.

(2) Институциите и организациите по ал. 1 подават информация за издадените свидетелства в МЗХ.

 
 
 
 

Раздел V
(В сила от 7.07.2006 г., отм., бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.)
Водене на дневници

 
 
 

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 
 

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 
 

Раздел VI
Тестове по окачествяване

 
 
 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) В птицекланиците окачествителите, под контрола на БАБХ вземат проби за:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. и доп., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) проверката на абсорбция на вода съгласно приложение № IХ или приложение № VI на Регламент (ЕО) № 543/2008);

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., доп., бр. 62 от 2014 г. ) определяне на загубата на вода при размразяване на замразените и бързо замразените пилета, което се извършва чрез капков тест съгласно приложение № VI на Регламент (ЕО) № 543/2008, определяне на общо съдържание на вода в замразените и бързо замразени пилета се извършва съгласно приложение № VII на Регламент 543/2008, определянето на общо съдържание на вода на замразени и бързо замразени разфасовки, съгласно приложение № VIII на Регламент 543/2008.

(2) Резултатите от пробите по ал. 1 се записват и се съхраняват в продължение на една година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г.) Когато при изследване на пробите бъде установено, че количеството вода е по-голямо от допустимото количество вода, определено по методите в приложения № VI, VII, VIII или приложение № IХ на Регламент (ЕО) № 543/2008, кланиците незабавно предприемат необходимите технически изменения в процеса, за да гарантират посочените в цитираните приложения стойности.

 
 
 

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., изм. и доп., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., изм., бр. 62 от 2014 г. ) На всеки 8 часа по време на производствения процес окачествителите под контрола на БАБХ извършват проверки по отношение на абсорбирана вода в съответствие с приложение № VI или приложение № ІХ на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Най-малко веднъж на два месеца окачествителите под контрола на БАБХ взимат проби от замразените и бързо замразените пилета за определяне на общото съдържание на вода по реда, определен в приложения № VI и VII на Регламент (ЕО) № 543/2008. Проби не се взимат от кланични трупове, за които са представени доказателства, че са предназначени за износ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г.) Когато бъде установено, че дадена партида от замразени или бързо замразени пилета не съответства на изискванията за допустимо количество вода, пробите по ал. 2 се взимат всяка седмица, докато три поредни проби, взети в три различни производствени дни в рамките най-много на 4 седмици, са показали наличие на абсорбирана вода, съответстваща на изискванията на приложение № IХ на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., доп., бр. 62 от 2014 г. ) Когато резултатите от пробите на замразени и бързо замразени пилета превишават стойностите, посочени в приложение № VI или приложение № ІХ на Регламент (ЕО) № 543/2008, партидата е несъответстваща. В тези случаи ръководителят на птицекланицата може да поиска повторна проверка на пробите в акредитирана лаборатория по метод, определен от контролния орган.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) Разходите за вземане и проверка на пробите по ал. 2, 3 и 4 се заплащат от кланицата.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При въздушно охлаждане, когато резултатите от пробите по чл. 21, ал. 1 и 2 в продължение на шест месеца покажат съответствие с критериите, предвидени в приложения № VI и VII на Регламент (ЕО) № 543/2008, честотата на проверките по чл. 21, ал. 1 може да бъде намалена до един път месечно. При неспазването на изискванията на приложения № VI и VII на Регламент (ЕО) № 543/2008 проверките се извършват съгласно чл. 21, ал. 2.

 
 
 

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Най-малко веднъж на 3 месеца транжорните или кланиците, които транжират, под контрола на БАБХ вземат проби от замразените и бързо замразените птичи разфасовки за определяне на общо съдържание на вода по реда, определен в приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008. Проби не се вземат от птичи разфасовки, за които са представени доказателства, че са предназначени за износ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) Когато резултатите от пробите по чл. 22, ал. 1 в продължение на една година покажат съответствие с критериите, предвидени в приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008, честотата на проверките по чл. 22, ал. 1 може да бъде намалена до една проверка на всеки 6 месеца. При неспазването на изискванията на приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008 проверките се извършват съгласно чл. 22, ал. 1 .

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Когато бъде установено, че дадена партида от замразени или бързо замразени птичи разфасовки не съответства на изискванията за допустимо общо съдържание на вода, пробите по ал. 1 се вземат всеки месец, докато 3 поредни проби, взети в три различни производствени дни в рамките най-много на четири седмици, са показали наличие на абсорбирана вода, съответстваща на изискванията на приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008.

(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Изискванията за максимално допустимите стойности на водата по приложения № VI, VII и VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008 са валидни за всички видове пресни, замразени и бързо замразени трупчета от домашни птици, разфасовки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2014 г. ) В случаите, в които резултатите от изследванията надвишават максимално допустимите стойности на вода, посочени в Регламент (ЕО) № 543/2008, нарушителите подлежат на санкция съгласно чл. 74а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

 
 
 

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., изм., бр. 62 от 2014 г. ) (1) Производителите на пресни птичи трупове и птичи разфасовки вземат проби за контрол на съдържанието на вода съгласно нормите в приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008 с минимална честота веднъж на три месеца от трупове и разфасовки.

(2) Резултатите от анализите на пробите по ал. 1 се записват и се съхраняват за срок от две години.

 
 
 
 

Раздел VII
Ред за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата на птиче месо

 
 
 

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) В Министерството на земеделието и храните се поддържа единна информационна система с данни за средните продажни цени на неразфасовани, замразени птичи трупове клас "A", без вътрешности, прилагани от птицекланиците и общо за страната.

 
 
 

Чл. 24. (1) Ръководителят на птицекланицата или упълномощено от него лице ежеседмично предоставя информация в МЗХ за средните продажни цени на неразфасовани, замразени птичи трупове клас "A", без вътрешности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) Информацията за цените по ал. 1 се предоставя на електронен и/или хартиен носител не по-късно от 12 часа всеки вторник.

(3) (В сила от 1.01.2007 г. в частта за докладване на цените на Европейската комисия, доп., бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.) Средната за страната седмична продажна цена по ал. 1 в левове за 100 kg без ДДС се изчислява в МЗХ и се докладва на Европейската комисия всяка сряда не по-късно от 12 часа.

 
 
 
 

Раздел VIII
Контрол

 
 
 

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Окачествяването, съхранението, маркировката и предлагането на пазара на птичи трупове, разфасовки и вътрешности от домашни птици се контролира от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и храните.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Кланиците, транжорните и складовете за търговия на едро подлежат на проверка относно окачествяването и съхранението на птичите трупове, разфасовките и вътрешностите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Проверката по ал. 3 се прави на цялата партида, като се обособява извадка на случаен принцип според размера на партидата, както следва:

1. при партида от 100 до 500 бройки размерът на извадката е 30 броя;

2. при партида от 501 до 3200 бройки размерът на извадката е 50 броя;

3. над 3200 бройки размерът на извадката е 80 броя;

4. при партида, по-малко от 100 броя, се проверява цялата партида.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) Допустимите отклонения трябва да отговарят на посочените стойности в чл. 8, параграфи 2 и 3 на Регламент (ЕО) № 543/2008, с изключение на черния дроб, добит от патици и гъски, който трябва да бъде съответно с минимално тегло 300 g и 385 g.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При проверката на партида месо от домашни птици от клас "Б" допустимият брой отклонения се удвоява.

 
 
 

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При проверка на предварително пакетирани птичи трупове и разфасовки се допускат следните максимални отклонения в теглото:

1. при тегло под 1100 g - 25 g;

2. при тегло от 1100 до 2400 g - 50 g;

3. над 2400 - 100 g (за трупове от домашни птици).

 
 
 

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Проверяваната партида от птиче месо е допустима, когато броят на несъответстващите на изискванията опаковки е не повече от:

1. 2 - при извадката 30 броя;

2. 3 - при извадката 50 броя;

3. 5 - при извадката 80 броя.

 
 
 

Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Когато проверяваната партида не съответства на изискванията, длъжностните лица забраняват нейната продажба, докато не се установи, че са изпълнени изискванията на тази наредба.

 
 
 

Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При проверка на средното действително съдържание на партида от готови опаковки се прилага изискването на чл. 9, т. 11 на Регламент (ЕО) № 543/2008.

 
 
 

Чл. 25д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Кланиците по чл. 8д подлежат на проверка относно обозначаване върху опаковките на начина на отглеждане и хранене на птиците.

(2) Проверките се извършват най-малко:

1. веднъж на цикъл на отглеждане при производителите, които доставят птиците;

2. веднъж годишно при производителя и доставчика на храни;

3. четири пъти годишно в кланицата;

4. веднъж годишно в инкубатора.

 
 
 

Чл. 25е. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) Официалният контрол относно спазване на изискванията за общото съдържание на вода, съхранението, етикетирането и предлагането на пазара на птичи трупове и разфасовки от птиче месо се извършва от служители на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) Служителите по ал. 1:

1. извършват контрол на замразени и бързо замразени птичи трупове и разфасовки съгласно Регламент (ЕО) № 543/2008;

2. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) извършват контрол на пресни птичи трупове, разфасовки от птиче месо, като прилагат следните изисквания:

а) включват в плана за контрол и проверки за спазване на изискванията на наредбата с честота, основана на оценката на риска;

б) (изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) вземат проби за контрол на съдържанието на вода съгласно нормите, определени в приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008, с минимална честота веднъж на три месеца;

в) (изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г. ) увеличават честотата на контрола с най-малко веднъж на месец, като разходите са за сметка на производителя, когато при извършване на официален контрол се установи неспазване на изискванията на наредбата; увеличената честота може да бъде намалена до минималната определена в ал. 2, ако четири поредни проби, взети в различни месеци, покажат, че съответстват на нормите, определени в приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008.

 
 
 

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

 
 
 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., доп., бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 
 

Раздел IX
Изисквания при внос

 
 
 

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., бр. 62 от 2014 г. ) Търговците на птичи трупове и разфасовки от птиче месо при внос:

1. уведомяват доставчиците си преди получаване на всяка пратка за изискванията на тази наредба;

2. проверяват етикетите на всяка партида за съответствие с тази наредба, преди да бъдат пуснати на пазара.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Домашни птици" са птици от вида кокошки, пуйки, патици, гъски и токачки, отглеждани със стопанска цел.

2. "Труп" е цялото тяло на птицата след: обезкървяване, оскубване и изкормване, като сърцето, черният дроб и белите дробове, воденичката, гушата, бъбреците, краката до пищяла и главата трябва да бъдат отстранени; изкорменият труп се предлага на пазара със или без вътрешности, като сърцето, черният дроб, воденичката и шийката са опаковани в пликче и върнати в коремната кухина.

3. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.).

4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "Вътрешности" са сърце, шия, воденица и черен дроб и всички други части на трупа, които се смятат за годни за консумация от човек.

6. "Партида" е птиче месо от един и същи вид, един и същи клас, от един производствен цикъл, от една и съща кланица.

7. "Предлагане на пазара" е държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, продажба, доставка или всяка друга форма на предлагане.

8. "Опаковано месо и разфасовки от домашни птици" е всяка отделна единица, приготвена за представяне на крайния потребител, опакована по начин, който осигурява нейната цялост.

9. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

10. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

11. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.).

12. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.).

13. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., отм., бр. 62 от 2014 г. ).

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г., бр. 62 от 2014 г. ) Тази наредба се издава на основание чл. 58ж, т. 2 - 5 и чл. 58з от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и отменя Наредба № 8 от 2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (ДВ, бр. 28 от 2001 г.).

 
 
 

§ 3. Наредбата влиза в сила в тридневен срок след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на раздел V, който влиза в сила 3 месеца след обнародването, и на чл. 24, ал. 3 в частта за докладване на цените на Европейската комисия, който влиза в сила от 1.I.2007 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. за преобразуване на

Националното управление по горите в Държавна агенция по горите

(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

 
 
 
 

§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.

 
 
 
 

§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията .

 
 
 
 

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

........................................................................

 
 
 
 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на

Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици

(ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 7.08.2010 г.)

.......................................................................

 
 
 
 

§ 29. Навсякъде в наредбата:

1. Думата "субпродукти" се заменя с "черен дроб".

2. Думите "Националния център за аграрни науки" се заменят със "Селскостопанска академия".

3. Думите "Министерство на земеделието и горите" се заменят с "Министерство на земеделието и храните".

4. Думите "министъра на земеделието и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните".

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици

(ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)

 
 
 
 

§ 31. Производителите и търговците на птиче месо, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо, непретърпели термична обработка, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до два месеца от влизането й в сила.

........................................................................

 
 
 
 
                              Приложение № 1
 
 
 
 
чл. 6, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)

Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици в зависимост от вида на птиците

 

Таблица 1

Вид на птичето месо

Общи изисквания за клас “А” и клас “Б”

Месо от пилета — бройлери, ярки и петлета

кожа еластична, гладка; върхът на гръдната кост огъваем
(не е вкостен), добре покрит с мускули; трупът добре
закръглен, покрит с мускули (за петлета и ярки гръдната
кост е по-слабо еластична
)

Месо от кокошки и петли

кожа еластична, грапава; гръдна кост леко изпъкнала,
като върхът е неогъваем (вкостен); трупът е добре
покрит с мускули

Месо от млади пуйки

кожа нежна, гладка и еластична; върхът на гръдната кост
огъваем (не е вкостен); трупът добре покрит с мускули

Месо от пуйки и пуяци

кожа еластична, грапава; гръдната кост изпъкнала,
неогъваема (вкостена); трупът добре оформен, покрит
с мускули

Месо от млади патици
и млади гъски

кожа нежна, гладка, еластична; върхът на гръдната кост
огъваем (не е вкостен), добре покрит с мускули; трупът
добре оформен и покрит с мускули; тлъстинният слой при
гъските по цялото тяло е тънък или умерен и цветът е
доказателство за прилагане на специална диета

Месо от патици и гъски

кожа еластична, леко грапава; гръдна кост слабо
изпъкнала, покрита с мускули; върхът на гръдната кост
неогъваем (вкостен); трупът добре оформен и покрит с
мускули; по цялото тяло на гъската се наблюдава умерено
тлъстинен слой

Месо от токачки

кожа еластична, гладка, тъмно оцветена; гръдната кост
добре покрита с мускули; при млади токачки върхът на
гръдната кост е огъваем; при стари токачки върхът е
неогъваем, покрит с мускули

Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици в зависимост от външния вид на трупа

 

Таблица 2

Клас “А”

Клас “Б”

 

Месото от домашни птици да отговаря на изискванията за клас “А”, като се
допускат следните отклонения:

1. Трупът—замускулен; гърдите
добре развити, широки, дълги
и месести; бутчетата—месести

Единични перца върху трупа (гърдите,
бутчетата, трупа, ставите на краката и
връхчетата на крилата)

2. Трупът — чист; без счупени кости; без травми, несвойствени петна и оцветявания, без мирис

Единични крондили на гърба; единични точковидни кръвоизливи по тялото

3. Кожата чиста, здрава, ненаранена, без разкъсвания, натъртвания и петна, без подкожни кръвоизливи и синини, без остатъци от перушина, крондили и декубитални изменения

До 5 леки натъртвания

4. Цветът на кожата характерен за вида и породата птици, без видими петна от кръв, освен отделни малки и неправещи впечатление петна, като гърдите и бутчетата трябва да са без такива петна

До 3 разкъсвания на кожата с големина 1 см

5. Костната система добре развита; строежът на костите без деформации и недостатъци

Незначителни деформации на гръдната кост
(леки вдлъбнатини, деформации или незначително странично изкривяване, без травматични увреждания и кахексия); връхчето на крилата счупено или липсва

Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици в зависимост от охранеността на трупа

Таблица 3

Вид на птичето месо

Клас “А”

Клас “Б”

1. Месо от пилета бройлери, ярки и
петлета

много добре развита мускулатура; гребенът на гръдната кост едва забележим; трупът добре закръглен с нормално отлагане на подкожна мазнина по целия труп

Задоволително развита мускулатура; гребенът на гръдната кост забележим; трупът Закръглен с незадоволително отлагане на подкожна мазнина по целия труп

2. Месо от кокошки и петли

много добре развита мускулатура; при кокошката гребенът на гръдната кост е слабо забележим; при петела — слабо изпъкнал; добре закръглен труп с нормално отлагане на подкожна тлъстина по него

мускулатурата — добре развита при кокошката и задоволително развита при петела; при кокошката гребенът на гръдната кост — забележим; при петела — изпъкнал; кокошката — добре закръглен труп; петелът — задоволително закръглен; отлагане на подкожна тлъстина по целия труп

3. Месо от
млада пуйка

много добре развита мускулатура; гребенът на гръдната кост слабо забележим; добре закръглен труп

Задоволително развита мускулатура, гребенът на гръдната кост — забележим; закръглен труп

4. Месо от
пуйки и пуяци

много добре развита мускулатура; гребенът на гръдната кост — слабо - забележим; закръглен труп с отлагане на подкожна тлъстина по целия труп

Задоволително развита мускулатура; гребенът на гръдната кост — добре забележим;
задоволително закръглен труп с незначително отлагане на тлъстина по целия труп

5. Месо от млади патици и млади гъски

много добре развита мускулатура; слабозабележим гребен на гръдната кост, закръглен труп с нормално отлагане на подкожна тлъстина по целия труп

Задоволително развита мускулатура; забележим гребен на гръдната кост; отлагане на подкожна тлъстина по целия труп; за млади патици — следи от подкожна тлъстина по целия труп

6. Месо от патици и гъски

много добре развита мускулатура; слабозабележим гребен на гръдната кост; закръглен труп с нормално отлагане на подкожна тлъстина по него

задоволително развита мускулатура; забележим гребен на гръдната кост; задоволително закръглен труп с отлагане на подкожна тлъстина по целия труп

7. Месо от токачки

много добре развита мускулатура; гребенът на гръдната кост — слабо-забележим; трупът закръглен с нормално отлагане на подкожна тлъстина по него; кожата по крилете, гърдите и бутчетата по-тъмно пигментирана

Задоволително развита мускулатура; гребенът на гръдната кост добре забележим; трупът закръглен с незадоволително отлагане на подкожна тлъстина по целия труп; кожата по крилете, гърдите и бутчетата — тъмно пигментирана

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Приложение № 2
 
 
 
 
                            към чл. 14а, ал. 3 
(Отм., предишно приложение № 9
към чл. 12, ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.,
изм., бр. 91 от 2012 г.,
в сила от 20.11.2012 г.)
.......................................................................
(наименование на издаващия свидетелството)
СВИДЕТЕЛСТВО

№.................... от.................... г.

Настоящото свидетелство се издава на ..................................
...........................................................................,
(трите имена)
ЕГН ....................................................., за завършен
курс на обучение за ОКАЧЕСТВИТЕЛ на птиче месо, разфасовки и
субпродукти съгласно чл. 58з от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: ............ Председател на ПБЯПЗМ: ...............
МИНИСТЪР: ...........................
 
 
 
 
                              Приложение № 2а
 
 
 
 
към чл. 6, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г.,
в сила от 20.11.2012 г.,
изм., бр. 62 от 2014 г.)

Общи изисквания, на които трябва да отговарят разфасовките от месо от домашни птици

1. Половинки

половин трупове, получени чрез надлъжен разрез по плоскостта на гръдната кост и гръбнака

2. Четвъртинки

половина, разделена чрез напречен разрез, при което са получени четвъртини с бутче и гърди

3. Неразделени четвъртинки с бутчетата

и двете четвъртинки с бутчетата, обединени с част от гърба, със или без трътката

4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Гърди, бяло месо или филе с кост

гръдната кост и ребрата или част от тях, разпределени от двете страни на костта, заедно с обграждащата ги мускулатура; гърдите могат да бъдат цели или половинки

5. Бутче

бедрената кост, пищялът и фибулата (малкият пищял) заедно с обграждащата ги мускулатура; двете парчета трябва да са отрязани от тазобедрената до тарзалната става

6. Бутче с част от гърба, прикрепен към него

теглото на гърба, прикачен към бутчето, не трябва да надвишава 25 % от теглото на разфасовката

7. Бедро

бедрената кост заедно с обграждащата я мускулатура; двете парчета трябва да са отрязани от тазобедрената става до колянната става

8. Подбедрица

пищялът и малкият пищял заедно с обграждащата ги мускулатура; двете парчета трябва да са отрязани от колянната става до тарзалната става

9. Крило

раменната кост, лъчевата кост и лакътната кост заедно с обграждащата ги мускулатура; при крила на пуйка раменната кост или лъчевата/раменната кост заедно с обграждащата ги мускулатура могат да бъдат представени отделно

10. Неразделени крила

двете крила, обединени с част от гърба, като теглото на последния не трябва да надвишава 45 % от това на цялото парче

11. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Филе от гърдите, бяло месо

цялата част или половината от обезкостените гърди, т.е. без гръд­ната кост и ребрата; при филе от гърди на пуйка филето може да съдържа само дългия гръден мускул

12. Филе от гърдите с „ядеца“

филе от гърдите без кожа с ключицата и само хрущялната точка на гръдната кост, теглото на ключицата и хрущяла да не надхвърля 3 % от това на цялото парче

13. Нетлъсто филе

филе от гърдите на гъски или патици, обхващащо кожата и подкожната тлъстина, покриваща гръдния мускул, без пекторалния мускул

14. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.) Обезкостен пуешки бут

бедрата и/или подбедриците, обезкостени, т. е. бут без фибулата и пищяла (тибията), разрязани на кубчета или на ивици

15. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)

 

16. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


17. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г.)


Забележка. Продуктите, отбелязани в т. 4, 11 и 14, могат да бъдат представени със или без кожа. Липсата на кожа при продуктите от т. 4, 11 и 14 се обозначава на етикета.

 

 
 
 
 
                              Приложение № 2б
 
 
 
 
                             към чл. 6а, ал. 1 
(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г.,
в сила от 20.11.2012 г.,
отм., бр. 62 от 2014 г.)
 
 
 
 
                              Приложение № 3
 
 
 
 
                             към чл. 5, ал. 1 
(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
 
                              Приложение № 4
 
 
 
 
                             към чл. 6, ал. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
 
                              Приложение № 5
 
 
 
 
                              към чл. 7, т. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
 
                              Приложение № 6
 
 
 
 
                              към чл. 7, т. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
 
                              Приложение № 7
 
 
 
 
                             към чл. 7, т. 5 
(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
 
                              Приложение № 8
 
 
 
 
                          към чл. 11, ал. 1, т. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.,
в сила от 7.08.2010 г.)
 
 
 
                              Приложение № 9
 
 
 
 
                         към чл. 4, ал. 1, т. 3 
(Ново - ДВ, бр. 52 от 2011 г.,
отм., бр. 91 от 2012 г.,
в сила от 20.11.2012 г.)
 
 
 
                             Приложение № 10
 
 
 
 
                             към чл. 4, т. 3 
(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г.,
в сила от 20.11.2012 г.,
отм., бр. 62 от 2014 г.)

 
 
 
                             Приложение № 11
 
 
 
 
                             към чл. 4, т. 3 
(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г.,
в сила от 20.11.2012 г.,
отм., бр. 62 от 2014 г.)