МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 Г. (*1)
Утвърдена с Решение № 192 на Бюрото на Министерския съвет от 22 декември 1981 г. В сила от 28 април 1984 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., попр. ДВ. бр.86 от 30 Октомври 2009г.,попр. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г.

 

Преамбюл

Страните по тази конвенция,

желаейки да съдействат за повишаването на безопасността на човешкия живот и опазването на морската среда и имуществото на море чрез установяване с общо съгласие на международни норми за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта,

считайки, че най-добрият начин за постигането на тази цел е сключването на Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците,

се споразумяха за следното:

 

Общи задължения по конвенцията

Член I

(1) Договарящите страни се задължават да осъществяват разпоредбите на тази конвенция и приложението към нея, което е неразделна част от конвенцията. Всяко позоваване на тази конвенция означава едновременно позоваване на приложението.

(2) Договарящите страни се задължават да издават закони, постановления, заповеди и правила и да вземат всякакви други мерки, необходими за осъществяване на разпоредбите на конвенцията с цел осигуряване безопасността на човешкия живот, опазване на морската среда и имуществото на море и осигуряване на съответната квалификация на моряците на корабите, необходима за изпълняване на основните им задължения.

Определения

Член II

В конвенцията, ако изрично не е определено друго:

(а) страна означава държава, по отношение на която конвенцията е влязла в сила;

(b) администрация означава правителството на държавата, под знамето на която корабът има право да плава;

(с) свидетелство означава действителен документ, както и да е наименуван, издаден от администрацията или по нейно пълномощие, или признат от администрацията, който дава право на неговия притежател да заема длъжността, посочена в този документ или разрешена от националните правила;

(d) притежател на свидетелство означава лице, което законно притежава свидетелство;

(е) организация означава Международната морска организация (ИМО);

(f) генерален секретар означава генералния секретар на Oрганизацията;

(g) морски кораб означава всеки кораб, освен тези, които плават изключително във вътрешни води, в границите на защитени води или в непосредствена близост до тях, или в районите на действие на пристанищните правила;

(h) риболовен кораб означава кораб, използван за ловене на риба, китове, тюлени, моржове или други живи ресурси на морето;

(i) Правилник за радиосъобщения означава Правилника за радиосъобщенията, който е приложение към последната действаща Международна конвенция за далекосъобщенията.

Приложно поле

Член III

Конвенцията се прилага спрямо моряците, работещи на морски кораби, които имат право да плават под знамето на страна, с изключение на тези моряци, които служат или работят на:

(а) военни кораби, военно-спомагателни кораби или на други кораби, собственост на държава или експлоатирани от нея и използвани изключително за правителствени нетърговски цели; всяка страна чрез вземане на съответни мерки, които не нанасят вреда на експлоатацията или на експлоатационните възможности на такива кораби, принадлежащи и/или експлоатирани от нея, трябва да осигури лицата, които работят на такива кораби, да отговарят, доколкото това е целесъобразно и практически възможно, на изискванията на конвенцията;

(b) риболовни кораби;

(с) яхти за удоволствие, незанимаващи се с търговски превози; или

(d) дървени кораби с примитивна конструкция.

Представяне на информация

Член IV

(1) Страните във възможно най-кратък срок представят на генералния секретар:

(а) текстовете на законите, постановленията, заповедите, правилата и всякакви други документи, издадени по различни въпроси, обхванати от конвенцията;

(b) пълни данни, където е възможно, по отношение на програмите и срока на обучение, както и на националните изпитни и други изисквания за всяко свидетелство, издадено в съответствие с конвенцията;

(с) достатъчен брой образци на свидетелства, издавани в съответствие с конвенцията.

(2) Генералният секретар уведомява всички страни за всяка представена информация, получена съгласно точка 1(а) и в частност за целите на член IХ и Х, и им изпраща по тяхно искане всяка информация, която му е представена съгласно точка 1(b) и (с).

Други договори и тълкувания

Член V

(1) Всички досега действащи договори, конвенции и споразумения между страните, отнасящи се до нормите за подготовка и освидетелстване на моряците и вахтената служба, продължават да запазват в своя срок на действие пълна сила по отношение на:

(а) моряците, към които тази конвенция не се прилага;

(b) моряците, към които тази конвенция се прилага, но по въпроси, които не са изрично предвидени в нея.

(2) Там, където такива договори, конвенции и споразумения противоречат на разпоредбите на конвенцията, страните преразглеждат своите задължения по такива договори, конвенции и споразумения с цел отстраняването на противоречията между задълженията си по тях и задълженията на конвенцията.

(3) Всички въпроси, които изрично не са предвидени в конвенцията, се регулират от законодателството на страните.

(4) Никоя разпоредба на конвенцията не засяга кодифицирането и развитието на морското право от Конференцията по морско право на Организацията на обединените нации, провеждана в съответствие с резолюция 2750 (ХХV) на Общото събрание на Организацията на обединените нации, както и на сегашните и бъдещите правни претенции и правни позиции на всяка държава по въпросите на морското право и по отношение на естеството и границите на юрисдикцията на крайбрежната държава и държавата на знамето.

Свидетелства

Член VI

(1) Свидетелствата за капитани, за лица от командния или редовия състав се издават на тези кандидати, които удовлетворяват изискванията на администрацията по отношение на работа (плавателен стаж), възраст, здравословно състояние, подготовка, квалификация и изпити, съгласно съответните разпоредби на приложението към конвенцията.

(2) Свидетелствата за капитаните и лицата от командния състав, издавани в съответствие с този член, се потвърждават от издаващата ги администрация с образец, предписан от правило I/2 на приложението. Ако потвърждението не е съставено на английски език, то трябва да съдържа превод на този език.

Преходни разпоредби

Член VII

(1) Стандартно свидетелство за компетентност или свидетелство за практикуване на работа на длъжност, за заемането на която конвенцията изисква свидетелство, което е издадено в съответствие със законите на страната или Правилника за радиосъобщения преди влизането в сила на конвенцията за страната, се признава за действително за работа на тази длъжност и след влизането в сила на конвенцията за тази страна.

(2) В течение на не повече от пет години след влизането в сила на конвенцията за страната нейната администрация може да прoдължи издаването на стандартни свидетелства за компетентност в съответствие с установената практика. Тези свидетелства се признават за действителни за целите на конвенцията. В течение на този преходен период такива свидетелства се издават само на моряците, които са започнали своята работа на корабите по определена специалност, за която са се отнасяли свидетелствата преди влизането в сила на конвенцията за тази страна. Администрацията осигурява възможността всички други кандидати да положат изпит и получат свидетелство в съответствие с разпоредбите на конвенцията.

(3) В течение на две години след влизането в сила на конвенцията за страната тя може да издава свидетелство за работа на моряците, които не притежават нито свидетелство, съответстващо на конвенцията, нито стандартно свидетелство за компетентност, издадено съгласно националните закони, преди влизането в сила на конвенцията за страната, ако тези моряци:

(а) са работили на море на длъжност, за която кандидатстват за свидетелство, не по-малко от три години в периода на последните седем години преди влизането в сила на конвенцията за тази страна;

(b) са представили доказателство, че са работили задоволително през горния период;

(с) отговарят на изискванията на администрацията по отношение на здравословното си състояние, включително на зрението и слуха, отчитайки при това тяхната възраст в момента на подаване на заявлението.

За целите на конвенцията свидетелство за работа на борда на кораб, издадено на основание на този член, се счита за равностойно на свидетелство, издадено в съответствие с разпоредбите на конвенцията.

Привилегировано разрешение

Член VIII

(1) В случаите на изключителна необходимост администрациите, ако това по тяхно мнение не създава опасност за хората, имуществото и околната среда, могат да издават привилегировано разрешение, позволяващо на определен моряк да работи на определен кораб в течение на определен срок, непревишаващ шест месеца, на длъжност, за заемането на която той не притежава съответстващо свидетелство, при условие че лицето, на което се издава привилегировано разрешение, е достатъчно квалифицирано, за да заема вакантната длъжност по начин, удовлетворяващ изискванията на администрацията относно осигуряване на безопасността. Такова разрешение за заемане на длъжността радиооператор се дава само по условията, предвидени от съответните разпоредби на Правилника за радиосъобщенията. Привилегировано разрешение се издава на капитан или главен механик само в случаите на форсмажорни обстоятелства и само за възможния най-кратък срок.

(2) Всяко привилегировано разрешение за заемане на каквато и да е длъжност се издава само на лице, което на законни основания е притежател на свидетелство, което му разрешава заемането на длъжност с една степен по-ниска. Когато по конвенцията не се изисква свидетелство за заемане на длъжност с една степен по-ниска, привилегированото разрешение може да бъде издадено на лице, чиято квалификация и опит по мнението на администрацията напълно съответстват на изискванията за заемане на такава длъжност, при което, ако лицето не притежава съответстващо свидетелство, то трябва да премине проверка, утвърдена от администрацията, за да потвърди, че издаването на такова привилегировано разрешение не може да понижи степента на безопасност. Освен това администрацията, колкото е възможно най-бързо, осигурява споменатата длъжност да се заеме от притежател на подходящо свидетелство.

(3) Страните по възможност веднага след 1 януари всяка година изпращат на генералния секретар доклад, съдържащ сведения за общия брой на привилегированите разрешения по отношение на всяка длъжност, за която се изисква свидетелство, издадени на морски кораби в течение на годината, както и данни за броя на тези кораби с вместимост, съответно под и над 1600 бруто регистър тона.

Еквиваленти

Член IХ

(1) Конвенцията не забранява администрацията да запази съществуващите или да прилага други системи за теоретическа и практическа подготовка, включително тези, които обхващат плавателния стаж на кораба и организацията на корабната служба, специално отчитащи техническия прогрес, особените типове кораби и видове превози при условие, че опитът от работата на кораба, знанията и квалификацията по отношение на навигационното и техническото управление на кораба и боравенето с товара осигуряват степен на безопасност на море и имат превантивен ефект относно замърсяването или най-малко са равностойни на изискванията на конвенцията.

(2) Подробностите за такива системи се представят във възможния най-кратък срок на генералния секретар, който ги изпраща на всички страни.

Контрол

Член Х

(1) Корабите, с изключение на посочените в член III, когато се намират в пристанищата на страната, подлежат на контрол, осъществяван от длъжностни лица, надлежно упълномощени от тази страна, с цел да се установи, че всички работещи на борда моряци, които съгласно конвенцията са длъжни да притежават свидетелства, имат такива свидетелства или съответни привилегировани разрешения. Тези свидетелства се признават, ако няма основания да се предполага, че са получени по незаконен път или че притежателят на свидетелството не е лицето, на което то е било първоначално издадено.

(2) В случай на откриване на нарушения съгласно точка 1 или на реда, посочен в правило I/4 "Ред за контрол", осъществяващото контрол длъжностно лице незабавно писмено уведомява капитана на кораба, консула или ако няма консул - най-близкото дипломатическо представителство или морските власти на държавата, под знамето на която корабът има право да плава, за вземането на съответни мерки. Това уведомление трябва да съдържа подробни сведения за открити нарушения и основанията, поради които страната счита, че тези нарушения създават опасност за хората, имуществото и околната среда.

(3) Ако при упражняването на контрол съгласно точка 1 не са отстранени нарушенията, посочени в точка 3 на правило I/4, и е установено, вземайки под внимание размера и типа на кораба и продължителността и характера на рейса, че това създава опасност за хората, имуществото и околната среда, страната, упражняваща контрол, взема мерки корабът да не излезе в открито море дотогава, докато изискванията не бъдат изпълнени дотолкова, че да се счита опасността за отстранена. За фактите относно взетите мерки се съобщава незабавно на генералния секретар.

(4) При упражняване на контрол съгласно този член се вземат всички възможни мерки, за да се избегне необосновано задържане или необосновано отлагане отплаването на кораба. Ако корабът е необосновано задържан или неговото отплаване е необосновано отложено, той има право на компенсация за понесените от това загуби или вреди.

(5) Този член се прилага така, че корабите, които имат право да плават под знамето на държава, която не е договаряща страна, да не се ползват от по-благоприятни условия, отколкото корабите, плаващи под знамето на договаряща страна.

Съдействие за техническо сътрудничество

Член ХI

(1) Страните по конвенцията чрез консултации с Организацията и при нейното съдействие оказват поддръжка на тези от страните, които се обръщат с молба за оказване на техническа помощ по отношение на:

(а) обучаване на административен и технически персонал;

(b) създаване на учебни заведения за подготовка на моряци;

(с) обзавеждане на учебни заведения с обзавеждане и помагала;

(d) разработване на програми за подготовка на моряци, включително и за практическата им подготовка на морски кораби;

(е) вземане на други мерки за повишаване на квалификацията на моряците.

(2) Организацията от своя страна ще продължи да полага усилия по съответен начин по посочените по-горе направления, като се консултира и сътрудничи с други международни организации и особено с Международната организация на труда.

Изменения

Член ХII

(1) Конвенцията може да бъде изменена посредством една от следните две процедури:

(а) изменение след разглеждане от Организацията:

(i) всяко изменение, предложено от някоя страна, се представя на генералния секретар, който го изпраща на всички членове на Организацията, на всички страни по конвенцията и на генералния директор на Международното бюро по труда най-малко шест месеца преди неговото разглеждане;

(ii) всяко изменение, представено и разпространено, се предава за разглеждане от Комитета по безопасност на море на Организацията;

(iii) страните независимо от това, дали са членове или не на Организацията, имат право да участват в работата на Комитета по безопасност на море при разглеждането и одобряването на измененията;

(iv) измененията се одобряват с мнозинство от две трети от страните, присъстващи и гласуващи в Комитета по безопасност на море, съставът на който е разширен, както е предвидено в подточка (а)(iii) (по-нататък "разширен Комитет по безопасност на море"), при условие, че в момента на гласуването присъстват не по-малко от една трета от страните;

(v) така одобрените изменения се изпращат от генералния секретар на всички страни за приемане;

(vi) изменението на член се счита за прието от датата, на която то се приеме от две трети от страните;

(vii) изменение на приложението се счита за прието:

1. след изтичането на две години от датата, на която то е изпратено на страните за приемане, или

2. след изтичането на друг срок, който не трябва да бъде по-малък от една година, ако така е определен с мнозинство от две трети от страните, присъстващи и гласуващи в разширения Комитет по безопасност на море по време на одобряването му;

изменението не се счита за прието, ако в течение на определения срок повече от една трета от страните или от страни, на които общият търговски флот съставлява не по-малко от 50% от бруто тонажа на световния търговски флот от кораби с тонаж 100 или повече бруто регистър тона, уведомят генералния секретар, че те възразяват срещу това изменение;

(viii) изменение на член влиза в сила за тези страни, които са го приели след изтичането на шест месеца от датата, на която изменението се счита за прието, а за всяка страна, която ще го приеме след тази дата - след изтичане на шест месеца от датата на приемането му от тази страна;

(ix) изменение на приложението влиза в сила след изтичането на шест месеца от датата, на която изменението се счита за прието по отношение на всички страни, с изключение на тези, които са направили възражение срещу това изменение в съответствие с подточка (а)(vii) и не са оттеглили възражението си. Преди определената дата за влизане в сила на едно изменение всяка страна може да уведоми генералния секретар, че тя се освобождава от задължението да прилага това изменение за срок, непревишаващ една година от датата на влизането му в сила, или за по-дълъг срок, ако мнозинство от две трети от страните, присъстващи и гласуващи в разширения Комитет по безопасност на море, реши това по време на одобряването на изменението; или

(b) изменение чрез свикване на конференция:

(i) по молба на една страна, поддържана най-малко от една трета от страните, Организацията свиква съвместно или след консултация с генералния директор на Международното бюро по труда конференция на страните за разглеждане на изменение на конвенцията;

(ii) всяко изменение, одобрено на такава конференция с мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващи страни, се изпраща от генералния секретар до всички страни за приемане;

(iii) ако конференцията не вземе друго решение, изменението се счита за прието и влиза в сила в съответствие с процедурата, предвидена в подточки (а)(vi) и (а)(viii) или подточки (а)(vii) и (а)(ix), като позоваването в тези точки на разширения Комитет по безопасност на море означава позоваване на конференцията.

(2) Всяка декларация за приемане на изменение или възражение против него или всяко уведомление съгласно точка 1(а)(ix) се изпраща в писмен вид на генералния секретар, който уведомява всички страни за тях и за датата на тяхното получаване.

(3) Генералният секретар уведомява страните за всяко изменение, което влиза в сила, и за датата на влизане в сила на това изменение.

Подписване, ратифициране, приемане, утвърждаване и присъединяване

Член ХIII

(1) Конвенцията е открита за подписване в седалището на организацията от 1 декември 1978 г. до 30 ноември 1979 г., а след тази дата - за присъединяване. Всяка държава може да стане страна по конвенцията чрез:

(а) подписване без условие за последваща ратификация, приемане или утвърждаване; или

(b) подписване с условие за ратификация, приемане или утвърждаване, последвано от ратификация, приемане или утвърждаване; или

(с) присъединяване.

(2) Ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване се осъществява чрез депозиране на съответен документ при генералния секретар.

(3) Генералният секретар съобщава на всички държави, подписали конвенцията или присъединили се към нея, както и на генералния директор на Международното бюро по труда за всяко подписване или депозиране на документи за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване и за датата на това депозиране.

Влизане в сила

Член ХIV

(1) Конвенцията влиза в сила 12 месеца след датата, на която не по-малко от 25 държави, на които общият търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот от кораби с тонаж 100 или повече бруто регистър тона, са я подписали без условие за ратификация, приемане или утвърждаване или са депозирали съответния документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване в съответствие с член ХIII.

(2) Генералният секретар съобщава на всички държави, подписали конвенцията или присъединили се към нея, за датата на нейното влизане в сила.

(3) Всеки документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, депозиран в течение на дванадесетте месеца, посочени в точка 1, придобива сила от датата на влизане в сила на конвенцията или три месеца след депозирането на документа в зависимост от това, коя от двете дати е по-късна.

(4) Документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, депозиран след датата на влизане в сила на конвенцията, придобива сила три месеца след датата на депозирането.

(5) Документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, депозиран след датата, на която е прието изменение в съответствие с член ХII, се отнася за конвенцията в нейната изменена форма.

Денонсиране

Член ХV

(1) Конвенцията може да бъде денонсирана от която и да е страна по всяко време след изтичането на пет години от датата, на която конвенцията е влязла в сила за тази страна.

(2) Денонсирането се извършва чрез писмено уведомяване до генералния секретар, който съобщава на всички други страни и на генералния директор на Международното бюро по труда съдържанието и датата на получаване на уведомяването, както и датата, на която денонсирането влиза в сила.

(3) Денонсирането влиза в сила 12 месеца след датата на получаване от генералния секретар на уведомяването за денонсиране или след изтичането на по-дълъг период, указан в уведомяването.

Депозиране и регистриране

Член ХVI

(1) Конвенцията се депозира при генералния секретар, който изпраща заверени копия от нея на всички държави, подписали конвенцията или присъединили се към нея.

(2) Веднага след влизането в сила на конвенцията генералният секретар предава текста на Генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране и публикуване съгласно член 102 на Устава на Организацията на обединените нации.

Езици

Член ХVII

Конвенцията е съставена в един екземпляр на китайски, английски, френски, руски и испански език, като всички текстове имат еднаква сила. Официални преводи на арабски и немски език ще бъдат подготвени и депозирани заедно с подписания оригинал.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за тази цел от техните правителства, подписаха конвенцията.

Съставена в Лондон на седми юли хиляда деветстотин седемдесет и осма година.

(*1) Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., с измененията, заедно с Приложението към нея и Кодекса за освидетелстване и подготовка на моряците и носенето на вахта се обнародват като притурка към "Държавен вестник".

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило I/1

Определения и разяснения

1. За целите на Конвенцията, ако изрично не е уговорено друго:

1.1. "Правила" означава правилата, съдържащи се в Приложението към Конвенцията;

1.2. "Одобрен" означава одобрен от Страната в съответствие с тези правила;

1.3. "Капитан" означава лицето, което командва кораб;

1.4. "Лице от командния състав" означава член на екипажа, което не е капитан, назначено е съгласно национален закон или правила, или когато няма такова назначение - съгласно колективен договор или обичай;

1.5. "Помощник-капитан" означава лице, квалифицирано в съответствие с разпоредбите на глава II на Конвенцията;

1.6. "Старши помощник-капитан" означава лице от командния състав, следващо по длъжност след капитана, на което се възлага командването на кораба в случай на невъзможност на капитана да командва кораба;

1.7. "Механик" означава лице от командния състав, квалифицирано в съответствие с разпоредбите на глава III на Конвенцията;

1.8. "Главен механик" означава старшия по длъжност механик, отговорен за корабната силова уредба и за работата и поддържането на механичната и електрическа уредба на кораба;

1.9. "Втори механик" означава механик, следващ по длъжност след главния механик, който носи отговорност за корабната силова уредба и за работата и поддържането на механичната и електрическа уредба на кораба в случай на невъзможност на главния механик да изпълнява задълженията си;

1.10. "Механик - стажант" означава лице, преминаващо подготовка за механик, назначено съгласно националния закон или правила;

1.11. "Радиооператор" означава лице, притежаващо съответно свидетелство, издадено или признато от Администрацията в съответствие с разпоредбите на Правилника за радиосъобщенията;

1.12. "GMDSS радиооператор" означава лице, което е квалифицирано в съответствие с разпоредбите на глава IV на Конвенцията;

1.13. "Лице от редовия състав" означава член на екипажа на кораб, което не е капитан, или лице от командния състав;

1.14. "Крайбрежно плаване" означава плаването край бреговете на страната, както това е определено от тази страна;

1.15. "Пропулсивна мощност" означава общата максимална продължителна мощност на цялата главна пропулсивна уредба на кораба, изразена в киловати и указана в документа за регистрация на кораба или в друг официален документ;

1.16. "Задължения по радиослужба" - обхващат съответно носенето на радиовахта, техническото поддържане и ремонт, провеждани съгласно Правилника за радиосъобщенията, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море и по преценка на Администрацията - на съответните препоръки на Организацията;

1.17. "Танкер за нефт" означава кораб, построен и използван за превозване на нефт и нефтопродукти в наливно състояние;

1.18. "Танкер химовоз" означава кораб, построен или приспособен и използван за превоз в наливно състояние на всякакви течни продукти, посочени в глава 17 на Международния кодекс за построяване и оборудване на кораби, превозващи опасни химически вещества или продукти наливно;

1.19. "Танкер газовоз" означава кораб, построен или приспособен и използван за превоз в наливно състояние на всякакви втечнени газове или други продукти, посочени в глава 19 на Международния кодекс за построяване и оборудване на кораби, превозващи втечнени газове наливно;

1.20. "Пасажерски кораб" означава кораб, така както е определено в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена;

1.21. "Ро-ро пътнически кораб" означава пътнически кораб с товарни помещения с хоризонтален начин за натоварване и разтоварване или помещения от специална категория, както е определено в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., с допълненията;

1.22. "Месец" означава календарен месец или 30 дни, съставени от периоди с продължителност по-малка от един месец;

1.23. "Кодекс" означава Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, одобрен с резолюция 2 на конференцията от 1995 г., с възможните допълнения;

1.24. "Функция" означава група от задачи, задължения и отговорности, посочени в Кодекса, необходими за експлоатация на кораба, за безопасност на човешкия живот на море или за защита на морската среда;

1.25. "Компания" означава корабособственика или всякаква друга организация или лице, например директора или беарбоот чартьора, която е поела от корабособственика отговорността за експлоатацията на кораба и която при приемането на тази отговорност се е съгласила да поеме всички задължения и отговорности, наложени от тези правила;

1.26. "Плавателен стаж" означава служба на борда на кораб, свързана с издаването на свидетелство или друга квалификация;

1.27. "ISPS Кодекс" означава Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, приет на 12 декември 2002 г., с резолюция 2 на Конференцията на договарящите се правителства към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както може да е изменен от Организацията;

1.28. "Служител по сигурността на кораба" означава лицето на борда на кораб, отговорно пред капитана, определено от Компанията за отговорник по сигурността на кораба, включително и за изпълнението и поддръжката на плана за сигурност на кораба и за връзката със служителя по сигурността на Компанията и служителите по сигурността на пристанищните съоръжения;

1.29. "Задължения по сигурността" включва всички задачи и задължения по сигурността на борда на кораб, както е определено от глава XI-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена, и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Кодекс);

1.30. "Свидетелство за правоспособност" означава свидетелство, издадено и потвърдено на капитани, лица от командния състав и GMDSS радиооператори в съответствие с разпоредбите на глави II, III, IV или VII от този анекс и даващо право на законния му притежател да работи на длъжност и да изпълнява функции с ниво на отговорност, посочено в свидетелството;

1.31. "Професионално свидетелство" означава свидетелство, различно от свидетелството за правоспособност, издадено на моряк, посочващо, че необходимите изисквания за обучениe, правоспособност или плавателен стаж по Конвенцията са изпълнени;

1.32. "Документално доказателство" означава документацията, различна от свидетелството за правоспособност или професионалното свидетелство, използвана за доказване, че съответните изисквания от Конвенцията са изпълнени;

1.33. "Механик-електротехник" означава механик, притежаващ квалификация в съответствие с разпоредбите на глава III/6 на Конвенцията;

1.34. "Правоспособен палубен моряк" означава моряк, притежаващ квалификация в съответствие с разпоредбите на глава II/5 на Конвенцията;

1.35. "Правоспособен моряк в машинното отделение" означава моряк, притежаващ квалификация в съответствие с разпоредбите на глава III/5 на Конвенцията; и

1.36. "Моряк-електротехник" означава моряк, притежаващ квалификация в съответствие с разпоредбите на глава III/7 на Конвенцията.

2. Тези правила се допълват със задължителни разпоредби, съдържащи се в част А на Кодекса, и:

2.1. всяко позоваване на изискванията в правилата представлява позоваване на съответстващия раздел на част А на Кодекса;

2.2. при прилагане на тези правила отнасящите се към тях ръководства и пояснителни бележки, съдържащи се в част Б на Кодекса, се приемат под внимание в максималната възможна степен, за да се достигне по-голямо еднообразно прилагане на разпоредбите на Конвенцията в световен мащаб;

2.3. допълненията към част А на Кодекса се одобряват, приемат и влизат в сила в съответствие с разпоредбите на член ХII на Конвенцията относно процедурите за изменение на Приложението;

2.4. част Б на Кодекса се изменя от Комитета по безопасност на море в съответствие с неговите процедури.

3. Позоваванията, направени в член VI на Конвенцията на "Администрацията" и на "издаващата Администрация", не трябва да се тълкуват като пречка всяка Страна да издава и потвърждава свидетелства в съответствие с разпоредбите на тези правила.

Правило I/2

Свидетелства и потвърждения

1. Свидетелствата за правоспособност се издават само от Администрацията след потвърждаване на автентичността и валидността на всяко необходимо за това документално доказателство.

2. Свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на правила V/1-1 и V/1-2 на капитани и лица от командния състав, се издават само от Администрацията.

3. Свидетелствата се издават на официалния език или езици на издаващата страна. Ако използваният език не е английски, текстът следва да включва и превод на този език.

4. По отношение на радиооператорите страните могат:

4.1. да включват условия за допълнителни знания, изисквани от съответните правила, в изпитната програма за издаване на свидетелство съгласно Правилника за радиосъобщенията; или

4.2. да издават отделно свидетелство, потвърждаващо, че неговият притежател има допълнителните знания, изисквани от съответните правила.

5. Потвърждението, изисквано от член VI на Конвенцията за удостоверяване на издаването на свидетелство, се издава само ако всички изисквания на Конвенцията са изпълнени.

6. По преценка на страната потвържденията може да се включат във формата на свидетелствата, издавани в съответствие с раздел А-I/2 на Кодекса. Тази форма трябва да съответства на изложената в точка 1 на раздел А-I/2. Ако потвърждението се издава по друг начин, то формата му трябва да бъде като изложената в точка 2 на посочения раздел.

7. Администрация, която признава свидетелство на основание правило I/10:

7.1. свидетелство за компетентност; или

7.2. професионално свидетелство, издадено на капитани или лица от командния състав в съответствие с разпоредбите на правила V/1-1 и V/1-2,

потвърждава такова свидетелство, удостоверяващо неговото признаване само след като се увери в автентичността и валидността на свидетелството. Потвърждението се издава само ако всички изисквания на Конвенцията са изпълнени. Използваната форма трябва да бъде като изложената в точка 3 на раздел А-I/2 на Кодекса.

8. Потвържденията, посочени в точки 5, 6 и 7:

8.1. могат да се издават като отделни документи;

8.2. следва да се издават само от Администрацията;

8.3. всяко едно потвърждение следва да получи отделен номер, с изключение на потвържденията, удостоверяващи издаването на свидетелство, могат да получат същия номер като на съответното свидетелство, при условие че номерът му е уникален; и

8.4. прекратяват своето действие веднага след като потвърденото свидетелство прекрати действието си поради изтичане на неговия срок на валидност или е отнето, преустановено или анулирано от страната, която го е издала, във всички случаи не по-късно от пет години след датата на издаването му.

9. Указаната в потвърждението длъжност, на която притежателят на свидетелството има право да работи, трябва да бъде същата както тази, използвана в приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж.

10. Администрациите могат да използват форма, която се различава от формата, дадена в раздел А-I/2 на Кодекса при условие, че като минимум изискваната информация е представена с латински букви и арабски цифри, като се вземат под внимание вариантите, разрешени съгласно раздел А-I/2.

11. При спазване на разпоредбите на точка 5 на правило I/10 оригиналът на всяко свидетелство, което се изисква от Конвенцията, трябва да се намира на борда на кораба, на който работи неговият притежател.

12. Всяка страна се уверява, че свидетелствата са издадени само на кандидатите, които изпълняват изискването на това правило.

13. Кандидатите за свидетелство следва да предоставят достатъчно доказателство за:

13.1. тяхната самоличност;

13.2. това, че тяхната възраст не е по-малка от предвидената в съответното правило, което се прилага за свидетелството;

13.3. това, че те покриват стандартите за добро медицинско състояние в съответствие с раздел А-I/9 на Кодекса;

13.4. това, че са преминали плавателен стаж и всяко свързано с това задължително обучение, изискано в съответствие с тези правила за свидетелството, за което се кандидатства; и

13.5. това, че те са покрили стандартите за компетентност в съответствие с тези правила за възможностите, функциите и нивата, които следва да са определени в потвърждението на свидетелството.

14. Всяка страна предприема необходимото да поддържа регистър или регистри на всички свидетелства и потвърждения за капитани, лица от командния състав и където е приложимо, за моряците, които са издадени, вече са изтекли или са превалидирани, преустановени, анулирани или за които е докладвано, че са изгубени или унищожени и издадените освобождения.

15. Всяка страна предприема необходимото, за да направи информацията за статуса на подобни свидетелства за компетентност, потвърждения и издадените освобождения достъпна за други страни и компании, които изискват потвърждение на автентичността и валидността на представените им свидетелства от моряците, търсещи признание на техните свидетелства, в съответствие с правило I/10 или при наемане на борда на кораба.

16. От 1 януари 2017 г. информацията за статуса на изисканата информация следва да бъде достъпна на английски език чрез електронни средства в съответствие с параграф 15 на това правило.

Правило I/3

Принципи при крайбрежно плаване

1. Всяка страна при определяне на крайбрежното плаване за целите на Конвенцията не трябва да предявява към моряците, работещи на кораби, които имат право да плават под знамето на друга страна и извършващи такова плаване, по-строги изисквания по отношение на подготовката, опита или свидетелствата от тези, предявявани към моряците на кораби, които имат право да плават под нейното собствено знаме. В никакъв случай страната не трябва да предявява към моряците, работещи на кораби, които имат право да плават под знамето на друга страна, по-строги изисквания от изискванията на Конвенцията по отношение на корабите, които не извършват крайбрежно плаване.

2. Страна, която се ползва с привилегии за корабите си по отношение на крайбрежното плаване в съответствие с изискванията на Конвенцията, които включват рейсове от бреговете на други страни в рамките на границите на тяхното определение за крайбрежен, следва да предприеме необходимото за изясняване на детайлите на включените търговски зони и другите съответни условия със засегнатите страни.

3. Що се отнася до корабите, които плават под знамето на която и да е страна и които редовно извършват крайбрежно плаване до бреговете на друга страна, страната, под чието знаме корабът има право да плава, трябва да предявява изисквания към моряците, работещи на такива кораби, по отношение на подготовката, опита и свидетелствата им, най-малко еднакви с тези, предявявани към страна, до чиито брегове плава корабът, като те не трябва да бъдат по-строги от изискванията на Конвенцията по отношение на кораби, които не извършват крайбрежно плаване. Моряци, работещи на кораб, плаващ извън район, определен от страна като крайбрежно плаване, и който влиза във води, необхванати от такова определение, трябва да изпълняват приложимите изисквания за компетентност от Конвенцията.

4. Страна може да предостави на кораб, който има право да плава под нейното знаме, привилегии, предвидени от разпоредбите на Конвенцията по отношение на крайбрежното плаване, когато този кораб извършва редовно крайбрежно плаване, каквото е определено от тази страна, до бреговете на държави, които не са страна по Конвенцията.

5. Свидетелствата на моряците, издадени от страна за определените от нея граници за крайбрежно плаване, могат да бъдат признати от други страни за работа в определените от тях граници за крайбрежно плаване, при условие, че засегнатите страни предприемат необходимото да определят детайлите на включените търговски зони и другите съответни условия за това.

6. Страните, определящи крайбрежното плаване в съответствие с изискванията на това правило, следва да:

6.1. следват принципите, уреждащи крайбрежното плаване, в съответствие с раздел А-I/3;

6.2. докладват на генералния секретар детайлите на приетите разпоредби в съответствие с изискванията на правило I/7; и

6.3. включат границите на крайбрежното плаване в потвържденията, издадени в съответствие с правило I/2, параграфи 5, 6 или 7.

7. Нищо в това правило по никакъв начин не ограничава юрисдикцията на която и да е държава, независимо от това дали е страна по Конвенцията, или не.

Правило I/4

Ред за контрол

1. Контролът, упражняван съгласно член Х от надлежно упълномощени длъжностни лица, се ограничава до следното:

1.1. проверка в съответствие с член Х(1) на това, че всички работещи на борда моряци, от които се изисква да бъдат освидетелствани съгласно Конвенцията, притежават надлежни свидетелства или действителни привилегировани разрешения, или разполагат с документални доказателства за това, че те са представили на Администрацията заявления за признаване на свидетелствата в съответствие с точка 5 на правило I/10;

1.2. проверка, че броят и свидетелствата на моряците, работещи на борда, са съобразени с приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж; и

1.3. оценка, в съответствие с раздел А-I/4 на Кодекса, на способността на моряците на кораба да спазват предписаните от Конвенцията норми за носене на вахта, ако има ясни основания да се счита, че тези норми не се спазват, защото се е случило следното:

1.3.1. сблъскване на кораба, засядане на плитчина или допиране на дъното, или

1.3.2. корабът на ход, на котва или на кей е допуснал изхвърляне на вещества, което съгласно коя да е международна конвенция е незаконно, или

1.3.3. корабът е извършил погрешно или опасно маневриране, като не е спазил правилата по установените маршрути на движение, приети от Организацията, или безопасната практика и процедури на корабоводенето, или

1.3.4. корабът в други отношения е експлоатиран по такъв начин, като е поставил в опасност хора, имущество или околната среда.

2. Нарушения, които могат да се считат опасни за хора, имущество или околната среда, включват следното:

2.1. моряците не притежават свидетелства за правоспособност, надлежни свидетелства или действителни привилегировани разрешения или документални доказателства за това, че те са представили на Администрацията заявления за признаване на свидетелствата в съответствие с точка 5 на правило I/10;

2.2. не са изпълнени приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж;

2.3. не са изпълнени от кораба предписаните от Администрацията изисквания относно носенето на вахта на ходовия мостик или в машинното отделение;

2.4. в състава на вахтата няма квалифицирано лице за работа с оборудването и уредите, обезпечаващи безопасността на плаването, и радиосвръзките за целите на безопасността или предотвратяване на замърсяването на морето; и

2.5. няма възможност да се обезпечат за първата вахта при тръгване на рейс и за следващите по разписание вахти лица, които са отпочинали и готови за носене на вахта.

3. Страна може да задържи кораб съгласно член Х само тогава, когато не са били отстранени посочените в точка 2 нарушения, ако Страната, извършваща контрол, е установила, че те представляват опасност за хората, имуществото или околната среда.

Правило I/5

Национални изисквания

1. Всяка страна установява процедури за безпристрастно разследване на всеки станал известен случай на некомпетентност, действие, бездействие или пречка за сигурността, което може да представлява непосредствена опасност за човешки живот или имущество на море или за морската среда, от притежатели на свидетелства или потвърждения, издадени от тази Страна, във връзка с изпълнението на задължения, съответстващи на свидетелствата им. Всяка Страна установява процедури за отнемане, преустановяване на действието и анулиране на свидетелства по горепосочена причина и за предотвратяване на измама.

2. Всяка страна следва да вземе и приложи подходящи мерки за предотвратяване на измами и други незаконни практики, свързани с издадените свидетелства и потвърждения.

3. Всяка страна определя наказания или дисциплинарни мерки за случаите, в които разпоредбите на нейното национално законодателство, които привеждат в действие Конвенцията, не са изпълнени по отношение на кораби, имащи право да плават под неин флаг, или на морските лица, надлежно освидетелствани от тази страна.

4. В частност, такива наказания или дисциплинарни мерки се предписват и налагат в случаи, когато:

4.1. компания или капитан са наели лице, което не притежава свидетелство, изисквано по Конвенцията;

4.2. капитан е допуснал функция или работа на каквато и да е длъжност, която съгласно тези правила трябва да се изпълнява от лице, притежаващо подходящо свидетелство, да се изпълнява от лице, което не притежава изискваното свидетелство, действително привилегировано разрешение или документално доказателство за това, че то е представило на Администрацията заявление за признаване на свидетелството в съответствие с точка 5 на правило I/10; или

4.3. лице е получило чрез измама или подправени документи възможност да изпълнява функция или работа на длъжност, която съгласно тези правила трябва да се изпълнява или заема от лице, притежаващо свидетелство или привилегировано разрешение.

5. Страна, в чиито предели на юрисдикция се намира компания или лице, по отношение на което има очевидни основания да се счита, че носи отговорност или е осведомено за някакъв случай на явно неспазване на Конвенцията, посочен в точка 3, трябва да оказва всякакво възможно сътрудничество на страната, която я е известила за намерението си да заведе дело в рамките на своята юрисдикция.

Правило I/6

Подготовка и оценка

Всяка страна осигурява:

1.1. управлението, ръководството и наблюдението на подготовката и оценката на моряците, както се изисква от Конвенцията, да се осъществява в съответствие с разпоредбите на раздел А-I/6 на Кодекса; и

1.2. лицата, отговорни за подготовката и оценката на компетентността на моряците, както се изисква от Конвенцията, да имат надлежна квалификация в съответствие с разпоредбите на раздел А-I/6 на Кодекса за съответния вид и ниво на подготовка и оценка.

Правило I/7

Представяне на информация

1. В допълнение към информацията, изисквана да се представи съгласно член IV, всяка Страна изпраща на генералния секретар в срок и форма, определени в раздел А-I/7 на Кодекса, всякаква информация, която може да бъде изисквана от Кодекса за други мерки, приети от Страната за пълното прилагане на Конвенцията.

2. Когато пълната информация, предписана в член IV и раздел А-I/7 на Кодекса, е получена и такава информация потвърждава, че разпоредбите на Конвенцията са приложени напълно, генералният секретар представя доклад за това на Комитета по безопасност на море.

3. След като Комитетът по безопасност на море в съответствие с одобрените от него процедури потвърди, че представената информация доказва, че разпоредбите на Конвенцията са приложени напълно:

3.1. Комитетът по безопасност на море определя Страните, за които това се отнася; и

3.2. да извърши преглед на списъка на страните, които представят информация, която доказва, че те дават пълното и цялостно прилагане на съответните разпоредби от Конвенцията, за да запази в този списък само заинтересованите страни, и

3.3. другите Страни получават право, при условие че спазват разпоредбите на правила I/4 и I/10, да приемат по принцип, че свидетелствата, посочени в точка 3.1, издавани от тези Страни или от тяхно име, съответстват на Конвенцията.

4. Измененията към Конвенцията и Кодекса с дати на влизане в сила по-късни от датата, когато информацията е или ще бъде предадена на генералния секретар в съответствие с разпоредбите на точка 1, не са обект на разпоредбите на раздел А-I/7, точки 1 и 2.

Правило I/8

Норми за качество

1. Всяка Страна осигурява:

1.1. в съответствие с разпоредбите на раздел А-I/8 на Кодекса цялата дейност по подготовката, оценката на компетентността, освидетелстването, включително процедури по издаване на медицински свидетелства, потвърждаването и продължаването на срока на валидност на документите, осъществявана по нейно пълномощие или от неправителствени органи или организации, да се намира под постоянен контрол чрез система от норми за качество, осигуряваща достигането на поставените цели, включително на тези, които се отнасят до квалификацията и опита на инструкторите и лицата, провеждащи изпити; и

1.2. когато тази дейност се изпълнява от правителствени органи или организации, наличието на система от норми за качество.

2. Всяка страна осигурява в съответствие с разпоредбите на раздел А-I/8 на Кодекса периодично провеждане на оценка от квалифицирани лица, които не са свързани непосредствено със съответната дейност. Тази оценка трябва да включва всички промени в националните правила и процедури, в съответствие с измененията на Конвенцията и Кодекса, с датите на влизане в сила, по-късни от датата, когато информацията е била представена на генералния секретар.

3. Доклад, съдържащ резултатите от оценяването, изисквано от точка 2, да бъде представен на генералния секретар в съответствие с формата, посочена в раздел А-I/7 от Кодекса.

Правило I/9

Медицински норми

1. Всяка Страна установява норми за медицинска годност на моряците и процедури за издаване на медицинско свидетелство в съответствие с разпоредбите на това правило и раздел А-I/9 от Кодекса.

2. Всяка страна гарантира, че лицата, отговорни за оценяване на медицинската годност на моряците, са практикуващи лекари, признати от страната за целите на медицински прегледи на моряците, в съответствие с разпоредбите на раздел А-I/9 от Кодекса.

3. Всяко морско лице, притежаващо свидетелство, издадено съгласно разпоредбите на Конвенцията, което е на морска служба, също следва да притежава валидно медицинско свидетелство, издадено в съответствие с разпоредбите на настоящото правило и на раздел А-I/9 от Кодекса.

4. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

4.1. да бъде на не по-малко от 16-годишна възраст;

4.2. да предостави задоволително доказателство за неговата/нейната самоличност, и

4.3. да отговаря на приложимите стандарти за медицинска годност, установени от страната.

5. Медицинските свидетелства остават валидни за максимален срок две години, освен ако морякът е под 18-годишна възраст, като в този случай максималният срок на валидност е една година.

6. Ако срокът на валидност на медицинско свидетелство изтече по време на пътуването, тогава медицинското свидетелство продължава да е в сила до следващото пристанище, където практикуващ лекар, признат от страната, е на разположение, при условие че периодът не може да надвишава три месеца.

Правило I/10

Признаване на свидетелства

1. Всяка Администрация осигурява спазването на разпоредбите на това правило с цел признаване чрез потвърждение в съответствие с точка 7 на правило I/2 на издадено от друга страна свидетелство на капитан, лице от командния състав или на радиооператор, а така също, че:

1.1. Администрацията е потвърдила чрез всички необходими мерки, които могат да включват проверки на центровете за подготовката и процедурите, че напълно са спазени изискванията от Конвенцията относно нормите за компетентност, обучението и издаването на свидетелствата и нормите за качество; и

1.2. има договореност със заинтересованата страна, че тя своевременно ще уведомява за всяко значително изменение в системата за подготовка и освидетелстване, прилагана в съответствие с Конвенцията.

2. Трябва да се приемат мерки, така че моряците, които представят за признаване свидетелства, издадени съгласно разпоредбите на правила II/2, III/2 или III/3, или на правило VII/1, на ниво управление, както е определено в Кодекса, да имат надлежни познания за морското законодателство на Администрацията по функциите, които са им разрешени да изпълняват.

3. Представената информация и мерките, съгласувани по това правило, се съобщават на генералния секретар в съответствие с правило I/7.

4. Свидетелствата, издадени от държава, която не е страна по Конвенцията, или по нейно пълномощие, не се признават.

5. Въпреки изискванията на точка 7 на правило I/2 Администрацията може, когато обстоятелствата изискват това, при условие че отговарят на разпоредбите от точка 1, да допусне моряк да работи за период, непревишаващ три месеца, на борда на кораб, плаващ под нейно знаме. Морякът трябва да притежава надлежно и валидно свидетелство, издадено и потвърдено от друга Страна за използване на кораби на тази Страна, което свидетелство още не е признато така, че да е надлежно за работа на борда на кораб, плаващ под знамето на Администрацията. Трябва да има налични документални доказателства за това, че е представено на Администрацията заявление за признаване.

6. Свидетелствата и потвържденията, издадени от Администрацията на основание разпоредбите на това правило за признаване или удостоверяване признаването на свидетелство, издадено от друга Страна, не трябва да се използва като основание за последващо признаване от друга Администрация.

Правило I/11

Продължаване валидността на свидетелства

1. Всеки капитан, лице от командния състав и радиооператор, притежаващ свидетелство, издадено или признато съгласно разпоредбите на коя да е глава на Конвенцията, с изключение на глава VI, който служи на море или възнамерява да се върне на морска служба след прекъсване, трябва да потвърди годността си за такава служба през редовни промеждутъци от време, непревишаващи пет години, като:

1.1. удовлетвори изискванията за медицинска годност, предписани в правило I/9; и

1.2. потвърди наличието на професионална компетентност в съответствие с раздел А-I/11 на Кодекса.

2. Всеки капитан, лице от командния състав и радиооператор, за да продължава да работи на кораби, за които на международно ниво са съгласувани специални изисквания към подготовката на екипажа, трябва успешно да премине съответни одобрени курсове.

3. Всеки капитан и лице от командния състав, за да продължи плавателния си стаж на борда на танкери, следва да отговаря на изискванията от точка 1 от настоящото правило и да бъде изискано от него, на интервали не по-големи от пет години, да предприеме необходимото за удължаване на професионална компетентност за танкери в съответствие с раздел A-I/11, точка 3 от Кодекса.

4. Всяка Страна сравнява изискванията за компетентност, които тя предявява към кандидатите за получаване на свидетелства, издавани преди 1 януари 2017 г., с изискванията, посочени в част А на Кодекса, за съответното свидетелство и определя необходимостта притежателите на такива свидетелства да преминат съответни курсове за преподготовка и усъвършенстване на квалификацията или оценка.

5. Всяка Страна след консултация със заинтересованите съставя или поощрява организирането на структури за провеждане на курсове за преподготовка и повишаване на квалификацията, както е предвидено в раздел А-I/11 на Кодекса.

6. За целите на усъвършенстването на знанията и навиците на капитаните, лицата от командния състав и радиооператорите всяка Администрация трябва да осигури на всички кораби, плаващи под нейно знаме, текстовете на последните изменения в националните и международните правила по въпросите на безопасността на човешкия живот и опазването на морската среда.

Правило I/12

Използване на тренажори

1. Експлоатационните изисквания и другите разпоредби, посочени в раздел А-I/12, и други такива изисквания, както са предписани в част А на Кодекса за съответното свидетелство, трябва да се съблюдават по отношение на:

1.1. задължителната подготовка, провеждана чрез използване на тренажори;

1.2. оценките на компетентност, изисквана от част А на Кодекса, която се придобива с помощта на тренажор; и

1.3. всяка демонстрация за поддържането на професионалните навици, изисквана от част А на Кодекса, посредством тренажор.

Правило I/13

Провеждане на изпитания

1. Тези правила не възпрепятстват Администрацията да разрешава на кораби, плаващи под нейно знаме, да участват в изпитания.

2. За целите на това правило терминът "изпитания" означава опит или серия от опити, провеждани през ограничен период от време, които могат да включват използването на автоматизирани или интегрирани системи, за оценка на алтернативни методи за изпълнение на определени задължения или за удовлетворяване на конкретни мерки, предписани от Конвенцията, които биха обезпечили най-малко същото ниво на безопасност и предотвратяване на замърсяването, както е предвидено с тези правила.

3. Администрацията, която упълномощава кораби да участват в изпитания, трябва да е удовлетворена, че тези изпитания се провеждат по начин, обезпечаващ най-малко същото ниво на безопасност и предпазване от замърсяване, както е предвидено от тези правила. Такива изпитания се провеждат в съответствие с указанията, приети от Организацията (Виж - MSC/Circ. 566, Допълнителни разпоредби относно провеждането на изпитания, където офицерът на навигационна вахта действа като единствен дежурен по вахта в периоди на тъмнина, и MSC/Circ.867, Дежурен офицер на навигационна вахта, действащ като съгледвач в периоди на тъмнина.).

4. Подробни сведения за такива изпитания се съобщават на Организацията възможно най-рано, но не по-късно от шест месеца преди датата, на която изпитанията трябва да започнат. Организацията разпраща тези сведения до всички Страни.

5. Резултатите от изпитанията, разрешени съгласно точка 1, и препоръките на Администрацията относно тези резултати се съобщават на Организацията, която разпраща тези резултати и препоръки до всички Страни.

6. Всяка Страна, имаща възражение срещу конкретни изпитания, разрешени в съответствие с това правило, трябва да изпрати възраженията си до Организацията възможно най-рано. Организацията разпраща подробни сведения за възражението до всички Страни.

7. Администрация, която е дала разрешение за провеждане на изпитания, следва да зачита възраженията, получени от други Страни по отношение на тези изпитания, като нареди на корабите, плаващи под нейно знаме, да не участват в изпитания, когато плават във водите на крайбрежната държава, изпратила свое възражение до Организацията.

8. Администрацията, която на основание на резултатите от изпитанията направи извод, че конкретната система обезпечава най-малко същото ниво на безопасност и предотвратяване на замърсяването, както е предвидено с тези правила, може да разреши на кораби, плаващи под нейно знаме, да продължават да експлоатират неограничено такава система при спазване на следните изисквания:

8.1. след като резултатите от изпитанията са изпратени в съответствие с точка 5, Администрацията представя подробни сведения за такова разрешение, включително данни за конкретните кораби, на които са дадени разрешения, на Организацията, която изпраща тази информация на всички Страни;

8.2. експлоатацията на всяка система, разрешена на основание на тази точка, се осъществява в съответствие с ръководствата, разработени от организацията в такава степен, в каквато са се прилагали по време на изпитанията;

8.3. експлоатацията на такива системи трябва да се осъществява, като се отчитат възраженията, получени от други Страни в съответствие с точка 7 в такава степен, в каквато тези възражения не са оттеглени; и

8.4. експлоатацията на система, разрешена съгласно тази точка, се осъществява, докато Комитетът по безопасност на море вземе решение следва ли да се внася изменение в Конвенцията и ако това се окаже необходимо, следва ли да се прекрати експлоатацията на системата, или тя да продължи до влизането в сила на изменението.

9. По искане на всяка Страна Комитетът по безопасност на море ще посочи дата за разглеждане на резултатите от изпитанията и за вземането на съответните решения.

Правило I/14

Отговорности на компаниите

1. Всяка Администрация в съответствие с раздел А-I/14 на Кодекса установява отговорности на компаниите при назначаването на моряци на работа на техните кораби и с разпоредбите на Конвенцията, така че компаниите да осигурят следното:

1.1. всеки моряк, назначен на някои от техните кораби, да има надлежно свидетелство в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и както е установено от Администрацията;

1.2. корабите да са комплектувани с екипажи в съответствие с приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж;

1.3. морските лица, назначени на техните кораби, са получили опреснително и надграждащо обучение в съответствие с Конвенцията;

1.4. документите и сведенията за всички работещи на техните кораби моряци да се обновяват, да са лесно достъпни и да включват, без да се ограничават с това, документи и сведения за опита на моряците, подготовката им, медицинската им годност и компетентност за изпълнение на установените задължения;

1.5. моряците, назначени на корабите на компаниите, да са запознати със своите конкретни задължения, а също и с всички корабни устройства, уредби, оборудване и процедури, както и с корабните характеристики и данни, които имат отношение към техните задължения при обичайни или аварийни обстоятелства; 

1.6. екипажът на кораб да може ефикасно да съгласува своите действия при аварийна ситуация и при изпълнение на функции, имащи важно значение за безопасността, предотвратяване или намаляване на замърсяването; 

1.7. по всяко време на борда на техните кораби трябва да има ефективно устно общуване в съответствие с глава V, правило 14, точки 3 и 4 от Конвенцията за безопасност на човешкия живот на море, както е изменена.

Правило I/15

Преходни разпоредби

1. До 1 януари 2017 г. Страната може да продължи издаването, признаването и потвърждаването на свидетелства в съответствие с разпоредбите на Конвенцията, които се прилагат непосредствено до 1 януари 2012 г. по отношение на тези моряци, които са започнали да осъществяват одобрения плавателен стаж, одобрената програма за образование и подготовка или одобрен курс за подготовка преди 1 юли 2013 г.

2. До 1 януари 2017 г. Страната може да продължи да подновява свидетелства и потвърждения в съответствие с разпоредбите на Конвенцията, които се прилагат непосредствено преди 1 януари 2012 г.

ГЛАВА II

КАПИТАН И ПАЛУБНА КОМАНДА

Правило II/1

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на вахтените помощник-капитани на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

1. Всеки вахтен помощник-капитан, който служи на морски кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да не е по-млад от 18 години;

2.2. да има най-малко една година одобрен плавателен стаж като част от одобрена програма за подготовка, включително подготовка на кораб, която отговаря на изискванията на раздел А-II/1 на Кодекса и е документално потвърдена в одобрен дневник на подготовката, или да има най-малко три години одобрен плавателен стаж;

2.3. по време на изисквания плавателен стаж да е изпълнявал задълженията по носене на вахта на мостика под ръководството на капитана или квалифицирано лице от командния състав за период не по-малък от шест месеца;

2.4. да отговаря на приложимите изисквания на правилата в глава IV, при необходимост, за изпълнение на установените задължения по радиослужбата в съответствие с Правилника за радиосъобщенията; и

2.5. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/1 на Кодекса;

2.6. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от Кодекса STCW.

Правило II/2

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на капитаните и старши помощник-капитаните на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

Капитан и старши помощник-капитан на кораби с вместимост 3000 или повече бруто тона

1. Всеки капитан и старши помощник-капитан на морски кораб с вместимост 3000 или повече бруто тона трябва да притежава надлежно свидетелство.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен помощник-капитан на кораб с вместимост 500 или повече бруто тона:

2.1.1. за получаване на свидетелство за старши помощник-капитан да има най-малко 12 месеца одобрен плавателен стаж като вахтен помощник-капитан; и

2.1.2. за получаване на свидетелство за капитан - най-малко 36 месеца одобрен плавателен стаж; този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако кандидатът има плавателен стаж на кораб най-малко 12 месеца на длъжност старши помощник-капитан; и

2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/2 на Кодекса за капитани и старши помощник-капитани на кораби с вместимост 3000 или повече бруто тона.

Капитан и старши помощник-капитан на кораби с вместимост от 500 до 3000 бруто тона

3. Всеки капитан и старши помощник-капитан на морски кораб с вместимост от 500 до 3000 бруто тона трябва да притежава надлежно свидетелство.

4. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

4.1. за получаване на свидетелство за старши помощник-капитан - да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен помощник-капитан на кораб с вместимост 500 или повече бруто тона;

4.2. за получаване на свидетелство за капитан - да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен помощник-капитан на кораб с вместимост 500 или повече бруто тона и да има одобрен плавателен стаж най-малко 36 месеца на такава длъжност; този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако кандидатът има плавателен стаж на кораб най-малко 12 месеца на длъжност старши помощник-капитан; и

4.3. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/2 на Кодекса за капитани и старши помощник-капитани на кораби с вместимост от 500 до 3000 бруто тона.

Правило II/3

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на вахтените помощник-капитани и капитани на кораби с вместимост по-малка от 500 бруто тона

Кораби, незаети в крайбрежни плавания

1. Всеки вахтен помощник-капитан, който служи на морски кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, незает в крайбрежни плавания, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност за работа на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона.

2. Всеки капитан, който служи на морски кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, незает в крайбрежни плавания, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност за работа като капитан на кораби с вместимост от 500 до 3000 бруто тона.

Кораби, заети в крайбрежни плавания

Вахтен помощник-капитан

3. Всеки вахтен помощник-капитан, който служи на морски кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност.

4. Всеки кандидат за свидетелство за вахтен помощник-капитан на морски кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания, трябва:

4.1. да не е по-млад от 18 години;

4.2. да има:

4.2.1. завършена специална подготовка, включваща достатъчен плавателен стаж, установен от Администрацията; или

4.2.2. одобрен плавателен стаж на кораб в състава на палубната команда най-малко три години, и

4.3. да отговаря на приложимите изисквания на правилата в глава IV, при необходимост, за изпълнение на установените задължения по радиослужба в съответствие с Правилника за радиосъобщенията; и

4.4. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/3 на Кодекса за вахтен помощник-капитан на кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания;

4.5. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от Кодекса.

Капитан

5. Всеки капитан, който служи на морски кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност.

6. Всеки кандидат за свидетелство за капитан на морски кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания, трябва:

6.1. да не е по-млад от 20 години;

6.2. да има най-малко 12 месеца одобрен плавателен стаж на кораб на длъжност вахтен помощник-капитан; и

6.3. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/3 на Кодекса, за капитан на кораб с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания;

6.4. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от Кодекса.

Изключения

7. Ако Администрацията счете, че поради размера на кораба и условията на плаване изискванията на това правило и раздел А-II/3 на Кодекса не е необходимо и целесъобразно да се прилагат изцяло, тя може в определена степен да освободи капитана и вахтения помощник-капитан на такъв кораб или клас кораби от някои изисквания, вземайки под внимание безопасността на другите кораби, които плават в същите води.

Правило II/4

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на редовия състав, носещ ходова навигационнна вахта (Тези изисквания не са изискванията за освидетелстване на кормчии, които се съдържат в Конвенцията на МОТ за освидетелстване на кормчии, 1946 г., или други последващи конвенции.)

1. Всяко лице от редовия състав, включено в състава на ходовата навигационна вахта на морски кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, което не е включено в редовия състав, преминаващ подготовка, както и лицата от редовия състав, чиито задължения по време на вахта не изискват квалификация, трябва да има надлежно свидетелство за правоспособност за изпълнение на такива задължения.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да не е по-млад от 16 години;

2.2. да има:

2.2.1. одобрен плавателен стаж на кораб, включително най-малко шест месеца за подготовка и набиране на опит; или

2.2.2. специална подготовка на брега или на кораб, включително най-малко два месеца одобрен плавателен стаж; и

2.3. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/4 на Кодекса.

3. Плавателният стаж, подготовката и опитът, изисквани в подточки 2.2.1 и 2.2.2, трябва да бъдат свързани с функциите по носене на навигационна вахта и да включват изпълнението на задълженията под непосредственото ръководство на капитана, вахтения помощник-капитан или квалифицирано лице от редовия състав.

Правило II/5

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на правоспособен палубен моряк

1. Всеки правоспособен палубен моряк, който служи на морски кораб с брутен тонаж 500 или повече, да има надлежно свидетелство.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да не е по-млад от 18 години;

2.2. да отговаря на изискванията за освидетелстване на редовия състав, носещ ходова навигационнна вахта;

2.3. когато е квалифициран да служи като част от редовия състав и да носи ходова навигационна вахта, да има одобрен плавателен стаж в палубната команда:

2.3.1. не по-малко от 18 месеца, или

2.3.2. не по-малко от 12 месеца и да е преминал одобрено обучение; и

2.4. отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/5 от Кодекса.

3. Всяка страна следва да сравни нормите за компетентност, които изисква за свидетелствата за правоспособни морски лица преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за издаване на свидетелства в раздел А-II/5 от Кодекса, и следва да определи необходимостта, ако има такава, за налагане на изискването тези служители да актуализират своята квалификация.

4. До 1 януари 2012 г. Страна, която е също страна към Конвенцията за освидетелстването правоспособните морски лица на Международната организация на труда 1946 (№ 74), може да продължи да издава, признава и потвърждава свидетелствата в съответствие с разпоредбите от гореспоменатата Конвенция.

5. До 1 януари 2017 г. Страна, която е също страна към Конвенцията за освидетелстването правоспособните морски лица на Международната организация на труда 1946 (№ 74), може да продължи да обновява и подновява свидетелствата и потвържденията в съответствие с разпоредбите от гореспоменатата Конвенция.

6. Страната може да счита, че моряците отговарят на изискванията на това правило, ако те са служили на сходна длъжност в палубната команда за период не по-малко от 12 месеца в рамките на последните 60 месеца, преди влизането в сила на настоящото правило за тази Страна.

ГЛАВА III

МАШИННА КОМАНДА 

Правило III/1

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на вахтените механици в машинно отделение с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с периодично безвахтено обслужване

1. Всеки вахтен механик в машинно отделение на морски кораб с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с периодично безвахтено обслужване с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да не е по-млад от 18 години;

2.2. да е преминал обучение за комбинирани умения и одобрен плавателен стаж не по-малко от 12 месеца, като част от одобрена програма за обучение, която включва обучение на борда, което отговаря на изискванията на раздел А-III/1 от Кодекса и е документирано в одобрен дневник за обучения, или да има одобрен плавателен стаж не по-малко от 36 месеца, от които не по-малко от 30 месеца да е плавателен стаж в машинно отделение;

2.3. да е изпълнявал по време на задължителния плавателен стаж задължения на вахтен механик в машинното отделение под контрола на главния механик или квалифициран механик за срок не по-малко от шест месеца;

2.4. да има завършено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност от раздел А-III/1 на Кодекса; и

2.5. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от Кодекса.

Правило III/2

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на главните механици и вторите механици на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или повече

1. Всеки главен механик и втори механик на морски кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или повече трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен механик на морски кораб, задвижван от главна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече и да има одобрен плавателен стаж на тази длъжност:

2.1.1. за получаване на свидетелство за втори механик не по-малко от 12 месеца и при наличие на свидетелство за квалифициран механик, и

2.1.2. за получаване на свидетелство за главен механик не по-малко от 36 месеца: въпреки това този период може да бъде намален до не по-малко от 24 месеца, ако не по-малко от 12 месеца от този плавателен стаж е отслужен като втори механик;

2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/2 на Кодекса.

Правило III/3

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на главните механици и вторите механици на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 до 3000 kW

1. Всеки главен механик и втори механик на морски кораб с корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 до 3000 kW трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен механик и:

2.1.1. за получаване на свидетелство за втори механик да има одобрен плавателен стаж на морски кораб най-малко 12 месеца на длъжност помощник-механик или механик, и

2.1.2. за получаване на свидетелство за главен механик да има одобрен плавателен стаж на морски кораб най-малко 24 месеца, от които най-малко 12 месеца на длъжност втори механик, при наличие на свидетелство за втори механик; и

2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/3 на Кодекса.

3. Всеки механик, получил свидетелство за втори механик на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или повече, може да работи на длъжност главен механик на кораби с корабна силова уредба с пропулсивна мощност по-малка от 3000 kW при условие, че свидетелството е така потвърдено.

Правило III/4

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на редовия състав на машинната вахта на кораби с машинно отделение с обслужване или с машинно отделение с периодично безвахтено обслужване

1. Всяко лице от редовия състав на машинната вахта на морски кораб с машинно отделение с обслужване или с машинно отделение с периодично безвахтено обслужване с корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече, което не е включено в редовия състав, преминаващ подготовка, както и лицето от редовия състав, чиито задължения по време на вахта не изискват квалификация, трябва да има надлежно свидетелство за правоспособност за изпълнение на такива задължения.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да не е по-млад от 16 години;

2.2. да има:

2.2.1. одобрен плавателен стаж на кораб, включително най-малко шест месеца за подготовка и набиране на опит; или

2.2.2. специална подготовка на брега или на кораб, включително най-малко два месеца одобрен плавателен стаж; и

2.3. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/4 на Кодекса.

3. Плавателният стаж, подготовката и опитът, изисквани в подточки 2.2.1 и 2.2.2, трябва да бъдат свързани с функциите по носене на машинна вахта и да включват изпълнението на задължения под непосредственото ръководство на квалифициран механик или квалифицирано лице от редовия състав.

Правило III/5

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на редовия състав като правоспособни моряци от машинното отделение с обслужване или с предназначение да изпълняват задълженията си в машинно отделение с периодично безвахтено обслужване

1. Всеки правоспособен моряк от машинното отделение, служещ на морски кораб, задвижван от корабна силова уредба с пропулсивна мощност от 750 kW или повече, трябва да има свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да бъде не по-малко от 18-годишен;

2.2. да отговаря на изискванията за освидетелстване на редовия състав на машинната вахта на кораби с машинно отделение с обслужване или с машинно отделение с периодично безвахтено обслужване;

2.3. когато е покрил квалификационните изисквания, да служи като член на редовия състав, да има одобрен плавателен стаж в машинното отделение:

2.3.1. не по-малко от 12 месеца, или

2.3.2. не по-малко от 6 месеца и е преминал одобрено обучение; и

2.4. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/5 от Кодекса.

3. Всяка Страна следва да сравни нормите за компетентност, които се изискват за редовия състав в машинното отделение за свидетелства, издадени преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за освидетелстване в раздел А-III/5 от Кодекса, и следва да определи необходимостта, ако има такава, за налагане на изискването тези служители да допълнят своята квалификация.

4. Страната може да счита, че морските лица отговарят на изискванията на това правило, ако те са служили на съответната длъжност в машинно отделение за срок не по-малко от 12 месеца в рамките на последните 60 месеца преди влизането в сила на настоящото правило за тази Страна.

Правило III/6

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на механик-електротехник

1. Всеки механик-електротехник, служещ на морски кораб, задвижван от корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече, трябва да има надлежно свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да бъде не по-малко от 18-годишен;

2.2. да е преминал не по-малко от 12 месеца обучение за комбинирани умения и да има одобрен плавателен стаж, от който не по-малко от 6 месеца да е плавателен стаж като част от одобрена програма за обучение, която отговаря на изискванията в раздел А-III/6 от Кодекса и е документирано в одобрения дневник за обучение, или не по-малко от 36 месеца обучение за комбинирани умения и одобрен плавателен стаж, от които не по-малко от 30 месеца ще бъдат плавателен стаж в машинно отделение; и

2.3. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/6 на Кодекса;

2.4. да отговаря на нормите за компетентност, определени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки от 1 до 4, и раздел А-VІ/4, точки от 1 до 3 на Кодекса.

3. Всяка Страна следва да сравни нормите за компетентност, които се изискват за механици-електротехници за свидетелства, издадени преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за освидетелстване в раздел А-III/6 от Кодекса, и следва да определи необходимостта за налагане на изискването тези служители да актуализират своята квалификация.

4. Страната може да счита, че морските лица отговарят на изискванията на това правило, ако те са служили на съответната длъжност на борда на кораб за срок не по-малък от 12 месеца в рамките на последните 60 месеца преди влизането в сила на настоящото правило за тази Страна и отговарят на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/6 от Кодекса.

5. Независимо от по-горе изброените изисквания в точки от 1 до 4 подходящо квалифицирано лице може да бъде определено от Страната като правоспособно да изпълнява определени функции от раздел А-III/6.

Правило III/7

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на моряк-електротехник

1. Всеки моряк-електротехник, служещ на морски кораб, задвижван от корабна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече, трябва да има надлежно свидетелство за правоспособност.

2. Всеки кандидат за свидетелство трябва да:

2.1. бъде не по-малко от 18-годишен;

2.2. има:

2.2.1. одобрен плавателен стаж, включително не по-малко от 12 месеца обучение и опит, или

2.2.2. одобрено обучение, включително одобрен плавателен стаж с продължителност, която не трябва да бъде по-малко от 6 месеца; или

2.2.3. свидетелства, че отговаря на техническата компетентност от раздел А-III/7 и има одобрена продължителност на плавателния стаж, която не може да бъде по-малка от 3 месеца; и

2.3. отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/7 от Кодекса.

3. Всяка Страна следва да сравни нормите за компетентност, които се изискват за моряци-електротехници за свидетелства, издадени преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за освидетелстване в раздел А-III/7 от Кодекса, и следва да определи необходимостта, ако има такава, за налагане на изискването тези служители да актуализират своята квалификация.

4. Страната може да счита, че морските лица отговарят на изискванията на това правило, ако те са служили на съответната длъжност на борда на кораб за срок не по-малък от 12 месеца в рамките на последните 60 месеца преди влизането в сила на настоящото правило за тази Страна и отговарят на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/7 от Кодекса.

5. Независимо от по-горе изброените изисквания в точки от 1 до 4 подходящо квалифицирано лице може да бъде определено от Страната като правоспособно да изпълнява определени функции от раздел А-III/7.

ГЛАВА IV

РАДИОСВРЪЗКИ И РАДИОСПЕЦИАЛИСТИ

Пояснение:

Задължителните разпоредби за носенето на радиовахта са изложени в Правилника за радиосъобщенията и в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с допълненията. Разпоредбите за техническото обслужване на радиосредствата са изложени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с допълненията, и в ръководствата, приети от Организацията. (Отнася се за Ръководство за поддържане на радиосредства за СМСББ относно зони "А3" и "А4", одобрено от Организацията с резолюция А.702(17).)

Правило IV/1

Приложение

1. С изключение на предвиденото в точка 2, разпоредбите в тази глава се прилагат към радиоспециалистите на кораби, експлоатирани в рамките на Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ), както е предписано от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с допълненията.

2. Радиоспециалистите на кораби, за които не се изисква да отговарят на разпоредбите, посочени в глава IV на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, относно СМСББ, могат да не отговарят на разпоредбите в тази глава. Радиоспециалистите на тези кораби трябва да отговарят на разпоредбите, посочени в Правилника за радиосъобщенията. Администрацията трябва да осигури надлежните свидетелства, предписани от Правилника за радиосъобщенията, да се издават или признават за такива радиоспециалисти.

Правило IV/2

Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на радиоспециалисти за СМСББ

1. Всяко лице, отговорно за или изпълняващо задължения по радиослужба на кораб, от който се изисква участие в СМСББ, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност относно СМСББ, издадено или признато от Администрацията на основание на Правилника за радиосъобщенията.

2. Освен това на основание на това правило за работа на кораб, на който се изисква да има радиосредства, съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с допълненията, всеки кандидат за свидетелство трябва:

2.1. да не е по-млад от 18 години; и

2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-IV/2 на Кодекса.

ГЛАВА V

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕКИПАЖИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТИПОВЕ КОРАБИ

Правило V/1-1

Задължителни минимални изисквания за подготовка и квалификация на капитаните, лицата от командния и редовия състав на нефтени танкери и танкери химикаловози

1. Лицата от командния и редовия състав, на които са възложени определени задължения и отговорности по отношение на товара или товарните устройства на нефтените танкери и танкерите химикаловози, трябва да притежават свидетелство за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози.

2. Всеки кандидат за свидетелство за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози трябва да е преминал обучение в съответствие с разпоредбите от раздел А-VI/1 от Кодекса и трябва да:

2.1. има най-малко три месеца одобрен плавателен стаж на нефтен танкер или на танкер химикаловоз и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел AV/1-1, точка 1 от Кодекса; или

2.2. е преминал одобрено основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози и да отговаря на нивата за компетентност, посочени в раздел AV/1-1, точка 1 от Кодекса.

3. Капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всички други лица, които носят непосредствена отговорност за товаренето, разтоварването и предпазните мерки по време на транзитния преход, обработването на товара, почистването на танковете или други дейности, свързани с товара на нефтените танкери, трябва да притежават свидетелство за преминато обучение по разширена програма за товарни операции на нефтени танкери.

4. Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за товарни операции на нефтени танкери трябва:

4.1. да отговаря на нормите за компетентност за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози; и

4.2. когато е покрил квалификационните изисквания за получаване на свидетелство за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози, да има:

4.2.1. най-малко 3 месеца одобрен плавателен стаж на нефтени танкери, или

4.2.2. най-малко едномесечно одобрено обучение на борда на нефтени танкери в допълнение на способностите, което включва най-малко три операции по товарене и три по разтоварване и това е документирано в одобрения дневник, като се вземе предвид ръководството в раздел BV/1; и

4.3. трябва да е преминал одобрено обучение по разширена програма за товарни операции на нефтени танкери и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел AV/1-1, точка 2 от Кодекса.

5. Капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всички други лица, които носят непосредствена отговорност за товаренето, разтоварването и предпазните мерки по време на транзитния преход, обработването на товара, почистването на танковете или други дейности, свързани с товара на танкерите химикаловози, трябва да притежават свидетелство за преминато обучение по разширена програма за товарни операции на танкери химикаловози.

6. Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за товарни операции на танкери химикаловози трябва:

6.1. да отговаря на нормите за компетентност за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози; и

6.2. когато е покрил квалификационните изисквания за получаване на свидетелство за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери и танкери химикаловози, да има:

6.2.1. най-малко 3 месеца одобрен плавателен стаж на танкери химикаловози, или

6.2.2. най-малко едномесечно одобрено обучение на борда на танкери химикаловози в допълнение на способностите, което включва най-малко три операции по товарене и три по разтоварване и това е документирано в одобрения дневник, като се вземе предвид ръководството в раздел BV/1; и

6.3. трябва да е преминал одобрено обучение по разширена програма за товарни операции на танкери химикаловози и да отговаря на нивата за компетентност, посочени в раздел AV/1-1, точка 3 от Кодекса.

7. Администрацията трябва да осигури издаването на професионално свидетелство на моряци, които са квалифицирани в съответствие с точки 2, 4 или 6, както е приложимо, или че съществуващо свидетелство за правоспособност или професионално свидетелство е надлежно потвърдено.

Правило V/1-2

Задължителни минимални изисквания за подготовка и квалификация на капитаните, лицата от командния и редовия състав на танкери за превоз на втечнени газове

1. Лицата от командния и редовия състав, на които са възложени определени задължения и отговорности по отношение на товара или товарните устройства на танкерите за превоз на втечнени газове, трябва да притежават свидетелство за основно обучение за товарни операции на танкери за превоз на втечнени газове.

2. Всеки кандидат за свидетелство за основно обучение за товарни операции на танкерите за превоз на втечнени газове трябва да е преминал основно обучение по товарни операции на танкерите за превоз на втечнени газове в съответствие с разпоредбите от раздел А-VI/1 от Кодекса и трябва да:

2.1. има най-малко три месеца одобрен плавателен стаж на танкери за превоз на втечнени газове и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел AV/1-2, точка 1 от Кодекса; или

2.2. е преминал одобрено основно обучение за товарни операции на танкери за превоз на втечнени газове и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел AV/1-2, точка 1 от Кодекса.

3. Капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всички други лица, които носят непосредствена отговорност за товаренето, разтоварването и предпазните мерки по време на транзитния преход, обработването на товара, почистването на танковете или други дейности, свързани с товара на танкерите за превоз на втечнени газове, трябва да притежават свидетелство за преминато обучение по разширена програма за товарни операции на танкери за превоз на втечнени газове.

4. Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за товарни операции на танкери за превоз на втечнени газове трябва:

4.1. да отговаря на нормите за компетентност за основно обучение за товарни операции на нефтени танкери за превоз на втечнени газове; и

4.2. когато е покрил квалификационните изисквания за получаване на свидетелство за основно обучение за товарни операции на танкери за превоз на втечнени газове, да има:

4.2.1. най-малко 3 месеца одобрен плавателен стаж на танкери за превоз на втечнени газове, или

4.2.2. най-малко едномесечно одобрено обучение на борда на нефтени танкери в допълнение на способностите, което включва най-малко три операции по товарене и три по разтоварване и това е документирано в одобрения дневник, като се вземе предвид ръководството в раздел BV/1; и

4.3. трябва да е преминал одобрено обучение по разширена програма за товарни операции на танкери за превоз на втечнени газове и да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел AV/1-2, точка 2 от Кодекса.

5. Администрацията трябва да осигури издаването на професионално свидетелство на моряци, които са квалифицирани в съответствие с точки 2 или 4, както е приложимо, или че съществуващо свидетелство за право-способност или професионално свидетелство е надлежно потвърдено.

Правило V/2

Задължителни минимални изисквания за подготовка и квалификация на капитаните, лицата от командния и редовия състав и другия персонал на ро-ро пътнически кораби

1. Това правило се прилага към капитаните, лицата от командния и редовия състав и другия персонал, работещи на ро-ро пътнически кораби, извършващи международни рейсове. Администрацията определя дали тези изисквания могат да се прилагат и към персонал, работещ на ро-ро пътнически кораби, неизвършващи международни рейсове.

2. Преди назначаването им на ро-ро пътнически кораб моряците трябва да преминат подготовката, изисквана по точки от 4 до 7 по-долу, в съответствие с техните длъжности, задължения и отговорности.

3. Моряците, които са задължени да преминат подготовката в съответствие с точки 4, 6 и 7, посочени по-долу, на интервали, непревишаващи пет години, трябва да преминават подходящи опреснителни курсове за повишаване на квалификацията или да им бъде изисквано да представят доказателства, че са постигнали необходимата професионална компетентност през предходните пет години.

4. Капитанът, лицата от командния състав и другият персонал, назначени съгласно разписанието за тревоги да оказват помощ на пътниците при аварийни ситуации на борда на ро-ро пътнически кораб, трябва да преминат подготовка по управление на неорганзирани групи хора, както е посочено в точка 1 на раздел А-V/2 на Кодекса.

5. Персоналът, който непосредствено обслужва пътниците в пътническите помещения на борда на ро-ро пътнически кораб, трябва да премине подготовка по въпросите на безопасността, посочена в точка 2 на раздел А-V/2 на Кодекса.

6. Капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и лицата, отговорни за безопасността на пътниците при аварийни ситуации на борда на ро-ро пътнически кораби, трябва да преминат одобрена подготовка по отношение управлението и поведението на човек в критични ситуации, посочена в точка 3 на раздел А-V/2 на Кодекса.

7. Капитанът, главният механик, старши помощник-капитанът, вторият механик и всяко лице, непосредствено отговорно за качването и слизането на пътниците, товаренето, разтоварването или укрепването на товара или затварянето на отворите по корпуса на ро-ро пътнически кораб, трябва да преминат одобрена подготовка по въпросите на безопасността на пътниците и товара, както и по водонепроницаемостта на корпуса, както е посочено в точка 4 на раздел А-V/2 на Кодекса.

8. Администрацията трябва да осигури издаването на документални доказателства на всяко лице, завършило подготовката си и признато за квалифицирано на основание разпоредбите на това правило.

ГЛАВА VI

ФУНКЦИИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ, ОХРАНА НА ТРУДА, МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ И ОЦЕЛЯВАНЕ

Правило VI/1

Задължителни минимални изисквания за запознаване, начална подготовка и обучение по въпросите на безопасността за всички моряци

1. Моряците трябва да преминат курс за запознаване и начална подготовка или обучение по въпросите на безопасността в съответствие с раздел А-VI/1 на Кодекса и да отговарят на съответните норми за компетентност, посочени в раздела.

2. В случаите, когато основното обучение не е включено в квалификацията за издаване на свидетелство, трябва да бъде издадено професионално свидетелство, посочващо, че притежателят е преминал курс с основно обучение.

Правило VI/2

Задължителни минимални изисквания за издаване на професионални свидетелства на водачи на спасителен плот, спасителни лодки и бързоходни спасителни лодки

1. Всеки кандидат за професионално свидетелство за водач на спасителен плот и спасителна лодка, която не е бързоходна спасителна лодка, трябва:

1.1. да не е по-млад от 18 години;

1.2. да има одобрен плавателен стаж на морски кораб най-малко 12 месеца или да премине одобрен курс за подготовка и да има одобрен плавателен стаж най-малко шест месеца; и

1.3. да отговаря на нормите за компетентност за освидетелстване на водач на спасителен плот и спасителна лодка, изложени в точки от 1 до 4 на раздел А-VI/2 на Кодекса.

2. Всеки кандидат за свидетелство за водач на бързоходна спасителна лодка трябва:

2.1. да притежава професионално свидетелство за водач на спасителен плот и спасителна лодка, която не е бързоходна спасителна лодка;

2.2. да премине одобрен подготвителен курс; и

2.3. да отговаря на нормите за компетентост за професионално освидетелстване на водач на бързоходна спасителна лодка, изложени в точки от 7 до 10 на раздел А-VI/2 на Кодекса.

Правило VI/3

Задължителни минимални изисквания за противопожарна подготовка по разширена програма

1. Моряците, назначени да ръководят операции по борба с пожари, трябва успешно да завършат подготовка по техника за борба с пожари по разширена програма, особено по организацията, тактиката и управлението, в съответствие с разпоредбите на раздел А-VI/3, точки от 1 до 4 на Кодекса, и да отговарят на нормите за компетентност, посочени в раздела.

2. В случаите, когато противопожарната подговка по разширена програма не е включена в изискванията за квалификация за издаване на свидетелство, се издава професионално свидетелство, в което се посочва, че притежателят му е преминал курс по противопожарна подготовка по разширена програма.

Правило VI/4

Задължителни минимални изисквания по оказване на първа медицинска помощ и медицински грижи

1. Моряците, назначени да оказват първа медицинска помощ на борда на кораб, трябва да отговарят на нормите за компетентност по оказване на първа медицинска помощ, посочени в точки от 1 до 3 на раздел А-VI/4 на Кодекса.

2. Моряците, назначени за изпълнение на задължения по медицински грижи на борда на кораб, трябва да отговарят на нормите за компетентност по медицински грижи на борда на кораб, посочени в точки от 4 до 6 на раздел А-VI/4 на Кодекса.

3. В случаите, когато подготовката за първа медицинска помощ или медицински грижи не е включена в изискванията за квалификация за издаване на свидетелство, се издава професионално свидетелство или документално потвърждение, в което се посочва, че притежателят е преминал курс по първа медицинска помощ или медицински грижи.

Правило VI/5

Задължителни минимални изисквания за издаване на професионални свидетелства на служител по сигурността на кораба

1. Всеки кандидат за професионално свидетелство за служител по сигурността на кораба трябва:

1.1. да има одобрен плавателен стаж от не по-малко от 12 месеца или подходящ плавателен стаж и познания в корабните дейности; и

1.2. да отговаря на нормите за компетентност за професионално освидетелстване като служител по сигурността на кораба, както е регламентирано в раздел А-VI/5, точки от 1 до 4 от Кодекса.

2. Администрацията гарантира, че всяко лице, квалифицирано в съответствие с разпоредбите на настоящото правило, има издадено професионално свидетелство.

Правило VI/6

Задължителни минимални изисквания за обученията относно сигурността и инструктажа за всички моряци

1. Моряците трябва да бъдат запознати и да преминат обучение относно сигурността или да получат инструктаж в съответствие с раздел А-VI/6, параграфи от 1 до 4 от Кодекса, и да отговарят на съответните нива за компетентност, посочени в него.

2. Когато обучението по сигурността не е включено в квалификацията за освидетелстване, трябва да бъде издадено професионално свидетелство, което посочва, че притежателят е преминал курс относно сигурността.

3. Всяка Страна следва да сравни обучението относно сигурността или инструктажа, които се изискват от моряците, които притежават или могат документално да докажат тази квалификация, преди влизането в сила на това правило с тези, определени в раздел А-VI/6, точка 4 от Кодекса, и следва да определи необходимостта за налагане на изискването тези моряци да актуализират своята квалификация.

Моряци, назначени да изпълняват отговорности по сигурността

4. Моряците, назначени да изпълняват отговорности по сигурността, трябва да отговарят на нормите за компетентност, определени в раздел А-VI/6, точки от 6 до 8 от Кодекса.

5. В случаите, когато преминаването на обучение относно задълженията по сигурността не е включено в квалификациите за издаване на свидетелство, трябва да бъде издадено професионално свидетелство, посочващо, че притежателят е преминал курс на обучение за изпълнение на отговорности по сигурността.

6. Всяка Страна следва да сравни стандартите за обучение по сигурността, изискани за моряците, назначени да изпълняват отговорности по сигурността, които притежават или могат документално да докажат тази квалификация, преди влизането в сила на това правило с тези, определени в раздел А-VI/6, точка 8 от Кодекса, и следва да определи необходимостта за налагане на изискването тези моряци да актуализират своята квалификация.

ГЛАВА VII

АЛТЕРНАТИВНО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Правило VII/1

Издаване на алтернативни свидетелства

1. Независимо от изискванията за освидетелстване, формулирани в глави II и III на това приложение, страните могат да предпочетат да издават или да упълномощават за издаването на други свидетелства, освен посочените в правилата на тези глави, при условие че:

1.1. свързаните функции и отговорности, които трябва да бъдат записани в свидетелствата и потвържденията, се избират от и са същите като посочените в раздели А-II/1, А-II/2, А-II/3, А-II/4, А-II/5, А-III/1, А-III/2, А-III/4, А-III/5 и А-IV/2 на Кодекса;

1.2. кандидатите имат завършено одобрено образование и подготовка и отговарят на изискванията за нормите за компетентност, предписани в съответните раздели на Кодекса и на посочените в раздел А-VII/1 норми за функциите и нивата, които трябва да бъдат посочени в свидетелствата и потвържденията;

1.3. кандидатите да преминат одобрен плавателен стаж на борда на кораб, съответстващ на изпълнението на функциите и нивата, които са посочени в свидетелството; минималната продължителност на плавателния стаж трябва да бъде равностойна на продължителността на плавателния стаж, предписан в глави II и III на това приложение; обаче минималната продължителност на плавателния стаж не може да бъде по-кратка от тази, която е предписана в раздел А-VII/2 на Кодекса;

1.4. кандидатите за свидетелство, които ще изпълняват функции по корабоводене на експлоатационно ниво, трябва да отговарят на приложимите изисквания на правилата в глава IV, съответно за изпълнение на задължения по радиослужбата в съответствие с Правилника за радиосъобщенията; и

1.5. свидетелствата се издават в съответствие с изискванията на правило I/2 и разпоредбите на глава VII на Кодекса.

2. Страната може да издава свидетелства по разпоредбите на тази глава, след като представи информация в Организацията, съгласно член IV и правило I/7.

Правило VII/2

Освидетелстване на моряци

1. Всеки моряк, който изпълнява функция или група от функции, определени в таблици А-II/1, А-II/2, А-II/3, А-II/4 или А-II/5 на глава II или в таблици А-III/1, А-III/2, А-III/3, А-III/4 или А-III/5 на глава III или А-IV/2 на глава IV на Кодекса, трябва да притежава свидетелство за правоспособност или професионално свидетелство, както е приложимо.

Правило VII/3

Принципи, определящи необходимостта от издаването на алтернативни свидетелства

1. Всяка страна, която предпочете да издава или да упълномощи за издаването на алтернативни свидетелства, трябва да осигури спазването на следните принципи:

1.1. никаква алтернативна система за освидетелстване не трябва да се превръща в практика, ако тя не осигурява най-малко същата степен на нивото на безопасност на море и няма превантивен ефект по отношение на замърсяването, както това е предвидено в другите глави; и

1.2. всяка мярка за алтернативно освидетелстване на основание на тази глава трябва да осигурява взаимозаменяемост на свидетелствата с тези, които са издадени на основание на други глави.

2. Принципите за взаимозаменяемост, посочени в точка 1, трябва да осигуряват:

2.1. на моряците, освидетелствани на основание разпоредбите на глава II и/или III, и моряците, освидетелствани на основание на глава VII, права да работят на кораби, които имат традиционни или други форми на вътрешнокорабна организация; и

2.2. възможности на моряците да преминават такава подготовка за определени действия на кораб, която да не влошава тяхната способност да използват навиците си на друго място.

3. При издаването на свидетелство на основание разпоредбите на тази глава трябва да се вземат под внимание следните принципи:

3.1. издаването на алтернативни свидетелства не трябва да се използва само по себе си:

3.1.1. за съкращаване на членовете на екипажа на борда на кораба;

3.1.2. за разрушаване целостта на професията или намаляване на квалификацията на моряците, или

3.1.3. за оправдаване назначаването на комбинирани задължения на вахтен механик и вахтен помощник-капитан на притежателя на едно и също свидетелство по време на конкретна вахта; и

3.2. лицето, което осъществява ръководството, трябва да се назначава в качеството на капитан; прилагането на каквито и да са мерки за алтернативно освидетелстване не трябва да се отразява отрицателно върху юридическото положение и пълномощия на капитана и на другите лица.

4. Принципите, които се съдържат в точки 1 и 2 на това правило, трябва да осигуряват поддържането на компетентността на лицата от командния състав от палубната и от машинната команда.

ГЛАВА VІІІ

НОСЕНЕ НА ВАХТА

Правило VIII/1

Годност за изпълнение на задължения

1. Всяка администрация с цел предотвратяване настъпването на умора при носене на вахта е длъжна:

1.1. да определи и приложи в действие периоди за почивка на вахтения персонал и на онези, в чиито задължения се включва определяне на безопасността, предпазване от замърсяване и отговорности по сигурността, в съответствие с разпоредбите на раздел А-VIII/1 от Кодекса; и

1.2. да изисква вахтата да бъде организирана по такъв начин, че умората на целия вахтен персонал да не влияе на ефикасното носене на вахтата, и службата да бъде организирана по такъв начин, че личният състав на първата при тръгването в рейс и последващите сменяващи вахти да бъдат достатъчно отпочинали и да бъдат годни във всяко друго отношение за носенето на вахта и изпълнение на задължения.

2. Всяка администрация трябва за целите на предотвратяването на злоупотребата с наркотици и алкохол да гарантира установяването на адекватни мерки в съответствие с разпоредбите на раздел А-VIII/1, като се вземе предвид ръководството, дадено в раздел Б-VIII/1 от Кодекса.

Правило VIII/2

Организация и принципи на носене на вахта

1. Администрациите трябва да обръщат внимание на компаниите, капитаните, главните механици и на целия вахтен персонал към изискванията, принципите и ръководствата, изложени в Кодекса, които трябва да се спазват за осигуряването на непрекъснато носене на вахта или вахти на всички морски кораби, съответстващи на преобладаващите обстоятелства и условия.

2. Администрациите трябва да изискват от капитана на всеки кораб да осигурява организацията на вахтата да бъде достатъчна за постоянното носене на безопасна вахта или вахти, вземайки под внимание преобладаващите обстоятелства и условия и че под общото ръководство на капитана:

2.1. вахтените помощник-капитани, които носят ходова навигационна вахта, са отговорни за безопасността на плаване на кораба по времето на тяхната вахта, като те са длъжни по всяко време да присъстват физически на ходовия мостик или на място, непосредствено свързано с това помещение, например щурманска рубка или пост за управление на мостика;

2.2. радиооператорите отговарят за носенето на непрекъсната радиовахта на съответните радиочестоти по времето на своята вахта;

2.3. вахтените механици, както са определени от Кодекса, под ръководството на главния механик постоянно са готови при повикване да се явят в машинното отделение и когато е необходимо, да присъстват физически в машинното отделение по време на своето дежурство;

2.4. съответстваща и ефективна вахта или вахти се поддържат за целите на безопасността по всяко време, когато корабът стои на котва или на кей и когато корабът превозва опасен товар; организацията на такава вахта или вахти взема под внимание характера, количеството, опаковката и укрепването на опасния товар и всички други специални условия, преобладаващи на борда, около кораба или на брега, и

2.5. както е приложимо, подходящо и ефективно носене на вахта или на вахти за целите на сигурността.