КОДЕКС ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ И НОСЕНЕТО НА ВАХТА (КОДЕКС SТСW)

В сила от 31.03.1984 г. Утвърден с Решение № 192 на Бюрото на МС от 22.12.1981 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 11 Април 2014г.

 

Приложение 2 към Заключителния акт на Конференцията

Резолюция 2 за одобрение на Кодекса за подготовка освидетелстване на моряците и носенето на вахта

КОНФЕРЕНЦИЯТА,

ОДОБРЯВАЙКИ резолюция 1 за приемане на измененията от 1995 г. на Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978 г.

ПРИЗНАВАЙКИ важността на създаването на подробни задължителни норми за компетентност и други задължителни разпоредби, необходими за осигуряване всички моряци да бъдат подходящо образовани и подготвени, с достатъчно опит, квалифицирани и компетентни да изпълняват своите задължения по начин, който осигурява безопасност на човешкия живот и имущество на море и опазването на морската среда,

ПРИЗНАВАЙКИ също необходимостта да се създаде възможност за своевременно изменение на задължителните норми и разпоредби, за да продължават да отговарят ефективно на промените в технологиите, експлоатацията, практиката и процедурите, използвани на борда на корабите,

КАТО ПРИПОМНЯ, че голяма част от произшествията на море и инцидентите със замърсяване са причинени от човешки грешки,

ОЦЕНЯВАЙКИ, че резултатен способ за намаляване рисковете, свързани с човешки грешки при експлоатацията на морски кораби, е поддържането на най-високите осъществими норми на подготовка, освидетелстване и компетентност относно моряците, наети на работа на такива кораби,

КАТО ЖЕЛАЕ да се достигнат и поддържат най-високите осъществими норми за безопасност на човешкия живот и имущество на море и в пристанище и за опазване на околната среда,

РАЗГЛЕЖДАЙКИ Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, включващ част А - Задължителни норми за разпоредбите на Приложението към изменената Конвенция и част Б - Препоръчително ръководство за разпоредбите на Приложението към изменената Конвенция, предложени и разпратени до всички Членове на Организацията и до всички Страни по Конвенцията,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че точка 2 на правило I/1 от измененото Приложение към Конвенцията предвижда, че част А на Кодекса допълва правилата на Приложението към Конвенцията и че всяко позоваване на изискване от правилата съставлява позоваване на съответен раздел от част А на Кодекса,

1. ОДОБРЯВА:

.1 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, част А - Задължителни норми за разпоредбите на Приложението към изменената Конвенция, даден в приложение 1 към настоящата резолюция;

.2 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, част Б - Препоръчително ръководство за разпоредбите на Приложението към изменената Конвенция, даден в приложение 1 към настоящата резолюция;

2. РЕШИ:

.1 разпоредбите на част А на Кодекса да влязат в сила за всяка страна по изменената Конвенция на същата дата и по същия начин, както измененията на тази Конвенция, одобрени от конференцията;

.2 да препоръча ръководството, съдържащо се в част Б на Кодекса, да бъде взето под внимание от всички Страни по изменената Конвенция от датата на влизане в сила на измененията на Конвенцията, одобрени от конференцията;

3. ПРИКАНВА Международната морска организация:

.1 да преразглежда разпоредбите на част А на кодекса и се консултира, когато е необходимо с Международната организация по труда, Международния съюз по далекосъобщения и Световната здравна организация и да съобщава на Комитета по безопасност на море направените предложения за изменение на тези разпоредби, за

тяхното разглеждане и одобрение, когато е необходимо;

.2 да разпрати тази резолюция и бъдещи изменения, които могат да бъдат

одобрени, на вниманието на всички Страни по Конвенцията.

 

КОДЕКС ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ И НОСЕНЕ НА ВАХТА

 

ЧАСТ А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НОРМИ ЗА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ КОНВЕНЦИЯТА (ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

Увод

1 Тази част на Кодекса съдържа задължителните разпоредби, за които са направени определени указания в приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., с изменения, наричана по нататък "Конвенцията". Тези разпоредби дават подробно минималните норми, изисквани да бъдат поддържани от Страните, за да дадат пълен и завършен ефект при прилагането наКонвенцията.

2 Тази част съдържа също нормите за компетентност, изисквани да бъдат доказани от кандидатите за издаване и подновяване на свидетелства за компетентност в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. За изясняване на връзката между разпоредбите за алтернативно освидетелстване на глава VII и разпоредбите за освидетелстване на глави II, III и IV, способностите, определени точно в нормите за компетентност, са групирани в следните седем функции:

.1 Корабоводене

.2 Товарно дело

.3 Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда

.4 Морско инженерство

.5 Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление

.6 Техническо поддържане и ремонт

.7 Радиосъобщения със следните нива на отговорност:

.1 Ниво управление

.2 Експлоатационно ниво

.3 Ниво поддържане

Функциите и нивата на отговорност са определени с подзаглавие в таблиците на нормите за компетентност, дадени в глави II, III и IV на тази част. Обсегът на функцията на нивото на отговорност, изложен в подзаглавие, е определен със способностите, поставени в списък под заглавието в колона 1 на таблицата. Значението на "функция" и "ниво на отговорност" е определено в общите положения в раздел А-I/1.

3 Номерирането на разделите в тази част съответства на номерирането на правилата, съдържащи се в Приложението към Конвенцията. Текстът на разделите може да бъде разделен на номерирани части и точки, но такова номериране е единствено по рода си само за този текст.

 

Глава I

Норми за общите положения

Раздел А-I/1 Определения и разяснения

1 Определенията и разясненията, които се съдържат в член II и правило I/1, се прилагат равностойно към термините, използвани в част А и Б на този Кодекс. В допълнение, следните определения се прилагат само към този Кодекс:

.1 Норми за компетентност означава нивото на опитност, което да бъде достигнато за подходящо изпълнение на функции на борда на кораб в съответствие с международно съгласувани критерии, както са изложени по-нататък, и които включват:

2 Ниво управление означава нивото на отговорност, свързано:

.2.1 със службата като капитан, главен механик, старши помощник-капитан или втори механик на борда на морски кораб, и

.2.2 с осигуряване на съответно изпълнение на всички задължения в рамките на определен кръг отговорности.

.3 Експлоатационно ниво означава нивото на отговорност, свързано:

.3.1 със задължения като вахтен помощник-капитан или вахтен механик или като назначен дежурен механик за машинно отделение с безвахтено обслужване или като радиооператор на борда на морски кораб, и

.3.2 с упражняването на непосредствен контрол над изпълнението на всички функции в определената област на отговорност в съответствие с надлежните процедури и под ръководството на лице, служещо в ръководното ниво за тази област на отговорност;

.4 Ниво поддържане означава нивото на отговорности при изпълнението на определени задачи, задължения или отговорности на борда на морски кораб под ръководството на лице от ниво управление или експлоатационното ниво;

.5 Критерии за оценяване са вписванията, посочени в колона 4 на таблиците за минимални норми на компетентност в част А, които позволяват на екзаминаторът да реши дали кандидатът може да изпълнява съответните задачи, задължения и отговорности, и

.6 Независима оценка означава оценката от лица със съответната квалификация, независими или странични за оценяваната структура или дейност, с цел да се установи, че административните и експлоатационните структури на всички нива се управляват, организират и контролират на вътрешно ниво, за да се осигури съответствието на тези процедури с тяхното предназначение и достигането на поставените цели.

Раздел А-I/2 Свидетелства и потвърждения

1 В случаите, когато съгласно точка 4 на правило I/2р потвърждението, изисквано по член VIна Конвенцията, е включено в текста на свидетелство и когато след изтичането на срока на валидност се издава ново свидетелство, трябва да бъдат заличени думите "или на датата, на която изтича срокът на продължение на валидността на това свидетелство, посочена на обратната страна", както и частта от текста на гърба на образеца относно продължаването срока на валидност на свидетелството. Указанията за попълване на образеца се съдържат в раздел Б-I/2 на този Кодекс.

(Официален печат)                                                               (Държава)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗДАДЕНО СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., С ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1995 г.

Правителството на ................................ удостоверява, че .............................................................................. e надлежно квалифициран в съответствие с разпоредбите на правило ................... на Конвенцията, с измененията, и може да изпълнява посочените функции на определените нива, при което са включени всички посочени ограничения до ............. или до датата, на която изтича срокът на валидност на това свидетелство, както е посочена на гърба на свидетелството:


 

ФУНКЦИЯ

НИВО

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

 

(ако има)

Законният притежател на това свидетелство може да заема следната длъжност или длъжности, посочени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

ДЛЪЖНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако

 

има)

Свидетелство за правоспособност № ................., издадено на ..............

(Официален печат)

......................................................

(Подпис на надлежно

упълномощеното лице)

......................................................

(Име на надлежно

упълномощеното лице)

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на разположение в съответствие с точка 11 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на борда на кораба.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството ............................................................

Подпис на притежателя на свидетелството ......................................................................................

Снимка на

 

притежателя на

 

свидетелството

 

 

Срокът на валидност на това

свидетелство е продължен до

...................................................................................................................

(Официален печат)

.......................................................................................................................

Подпис на надлежно

упълномощеното лице

Дата на подновяване

.....................................................................................................................

Име на надлежно

упълномощеното лице

Срокът на валидност на това

свидетелство е продължен до

...........................................................................................................................

(Официален печат)

........................................................................................................................

Подпис на надлежно

упълномощеното лице

Дата на подновяване

.....................................................................................................................

Име на надлежно

упълномощеното лице

2 С изключение на предвиденото в точка 1, използваният образец за удостоверяване издаването на свидетелство трябва да бъде като посочения по-долу, при условие че думите на лицевата страна "или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това потвърждение, който може да бъде посочен на гърба", както и частта на текста на обратната страна на образеца относно продължаването срока на валидност на потвърждението трябва да бъдат заличени, като последното подлежи на подмяна след изтичане на срока на неговата валидност. Указания за попълване на образеца се съдържат в раздел Б-І1/2 на този Кодекс.

(Официален печат)                                                       (Държава)

ПОТВЪРЖДЕНИE, УДОСТОВЕРЯВАЩО ПРИЗНАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., С ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1995 г.

Правителството на Република България удостоверява, че свидетелство № ............ е издадено на .................................................., който е надлежно квалифициран в съответствие с разпоредбите на правило .................. на Конвенцията, с измененията, и може да изпълнява функциите на определените нива, предмет на означените ограничения, до ..................... или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това потвърждение, която може да е посочена на обратната страна:

ФУНКЦИЯ

НИВО

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

 

(ако има)

Законният притежател на това потвърждение може да работи на посочената длъжност или длъжности, определени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

ДЛЪЖНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

(ако има)

 

 

Потвърждение № . ................., издадено на ..............

(Официален печат)

......................................................

(Подпис на надлежно

упълномощеното лице)

......................................................

(Име на надлежно

упълномощеното лице)

Оригиналът на това потвърждение трябва да бъде на разположение в съответствие с точка 9 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на този кораб.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството ............................................................

Подпис на притежателя на свидетелството ....................................................................................

Снимка на

 

притежателя на

 

свидетелството

 

 

Срокът на валидност на това

потвърждение е продължен до

...................................................................................................................

(Официален печат)

.......................................................................................................................

Подпис на надлежно

упълномощеното лице

Дата на подновяване

.....................................................................................................................

Име на надлежно

упълномощеното лице

Срокът на валидност на това

потвърждение е продължен до

...........................................................................................................................

(Официален печат)

........................................................................................................................

Подпис на надлежно

упълномощеното лице

Дата на подновяване

.....................................................................................................................

Име на надлежно

упълномощеното лице

3 Образецът, използван за удостоверяване признаването на свидетелството, трябва да бъде като посочения по-долу, при което думите на лицевата страна "или до датата, на която изтича срокът на продължението на валидносттта на това потвърждение, който може да бъде посочен на обратната страна", както и разделът на текста на обратната страна на образеца относно продължаване срока на валидност на потвърждението трябва да се заличат, ако след изтичане срока на валидност потвърждението се заменя с ново. Указанията за попълване на образеца се съдържат в раздел Б-1/2 на този Кодекс.

(Официален печат)                                                 (Държава)

ПОТВЪРЖДЕНИE, УДОСТОВЕРЯВАЩО ПРИЗНАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 г., С ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1995 г.

Правителството на ........................ удостоверява, че свидетелство № ........, издадено на ....................................... от или от името на правителството на ............. ................................., e надлежно признато в съответствие с разпоредбите на правило I/10 на Конвенцията, с измененията, и законният притежател е упълномощен да изпълнява функциите на определените нива, предмет на означените ограничения, до ....... или до датата на изтичане срока на продължението на валидността на това потвърждение, която може да бъде посочена на обратната страна:

ФУНКЦИЯ

НИВО

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

 

(ако има)

Законният притежател на това потвърждение може да работи на посочената длъжност или длъжности, определени в изискванията на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж:

ДЛЪЖНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЯ (ако

 

има)

Потвърждение № . ................., издадено на ..............

(Официален печат)

......................................................

(Подпис на надлежно

упълномощеното лице)

......................................................

(Име на надлежно

упълномощеното лице)

Оригиналът на това потвърждение трябва да бъде на кораба съгласно точка 9 на правило I/2 на Конвенцията, докато притежателят му служи на този кораб.

Дата на раждане на притежателя на свидетелството ............................................................

Подпис на притежателя на свидетелството .......................................................................................

Снимка на

 

притежателя на

 

свидетелството

 

 

Срокът на валидност на това

потвърждение е продължен до

...................................................................................................................

(Официален печат)

.......................................................................................................................

Подпис на надлежно

упълномощеното лице

Дата на подновяване

.....................................................................................................................

Име на надлежно

упълномощеното лице

Срокът на валидност на това

потвърждение е продължен до

...........................................................................................................................

(Официален печат)

........................................................................................................................

Подпис на надлежно

упълномощеното лице

Дата на подновяване

.....................................................................................................................

Име на надлежно

упълномощеното лице

4 При използване на образци, които се различават от посочените в този раздел, в изпълнение на точка 8 на правило I/2, при всички случаи Страните трябва да осигурят:

.1 цялата информация за личността на притежателя, включително име, дата на раждане, снимка и подпис, заедно с датата на издаване на документа да се разположи на едната страна на документа, и

.2 цялата информация за длъжността или длъжностите, на които притежателят има право да служи (работи) в съответствие с приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, а също и всички ограничения трябва да се запишат така, че да са добре забележими и лесно различими.

ИЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СВИДЕТЕЛСТВА

Одобрение на плавателен стаж

5. При одобряване на плавателен стаж, изискван от Конвенцията, страните трябва да гарантират, че съответният стаж отговаря на квалификацията, за която се кандидатства, като се има предвид, че освен първоначалното запознаване със службата на морски кораби целта на такъв стаж е да даде възможност на моряка да бъде обучен и да практикува под подходящ надзор тези безопасни и уместни морски практики, процедури и установен ред, които съответстват на квалификацията, за която се кандидатства.

Одобрение на курсове за обучение

6. При одобрението на курсове и програми за обучение страните трябва да имат предвид, че различните Модел-курсове на ИМО, могат да помогнат в подготовката за такива курсове и програми и да гарантират, че конкретните цели на обучението, препоръчани в него, са подходящо покрити.

Електронен достъп до регистри

7. Относно поддържането на електронен регистър в съответствие с точка 15 от Правило I/2 трябва да се направят разпоредби, които да позволят контролиран електронен достъп до такъв регистър или регистри, за да се позволи на страните и компаниите да потвърдят:

.1 името на моряка, на когото е било издадено свидетелство, потвърждение или друга квалификация, съответния номер на документа, дата на издаване и дата на изтичане на валидността;

.2 длъжността, на която притежателят може да служи, и всички ограничения, свързани с нея;

.3 функциите, които притежателят може да изпълнява, разрешените нива и всички ограничения, свързани с тях.

Разработване на база данни за регистрация на свидетелства

8 В изпълнение на изискването, посочено в параграф 14 от Правило I/2 за поддържане на регистър на свидетелства и потвърждения, при стандартната база данни не е задължително цялата съответна информация да бъде записвана и на разположение в съответствие с Правило I/2.

9 Следната информация трябва да бъде записана и достъпна както на хартия, така и на електронен носител, в съответствие с Правило I/2:

.1 Статут на свидетелството

Валидно

Прекратено

Отменено

Обявено за изгубено

Унищожено

като се води и съхранява запис на промените на статута, включително и датите на промените.

.2 Информация за сертификата

Име на моряка

Дата на раждане

Националност

Пол

За предпочитане със снимка

Съответен номер на документа

Дата на издаване

Дата на изтичане на валидността

Дата на последното преиздаване

Информация за освобождаване/ния

.3 Информация за компетентност

STCW стандарт за компетентност (например правило II/1)

Длъжност

Функция

Степен на отговорност

Потвърждения

Ограничения

.4 Медицинска информация

Дата на издаване на последното медицинско удостоверение, отнасящо се до издаването или преиздаването на свидетелство за правоспособност.

Раздел А-I/3 Принципи, регулиращи крайбрежното плаване

1 Когато една от страните дава определение за крайбрежно плаване, включително, за целите на прилагането на измененията в областите, изброени в колона 2 на таблиците за нивото на компетентност, съдържащи се в глави II и III от част А на Кодекса, за издаването на свидетелства, валидни за служба на кораби, имащи правото да плават под флага на тази държава и извършващи такива пътувания, трябва да се вземат предвид следните фактори, като се вземе под внимание влиянието върху безопасността и сигурността на всички кораби и върху морската среда:

.1 видът на кораба и на търговията, с която се занимава

.2 бруто тонаж на кораба и мощността в киловати на силовата уредба

.3 естество и продължителност на пътуванията

.4 максимална отдалеченост от пристанище за убежище

.5 съответствие на обхвата и точността на навигационните устройства за определяне на местоположението

.6 атмосферните условия, които обикновено преобладават в зоните, определени за крайбрежно плаване

.7 осигуряване на набордни и брегови съоръжения за комуникация при търсене и спасяване, и

.8 наличие на ситуирана на сушата помощ, особено по отношение на техническата поддръжка на борда на кораба.

2 Намерението не е корабите, извършващи крайбрежно плаване, за да разширят своите рейсове по целия свят под предлога, че плават постоянно в определените граници за крайбрежно плаване на съседни държави.

Раздел А-I/4 Процедури за контрол

1 Процедурата за оценяване, предвидена в правило I/4, параграф 1.3, в резултат на всички събития, посочени там, трябва да бъде под формата на потвърждаване, че онези членове на екипажа, които се изисква да бъдат компетентни, действително притежават необходимите умения, отговарящи на ситуацията.

2 При провеждането на това оценяване трябва да се има предвид, че процедурите на борда отговарят на ISM кода и че условията на настоящата конвенция се отнасят до компетентността тези процедури да се извършват безопасно.

3 Процедурите по контрола на настоящата конвенция трябва да се ограничават до стандартите за компетентност на отделните морски лица на кораба и техните умения, свързани с носенето на вахта, както е посочено в част А на настоящия кодекс. На борда оценяването на морските лица трябва да започва с потвърждаване на техните сертификати.

4 Въпреки потвърждаването на сертификата, оценката по правило 1/4, параграф 1.3 може да изисква морското лице да демонстрира съответната компетентност на работното си място. Такава демонстрация може да включва удостоверяване, че оперативните изисквания за стандартите на носене на вахта са удовлетворени и че има правилна реакция при аварийна ситуация на нивото на компетентност на морското лице.

5 При оценяването трябва да се използват само методите за демонстриране на компетентност заедно с критериите за нейното оценяване и стандартите, дадени в част А на настоящия кодекс.

6 Оценяване на компетентността във връзка със сигурността трябва да се провежда за тези морски лица, които имат конкретни задължения, свързани със сигурността, само в случаи, когато има сериозни основания за това, предвидени в глава XI/2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS). Във всички други случаи оценяването на компетентността трябва да се сведе до проверка на свидетелствата и/или потвържденията на морските лица.

Раздел А-I/5 Национални условия

Условията на правило I/5 не трябва да се тълкуват като пречещи на разпределението на задачите за обучение под наблюдение или в случаите на форсмажор.

Раздел А-I/6 Обучение и оценяване

1 Всяка страна трябва да осигури обучението и оценяването на морските лица за освидетелстване съгласно настоящата конвенция да:

.1 бъдат структурирани съгласно писмените програми, вкл. такива методи и медии за обезпечаване, процедури и курсови материали, които са необходими за постигане на необходимия стандарт на компетентност, и

.2 бъдат провеждани, наблюдавани, оценявани и поддържани от квалифицирани лица съгласно т. 4, 5 и 6.

2 Лицата, провеждащи обучение по време на работа или оценяване на борда, трябва да правят това само когато такова обучение или оценка не влияят отрицателно на нормалната работа на кораба, а те могат да посветят времето и вниманието си на обучението или оценяването.

Квалификация на инструктори, супервайзори и оценители

(Следните моделни курсове на IMO могат да бъдат в помощ при подготовка на курсовете:

.1 Моделен курс на IMO 6.09 - Training Course for Instructors

.2 Моделен курс на IMO 3.12 - Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

3. Всяка Страна трябва да осигури инструкторите, супервайзорите и оценителите да имат надлежна квалификация за конкретните видове и нива на подготовка или оценка на комепетентността на морските лица както на борда на кораб, така и на брега съгласно изискванията на Конвенцията и в съответствие с разпоредбите на този раздел.

Подготовка по време на работа

4. Всяко лице, провеждащо подготовка на морски лица по време на работа, на борда на кораб или на брега, предназначена за получаване на квалификация и освидетелстване съгласно Конвенцията, трябва да:

.1 познава добре програмата за подготовка и разбира специфичните цели на конкретно провежданата подготовка;

.2 е квалифицирано по въпросите, по които се провежда подготовката; и

.3 ако подготовката се провежда посредством тренажор:

.3.1 е получило съответното ръководство по техника на инструктажа, включително използване на тренажор, и

.3.2 има натрупан практически опит за работа на типа използван тренажор.

5 Всяко лице, отговарящо за ръководството на подготовката на моряци по време на работа, която е предназначена за получаване на квалификация и освидетелстване съгласноКонвенцията, трябва напълно да разбира програмата за подготовка и специалните задачи на всеки вид провеждана подготовка.

Оценка на компетентността

6 Всяко лице, провеждащо оценка на компетентността на моряци по време на работа както на борда на кораб, така и на брега, която е предназначена за получаване на квалификация за освидетелстване съгласно Конвенцията, трябва:

.1 да има надлежно ниво на познания и разбиране на оценяваната компетентност;

.2 да има квалификация по въпросите, по които се провежда оценката;

.3 да има съответното ръководство по методите и практиката на оценка;

.4 да има натрупан практически опит за оценка; и

.5 ако оценката се извършва с използване на тренажор, да има натрупан практически опит за оценка по отношение на конкретния тип тренажор под наблюдение и одобрение на опитен екзаминатор.

Подготовка и оценка в учебно заведение

7 Всяка Страна, която признава курс за подготовка, учебно заведение или квалификация, давана от учебно заведение, като част от своите изисквания за издаване на свидетелство в съответствие с Конвенцията, трябва да осигури квалификацията и опитът на инструкторите и екзаминаторите да удовлетворяват разпоредбите на раздел А-I/8 за нормите за качество. Такава квалификация, опит и прилагане на норми за качество трябва да включват съответна подготовка по техника на инструктажа, както и методи и съответна практика по преподаване и оценяване и да удовлетворяват всички приложими изисквания на точки от 4 до 6.

Раздел А-I/7 Представяне на информация

1 Информацията, изисквана по точка 1 на правило I/7, трябва да се представи на генералния секретар във формата, посочена в точките по-долу.

ЧАСТ 1 - ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

2. В течение на една календарна година след датата на влизане в сила на правило I/7, всяка Страна трябва да съобщи за предприетите мерки за пълно прилагане на Конвенцията, като съобщението трябва да включва следното:

.1 названието, пощенския адрес, номера на телефона и факсимилния апарат и организационната структура на министерството, департамента или правителственото учреждение, отговорно за прилагането на Конвенцията;

.2 кратко обяснение на юридическите и административните мерки, предвидени и предприети за осигуряване спазването на разпоредбите на Конвенцията, особено на правила I/6 и I/9;

.3 ясно заявление за приетата политика по отношение образованието, подготовката, изпитите, оценката на комепетентността и освидетелстването на моряците;

.4 кратка информация за курсовете, програмите за подготовка, изпитите и оценката, предвидени за всеки вид свидетелства, издадени в съответствие с Конвенцията;

.5 кратко описание на процедурите, спазвани при предоставяне на пълномощия, акредитация или одобрение на подготовка и изпити, оценка на медицинската годност и компетентност, изисквани по Конвенцията, свързаните с това условия и списък на предоставените пълномощия, акредитации и одобрения;

.6 кратко изложение на процедурите, спазвани при издаване на привилегировани разрешения съгласно член VIII на Конвенцията, и

.7 резултатите от сравненията, извършени съгласно правило I/11 и кратко описание на курсовете за преподготовка и за повишаване на квалификацията.

ЧАСТ 2 - ПОСЛЕДВАЩИ ДОКЛАДИ

3 Всяка Страна в срок от шест месеца трябва:

.1 при запазване или приемане на равностойни методи на обучение или подготовка на основание член IХ да представи пълно описание на тези методи;

.2 когато признава свидетелства, издадени от друга Страна, да представи доклад, обобщаващ мерките, приети за осигуряване спазването на правило I/10, и

.3 при предоставяне на пълномощия за назначаване на работа на моряци, притежаващи алтернативни свидетелства, издадени на основание правило VII/1, на кораби, плаващи под нейното знаме, да представи на генералния секретар образци от документа за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, издадени на такива кораби.

4 Всяка Страна трябва да съобщава за резултатите от всяка оценка, провеждана съгласно точка 2 на правило I/8, в срок от шест месеца след нейното завършване. Докладът от оценяването трябва да включва следната информация:

.1 квалификациите и опитът на тези, които провеждат оценяването (напр. притежаваните свидетелства за компетентност, опит като моряк и независим оценител, опит в областта на морското обучение и оценяване, опит в управлението на системите за сертифициране или всички други съответни квалификации/опит);

.2 условия на независимото оценяване и компетенции на оценителите;

.3 списък на обучаващи институции/центрове, обхванати от независимо оценяване; и

.4 резултатите от независимото оценяване, включително:

.1 потвърждение, че:

.1.1 всички приложими разпоредби на Конвенцията и кодекса STCW, включително и техните изменения, са обхванати от системата за стандарт на качеството на страната, в съответствие с раздел А-I/8, точка 3.1; и

.1.2 всички мерки за вътрешен контрол на управление и наблюдение и последващите действия са съобразени с предвидените мерки и документирани процедури и са ефективни в осигуряването на успех на поставените цели в съответствие с раздел А-I/8, точка 3.2;

.2 кратко описание:

.2.1 на установените несъответствия, ако има такива, открити при провеждането на независимото оценяване;

.2.2 на коригиращите мерки, препоръчани за справяне с несъответствията, и

.2.3 на коригиращите мерки, предприети за справяне с установените несъответствия.

5 Страните докладват мерките, предприети за изпълнение на всяко последващо задължително изменение на Конвенцията и Кодекса STCW, което не е било включено в доклада от първоначалното съобщение на информация съгласно правило I/7 или в който и да е предишен доклад, в съответствие с правило I/8. Информацията трябва да бъде включена в следващия доклад съгласно точка 3 от правило I/8 след влизането в сила на изменението.

6 Информацията за предприетите мерки за изпълнение на задължителните изменения наКонвенцията и Кодекса STCW включва следното, когато е приложимо:

.1 кратко обяснение на правните и административните мерки, изготвени и предприети, за да се гарантира спазването на изменението;

.2 кратко резюме на всички курсове, обучителни програми, изследвания и оценки, предвидени, за да се гарантира спазването на изменението;

.3 кратко описание на последващите процедури, които дават разрешение, акредитират или одобряват обучение и изследвания, медицинска годност и оценки за компетентност, които се изискват от изменението; и

.4 кратко описание на всяко опреснително обучение и обучение за повишаване на квалификацията, необходими за изпълнение на измененията; и

.5 сравнение между мерките за прилагане на изменението и съществуващите мерки, съдържащи се в предишни доклади, съгласно точка 1 от правило I/7, и/или точка 2 от правило I/8, където е приложимо.

ЧАСТ 3 - ГРУПА ОТ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА

7 Главният секретар трябва да поддържа списък с компетентни лица, одобрен от Комитета по морска безопасност, включително и компетентни лица, предоставени или препоръчани от страните, които могат да бъдат призовани да оценят докладите, представени съгласно правило I/7 и правило I/8, и могат да бъдат призовани да съдействат за изготвянето на доклад, съгласно точка 2 от правило I/7. Тези лица обикновено трябва да са на разположение по време на съответните сесии на Комитета по морска безопасност или неговите помощни органи, но не е необходимо да осъществяват своята работа само по време на тези сесии.

8 Във връзка с точка 2 от правило I/7 компетентните лица трябва да имат познания относно изискванията на Конвенцията и поне едно от тях да е запознато със системата на обучение и сертифициране на съответната страна.

9 Когато е получен доклад от някоя от Страните съгласно точка 3 от правило I/8, главният секретар ще определи компетентни лица от списъка, поддържан в съответствие с точка 7, които да разгледат доклада и да дадат своето мнение за това дали:

.1 докладът е пълен и показва, че страната е извършила независима оценка на знанията, разбирането, уменията и придобиването на компетентност и дейностите по оценяването, както и на управлението на системата за сертифициране (включително издаването и подновяването), в съответствие с точка 3 от раздел A-I/8;

.2 докладът е задоволителен, когато показва, че:

.2.1 оценителите са квалифицирани,

.2.2 условията са достатъчно ясни, за да се гарантира, че:

.2.2.1 всички приложими разпоредби на Конвенцията и Кодекса STCW, включително и техните изменения, са обхванати от системата за стандарт на качеството; и

.2.2.2 прилагането на ясно определените цели в съответствие с точка 1 от правило I/8 може да бъде изпълнено в рамките на пълния обхват на съответните дейности,

.2.3 процедурите, които могат да се прилагат за съответната страна, следвани по време на независимото оценяване, са подходящи за установяване на всички значими несъответствия в системата за обучение, оценка на компетентността и сертификация на моряците на съответната страна, и

.2.4 предприетите действия за коригиране на всички установени несъответствия са навременни и подходящи. (Коригиращите действия трябва да са навременни и подходящи означава, че тези действия трябва да са насочени към главните/първичните причини за наличието на недостатъци и трябва да бъдат систематизирани, за да се приложат в определен график.)

10 Всяка среща на компетентните лица трябва:

.1 да бъде провеждана по преценка на главния секретар;

.2 да се състои от нечетен брой членове, като обикновено не превишават пет души;

.3 да назначи свой председател; и

.4 да предостави на главния секретар договореното становище на членовете или ако до такова споразумение не се е стигнало, да се предоставят позициите на мнозинството и малцинството.

11 Компетентните лица трябва на конфиденциална основа да изразят в писмен вид мнението си за:

.1 сравнението на фактите, докладвани в информацията, съобщена от страната на главния секретар, с всички съответни изисквания на Конвенцията;

.2 доклада на всяка оценка, предоставена в съответствие с точка 3 от правило I/8;

.3 доклада за всички стъпки, предприети за прилагане на измененията на Конвенцията и Кода STCW, съгласно точка 5, и

.4 всяка допълнителна информация, предоставена от страната.

ЧАСТ 4 - ДОКЛАД ДО КОМИТЕТА ЗА МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ

12 При изготвянето на доклад до Комитета за морска безопасност, според изискванията на точка 2 от правило I/7, главният секретар трябва:

.1 да събере и вземе под внимание становищата, изразени от компетентните лица, избрани от списъка, създаден в съответствие с точка 7;

.2 да потърси изясняване на обстоятелствата от страната, когато е необходимо, по всички въпроси, засягащи информацията, предоставена в съответствие с точка 1 от правило I/7; и

.3 да идентифицира всяка област, в която страната може да поиска помощ при изпълнението на Конвенцията.

13 Засегнатата страна трябва да бъде информирана за планирането на срещите на компетентните лица и нейни представители трябва да бъдат упълномощени да присъстват с цел изясняването на всеки въпрос, свързан с информацията, предоставена съгласно точка 1 от правило I/7.

14 Ако главният секретар не е в състояние да предостави изисквания съгласно точка 2, правило I/7 доклад, засегнатата страна може да поиска от Комитета за морска безопасност да предприеме действия, предвидени в точка 3 от правило I/7, като вземе под внимание информацията, предоставена по силата на настоящия раздел, и становищата, изказани в съответствие с точки 10 и 11.

Раздел А-I/8 Норми за качество

Национални цели и норми за качество

1 Всяка Страна трябва да определи ясно целите на обучението и подготовката, както и на свързаните с това норми за компетентност, като определи нивата на знания, разбиране и професионални умения, съответстващи на изпитите и оценките, изисквани съгласноКонвенцията. Целите и свързаните с тях норми за качество могат да се определят точно за различните курсове и програми за подготовка и трябва да обхващат управлението на системата за освидетелстване.

2 Обхватът на прилагане на нормите за качество трябва да включва управлението на системата за освидетелстване, всички курсове и програми, изпити и оценки, провеждани от Страната или по нейно пълномощие, а също квалификацията и опита, изисквани от инструкторите и екзаминаторите, с отчитане на политиката, системата, контрола и обзора на вътрешните системи за осигуряване на качество, създадени за постигане на определените цели.

3 Всяка Страна трябва да обезпечи независимото оценяване на работите по придобиването и оценяването на знанията, разбирането, уменията и компетентността, както и процедурите по прилагането на образователната система да се извършва през периоди не по-големи от пет години, с цел да се потвърди, че:

.1 целият вътрешен контрол и наблюдение и последващите действия съответстват на планираните мерки и документираните процедури и се прилагат ефективно за осигуряване постигането на поставените цели;

.2 резултатите от всяка независима оценка са документирани и са доведени до знанието на лицата, отговорни за оценяваната област, и

.3 са предприети своевременни действия за отстраняване на недостатъците.

4 Докладът за независимата оценка, изискван по точка 3 на правило I/8, трябва да включва пълномощията по провежданата оценка, както и данни за квалификацията и опита на оценителите.

Раздел А-I/9 Медицински изисквания

1 Когато страните установяват стандарти за медицинска годност на моряците, както се изисква от правило I/9, трябва да вземат предвид минималните стандарти за зрение по време на служба, посочени в таблицата A-I/9 и да вземат под внимание стандартите за физическа и медицинска годност, определени в точка 2. Те също трябва да вземат предвид ръководството от раздел Б-1/9 на този Кодекс и таблица Б-1/9 по отношение на оценката на минимума физически способности.

Тези стандарти може до степен, определена от страната, без да засягат безопасността на морските лица или на кораба, да се различават за лица, които се стремят да започнат работа по море, и моряци, които вече са на морска служба, и между различните функции на борда, като се вземат предвид различните задължения на морските лица. При определянето на тези стандарти също трябва да се вземе предвид необходимостта от преглед за всяко увреждане или заболяване, което би ограничило способността на моряка да изпълнява ефективно неговите/нейните задължения по време на периода на валидност на медицинското свидетелство.

2 Стандартите за физическа и медицинска годност, определени от страната, трябва да осигуряват това, че морските лица отговарят на следните критерии:

1. да притежават физическата възможност, като се вземе предвид точка 5, посочена по-долу, да са покрили всички изисквания за основното обучение, както се изисква в точка 2 от раздел А-VI/1;

2. да демонстрират адекватна способност за слушане и говорене за провеждане на ефективна комуникация и да разпознават всякакви звукови аларми;

3. да нямат медицинска пречка, смущение или увреждане, които могат да попречат на ефективното и безопасно изпълнение на техните рутинни задължения и задължения в извънредни ситуации на борда, по време на периода на валидност на медицинското свидетелство;

4. не страдат от медицинско заболяване, което има вероятност да се влоши по време на службата на море или да направи морското лице негодно за изпълняване на задълженията или да застраши здравето и безопасността на останалите лица на борда; и

5. не приемат медикаменти, които имат странични ефекти, които могат да нарушат преценката, равновесието или всякакви други изисквания за ефективно и безопасно изпълнение на рутинните задължения и задълженията в извънредни ситуации на борда.

3 Медицинските прегледи за годността на морските лица трябва да бъдат извършвани от подходящо квалифицирани и опитни практикуващи лекари, признати от страната.

4 Всяка страна трябва да създаде разпоредби за признаване на практикуващите лекари. Регистър на признати практикуващи лекари трябва да се поддържа от страната и да бъде достъпен за други страни, компании и морски лица при поискване.

5 Страна трябва да предостави насоки за провеждане на медицински прегледи за годност и издаване на медицинско свидетелство, като се вземат предвид разпоредбите, предвидени в раздел BI/9 на този Кодекс. Всяка страна трябва да определи до каква степен ще даде свобода на преценка на признатите практикуващи лекари при прилагането на медицинските стандарти, като се имат предвид различните задължения на морските лица с изключение, че не трябва да има лична преценка по отношение на минималните стандарти за зрението на лица, използващи спомагателни средства за далечно виждане, за близко/непосредствено виждане и цветоусещане в таблица А-I/9 за морски лица от палубната команда, които имат задължения по наблюдение. Страната може да освободи от прилагането на тези стандарти морските лица от машинното отделение, при условие че комбинираното виждане на морските лица изпълнява изискванията от таблица А-I/9.

6 Всяка страна трябва да създаде процеси и процедури, които да позволяват на морските лица, за които след преглед е установено, че не отговарят на медицинските стандарти за годност или на които е наложено ограничение върху възможността да работят, по-специално по отношение на време, сфера на работа или търговска зона, да получат преразглеждане на техния случай, в съответствие с разпоредбите за обжалване на страната.

7 Медицинското свидетелство от точка 3 от правило I/9 трябва да включва следната информация като минимум:

.1 Оторизиращ орган и изискванията, под които е издаден документът

.2 Информация за морското лице

.2.1 Име: (фамилия, лично име, презиме)

.2.2 Дата на раждане: (ден, месец, година)

.2.3 Пол: (мъжки/женски)

.2.4 Националност

.3 Декларация на признатия практикуващ лекар

.3.1 Потвърждение, че документите за самоличност са проверени на мястото на проверката: Да/Не

.3.2 Слухът отговаря на нормите в раздел AI/9: Да/Не

.3.3 Задоволителен ли е слухът без помощно средство? Да/Не

.3.4 Визуалната острота отговаря ли на нормите в раздел A-I/9? Да/Не

.3.5 Цветоусещането (Оценка на цветоусещането се провежда на всеки шест месеца.) отговаря ли на стандартите в раздел A-I/9? Да/Не

.3.5.1 Дата на последния тест за цветоусещане

.3.6 Подходящ ли е за изпълнение на задължения по наблюдение

.3.7 Има ли ограничения или рестрикции на годността? Да/Не

Ако "Да", да се уточнят ограниченията или рестрикциите.

.3.8 Има ли морското лице някакви здравословни проблеми, които биха могли да се усложнят при служба по море или да направят морското лице негодно за такава служба или да застрашат здравето на другите лица на борда?: Да/Не

.3.9 Дата на преглед: (ден/ месец/ година)

.3.10 Срок на валидност на свидетелството: (ден/ месец/ година)

.4 Детайли на издаващия орган

.4.1 Официален печат (включително името) на издаващия орган

.4.2 Подпис на упълномощеното лице

5. Подпис на морското лице - потвърждава,че морското лице е запознато със съдържанието на свидетелството и с правото на преразглеждане, в съответствие с точка 6 на Раздел А-I/9.

8 Медицинските свидетелства трябва да са на официалния език на издаващата ги страна. Ако използваният език не е английски, текстът трябва да включва превод на този език.

Таблица А-I/9

Минимални стандарти за зрение по време на служба за морски лица

Правило на

Категория на морското

Лица,

Близко/непосредствено

Цветоусещане3

Зрителни

Нощна

Диплопия

Конвенцията

лице

използващи

виждане

 

полета4

слепота4

(двойно

STCW

 

спомагателни

 

 

 

 

виждане)4

 

 

средства за

 

 

 

 

 

 

 

далечно

 

 

 

 

 

 

 

виждане1

 

 

 

 

 

 

 

 

На

На

С помощни средства или

 

 

 

 

 

 

едното

другото

без помощни средства и

 

 

 

 

 

 

око

око

на двете очи

 

 

 

 

I/11

Капитаните, палуб-

0.52

0.5

Зрение, покриващо

Виж бележка 6

Нормални

Зрение, пок-

Без значи-

II/1

ните офицери и мо-

 

 

изискванията за

 

визуални

риващо

телни яв-

II/2

ряците от редовния

 

 

навигация на кораба

 

полета

изискванията

ни

II/3

състав, които са

 

 

(например справяне с

 

 

за

заболявания

II/4

натоварени със

 

 

морски карти и данни,

 

 

изпълнение

 

II/5

задължения по

 

 

използване на

 

 

на всич-

 

VII/2

наблюдаване

 

 

апаратура и оборудване

 

 

ки

 

 

 

 

 

на мостик, както и

 

 

необходими

 

 

 

 

 

разпознаване на

 

 

функции в

 

 

 

 

 

помощни средства за

 

 

тъмнина, без

 

 

 

 

 

навигация)

 

 

да се прави

 

 

 

 

 

 

 

 

компромис

 

 

 

На

На

С помощни средства или

 

 

 

 

 

 

едното

другото

без помощни средства и

 

 

 

 

 

 

око

око

на двете очи

 

 

 

 

I/11

Всички

0.45

0.4

Зрение, покриващо

Виж бележка 7

Задоволителни

Зрение,

Без

III/1

механици,

 

(виж

изискванията за

 

визуални

покриващо

значителни

III/2

механици-електротехници,

 

бележка

разчитане на

 

полета

изискванията

явни

III/3

електротехниците от

 

5)

инструменти в

 

 

за

заболявания

III/4

редовния състав и моряци

 

 

непосредствена

 

 

изпълнение

 

III/5

на вахтена служба в

 

 

близост, за работа с

 

 

на всички

 

III/6

наблюдавано ма-

 

 

оборудването, както и

 

 

необходими

 

III/7

шинно отделение

 

 

за идентифициране на

 

 

функции в

 

VII/2

 

 

 

системите/

 

 

тъмнина, без

 

 

 

 

 

компонентите, когато е

 

 

да се прави

 

 

 

 

 

необходимо

 

 

компромис

 

I/11

Радиооператор на

0.4

0.4

Зрение, покриващо

Виж бележка 7

Задоволи-

Зрение,

Без

IV/2

Световната морска система

 

 

изискванията за

 

телни визуални

покриващо

значителни

 

на бедствие и безопасност

 

 

разчитане на

 

полета

изискванията

явни

 

(GMDSS)

 

 

инструменти в

 

 

за

заболявания

 

 

 

 

непосредствена

 

 

изпълнение

 

 

 

 

 

близост, за работа с

 

 

на всички

 

 

 

 

 

оборудването, както и

 

 

необходими

 

 

 

 

 

за идентифициране на

 

 

функции в

 

 

 

 

 

системите/

 

 

тъмнина, без

 

 

 

 

 

компонентите, когато е

 

 

да се прави

 

 

 

 

 

необходимо

 

 

компромис

 

Бележки:

1 Стойностите, дадени в десетичен вид Snellen.

2 Стойност, равна най-малко на 0.7 за едното око, е препоръчителна, за да се намали рискът от незасечено съществено очно заболяване.

3 Както е посочено в Международните препоръки за изискванията за цветоусещане за транспорта на Международната комисия по осветление (CIE-143-2001, включително всяка допълнителна версия).

4 Подлежат на оценка от медицински специалист по очни болести, където е посочено в констатациите от първоначалния преглед.

5 Съставът на машинното отделение трябва да има комбинирано зрение на стойност най-малко 0.4.

6 Стандарт за цветоусещане 1 или 2 на Международната комисия по осветяването (CIE).

7 Стандарт за цветоусещане 1, 2 или 3 на Международната комисия по осветяването (CIE).

Раздел А-I/10 Признаване на свидетелства

1 Разпоредбите по точка 4 на правило I/10 относно непризнаването на свидетелства, издадени от държава, която не е Страна по конвенцията, не трябва да се тълкуват като пречка пред Страна, когато издава собствени свидетелства, да признава плавателен стаж, образование и подготовка, придобити по пълномощие на държава, която не е Страна поконвенцията, при условие че тя се съобразява с правило I/9 при издаването на всяко такова свидетелство и обезпечава спазването на изискванията на Конвенцията относно плавателния стаж, образование, подготовка и компетентност.

2 Когато Администрацията, която е признала свидетелство, оттегли своето потвърждение за признаване по причини от дисциплинарен характер, тя е длъжна да информира за подробностите Страната, която е издала свидетелството.

Раздел А-I/11 Продължаване валидността на свидетелства

Професионална компетентност

1 Запазването на професионалната компетентност, изисквано съгласно правило I/11, се доказва чрез:

.1 наличие на одобрен плавателен стаж на кораб при изпълнение на функциите, съответстващи на притежаваното свидетелство за период от най-малко:

.1.1 общо 12 месеца за изминалите пет години, или

.1.2 общо три месеца за изминалите шест месеца, непосредствено преди продължаването на валидността, или

.2 изпълнение на функции, които се считат равностойни на плавателния стаж по точка 1.1, или

.3 преминаване на одобрена проверка, или

.4 успешно завършване на одобрен курс или курсове, или

.5 преминаване на одобрен плавателен стаж на кораб при изпълнение на функциите, съответстващи на притежаваното свидетелство, в течение най-малко на три месеца като дубльор или на длъжност, с една степен по-ниска от тази, за която притежаваното свидетелство е валидно непосредствено преди заемането на длъжността, за която то е валидно.

2 Опреснителните и надграждащи курсове, изисквани по правило I/11, трябва да бъдат одобрени, като включват измененията в съответните национални и международни правила относно безопасността на човешкия живот на море и опазване на морската среда и да отчитат усъвършенстването на съответните норми за компетентност.

3 Продължената професионална компетентност за служещите на танкери, както се изисква съгласно точка 3 от правило I/11, се доказва чрез:

.1 наличие на одобрен плавателен стаж на кораб при изпълнение на функциите, съответстващи на притежаваното свидетелство, най-малко три месеца през последните пет години, или

.2 успешно завършване на одобрен курс или курсове.

Раздел А-I/12 Норми за използването на тренажори

ЧАСТ 1 - ЕКСПЛОАТАЦИОННИ НОРМИ

Общи експлоатационни норми за тренажори, използвани за подготовка

1 Всяка Страна трябва да осигури необходимите условия, така че всеки тренажор, използван за задължителна подготовка:

.1 да бъде подходящ за съответните цели и задачи на подготовката;

.2 да бъде способен да възпроизвежда експлоатационните възможности на съответното корабно обзавеждане със степен на реалност, която да съответства на целите на подготовката, и да включва възможностите, ограниченията и вероятните грешки на това обзавеждане;

.3 да създава условия за достатъчно реално поведение на човек, за да могат лицата, преминаващи подготовката, да придобият навици, съответстващи на целите на подготовката;

.4 да осигурява контролируема експлоатационна среда, способна да възпроизведе разнообразни условия, които могат да включват авария, опасни или необичайни ситуации с отношение към целите на подготовката;

.5 да осигурява взаимовръзка, с помощта на която лицето, което преминава подготовка, да може да взаимодейства с обзавеждането, възпроизвежданата околна обстановка и инструктора, и

.6 да позволява на инструктора да контролира, наблюдава и записва действията на лицата, преминаващи подготовка, за целите на последващ ефективен инструктаж.

Общи експлоатационни норми за тренажори, използвани при оценка на компетентност

2 Всяка Страна трябва да осигури необходимите условия, така че всеки тренажор, използван за оценка на компетентност, изисквана по Конвенцията, или за демонстриране поддържането на знанията и навиците:

.1 да удовлетворява специалните цели на оценката;

.2 да възпроизвежда експлоатационните възможности на съответното корабно обзавеждане със степен на реалност, която да съответства на целите на подготовката, и да включва възможностите, ограниченията и вероятните грешки на обзавеждането;

.3 да създава условия за поведение на човек с достатъчна реалност, която дава възможност на лицата, преминаващи подготовка, да придобият навици, съответстващи на целите на оценката;

.4 да осигурява взаимовръзка, с помощта на която кандидатът да може да взаимодейства с обзавеждането и възпроизвежданата околна обстановка;

.5 да осигурява контролируема експлоатационна среда, способна да възпроизведе разнообразни условия, които могат да включват авария, опасни или необичайни ситуации, имащи отношение към целите на оценката, и

.6 да позволява на оценителя да контролира, наблюдава и да записва действията на кандидата с цел ефективна оценка на тези действия.

Допълнителни експлоатационни норми

3 В допълнение към съответните основни изисквания, посочени в точки 1 и 2, тренажорното обзавеждане, към което се прилага този раздел за техния конкретен тип, трябва да отговаря на експлоатационните норми, дадени по-долу.

Радиолокационен тренажор

4 Радиолокационният тренажор трябва да може да възпроизвежда експлоатационните възможности на навигационното радиолокационно обзавеждане, което отговаря на всички приложими експлоатационни норми, приети от Организацията*, и да включва устройства:

.1 за работа в режим на стабилизирано относително движение и режими на истинско движение спрямо водата и дъното;

.2 за моделиране на метеорологичните условия, приливи и отливи, течения, сектори в сянка, лъжливи ехосигнали и други фактори, влияещи на разпространението на радиовълните, и възпроизвеждане на бреговата линия, навигационни буйове и активни буйове, използвани за търсене и спасяване, и

.3 за създаване на експлоатационна среда в реално време, включваща най-малко две корабни станции със способности за изменение на курса и скоростта на собствения кораб, и включване на параметрите най-малко на 20 кораба, изпълняващи ролята на цели, и съответните средства за свръзка.

Тренажор на средства за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA)

5 Обзавеждането на тренажор ARPA трябва да може да възпроизвежда експлоатационните възможности на ARPA, които отговарят на всички приложими експлоатационни норми, приети от Организацията (Виж съответните/подходящите експлоатационни норми, приети от Организацията.), и да включва устройства:

.1 за ръчно и автоматично прехващане на цели;

.2 за информация за преминали цели;

.3 за използване на изключени зони;

.4 за възпроизвеждане на екрана на векторнографична временна скала и данни, и

.5 за изпитателни маневри на кораба.

ЧАСТ 2 - ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Цели на подготовката на тренажор

6 Всяка Страна трябва да осигури целите и задачите на подготовката с използване на тренажор да се определят в рамките на общата програма за подготовка, а специалните цели и задачи на подготовката да се избират така, че да са възможно по-тясно свързани със задълженията и практическата работа на борда на кораба.

Процедури на подготовката

7 При провеждане на задължителна подготовка с използване на тренажор инструкторите трябва да направят така, че:

.1 лицата, преминаващи подготовка, да бъдат предварително информирани в достатъчна степен за целите и задачите на занятията и да разполагат с достатъчно време за подготовка преди тяхното начало;

.2 лицата, преминаващи подготовка, да разполагат с достатъчно време за запознаване с тренажора и неговото обзавеждане преди началото на занятието, което се провежда с цел подготовка или оценка;

.3 указанията, които дават, и очакваните реакции по време на занятията да съответстват на избраните цели и задачи на занятията, както и на опита на лицата, преминаващи подготовка;

.4 провежданите занятия да са наблюдавани ефективно, включително, при необходимост, чрез аудио- и видеонаблюдение на действията на лицата, преминаващи подготовка, както и да се правят доклади за оценки, съставяни преди и след занятията;

.5 лицата, преминаващи подготовка, да бъдат ефективно изпитани след занятието, за да се осигури постигането на целите на подготовката така, че продемонстрираните практически умения са достигнали приемливо ниво;

.6 да се насърчава текущо оценяване по време на изпитването на лица, преминаващи подготовка, и

.7 занятията на тренажор да се планират и проверяват така, че да се осигури тяхната пригодност за конкретните цели на подготовката.

Процедури на оценка

8 Когато тренажорите се използват за оценка на способностите на кандидатите да демонстрират нивото на своята компетентност, екзаминаторите трябва да осигурят следното:

.1 критериите за ефективност на работата на тренажор да са изложени в ясна и точна форма, валидни и достъпни за кандидатите;

.2 критериите за оценка да са точно установени и ясно изразени, за да осигуряват достоверност и еднообразност на оценките и максимално да повишават обективността им така, че субективните оценки да са сведени до минимум;

.3 кандидатите да са получили ясна информация за задачите и/или уменията, които ще бъдат оценявани, и за задачите и критериите за ефективна работа на тренажора, на основата на които ще се определя тяхната компетентност;

.4 при оценка на работата на тренажор да се вземат под внимание нормалните експлоатационни процедури и поведение при взаимодействие с други кандидати, работещи на тренажор, или с персонала, обслужващ тренажора;

.5 при оценяване на резултатите от изпълнението на работата да се подхожда внимателно, докато те не бъдат потвърдени, и

.6 главен критерий да е как кандидатът демонстрира способност да изпълнява заданието безопасно и ефективно за удовлетворяване на екзаминатора.

Квалификация на инструкторите и екзаминаторите (Съответните моделни курсове на ИМО и Резолюция MSC.64(67) относно "Препоръки за нови и изменени експлоатационни стандарти" могат да бъдат в помощ на подготовката на курсове.)

9 Всяка Страна трябва да направи така, че инструкторите и екзаминаторите да имат надлежна квалификация и опит относно конкретните видове и нива на подготовка и съответстващите оценки на компетентност, както е посочено в правило I/6 и раздел А-I/6.

Раздел А-I/13 Провеждане на изпитания

(Няма разпоредби)

Раздел А-I/14 Отговорност на компаниите

1. Компаниите, капитаните и членовете на екипажа съответно носят отговорност за осигуряване цялостното изпълнение на задълженията, изложени в този раздел, и предприемане на всички други необходими мерки всички членове на екипажа да допринесат за безопасната експлоатация на кораба чрез знанията и информираността си;

2 Компанията трябва да снабди капитана на всеки кораб, към който се прилага Конвенцията, с писмени инструкции, в които са изложени политиката и процедурите, подлежащи на изпълнение, за да могат новопостъпилите моряци да получат разумна възможност, преди да им се възложат задължения да се запознаят с корабното обзавеждане, експлоатационните процедури и другите мерки, необходими за надлежно изпълнение на техните задължения. Такава политика и процедури трябва да включват:

.1 предоставяне на всеки новоприет на работа моряк на разумен период от време, в течение на което той да има възможност да се запознае:

.1.1 със специалното обзавеждане, което морякът ще използва или експлоатира, и

.1.2 със специалните процедури и мерки относно носенето на вахта, безопасността, защита на околната среда и действията при авария, които е необходимо да се знаят от моряка за надлежно изпълнение на възложените му задължения, и

.2 назначаване на знаещ член от екипажа, който да помогне, щото на всеки новопостъпил на работа моряк да се предостави възможност да получи основната информация на език, който той разбира.

3 Компаниите трябва да гарантират, че служещите на борда на ро-ро пътнически кораби капитани, лица от командния състав и останалия персонал, на които са възложени специфични задължения и отговорности, са преминали обучението за запознаване със и придобиване на необходимите умения за длъжност и за изпълнението на задълженията и отговорностите, като се вземе предвид ръководството, дадено в раздел B-I/14 на този Кодекс.

Раздел А-I/15 Преходни разпоредби

(Няма разпоредби)

 

Глава ІI

Норми за капитана и палубната команда

Раздел А-II/1 Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на вахтен помощник-капитан на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

Норми за компетентност

1 Всеки кандидат за свидетелство трябва:

.1 да демонстрира експлоатационно ниво на компетентност за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите, посочени в колона 1 на таблица А-II/1;

.2 да притежава най-малко надлежно свидетелство за изпълнение на функции по УКВ радиосвръзки в съответствие с изискванията на Правилника за радиосъобщения, и

.3 да носи първостепенна отговорност, ако е назначен, за радиосвръзките по време на бедствие, както и да притежава надлежно свидетелство, издадено или признато според разпоредбите на Правилника за радиосъобщения.

2 Минималните знания, разбиране и професионални навици, изисквани за освидетелстване, са посочени в колона 2 на таблица А-II/1.

3 Нивото на знание по въпросите, посочени в колона 2 на таблица А-II/1, трябва да бъде достатъчно, за да могат вахтените помощник-капитани да изпълняват своите задължения по носене на вахта*.

4 Подготовката и опитът, изисквани за достигане на необходимото ниво на теоретически знания, разбиране и професионални навици, трябва да се основават на раздел А-VIII/ 2, част 4 1 -

"Принципи за носене на ходова навигационна вахта", като вземат под внимание и съответните изисквания на тази част и ръководството, дадено в част Б на Кодекса.

5 Всеки кандидат за придобиване на свидетелство трябва да представи доказателства за достигане на изискваните норми за компетентност в съответствие с методите за показване и оценяването й, посочени в колона 3 и 4 на таблица А-II/1.

Подготовка на кораб

6 Всеки кандидат за свидетелство за правоспособност за вахтен помощник-капитан на кораб с вместимост 500 или повече бруто тона, на който плавателният стаж, в съответствие с точка 2.2 на правило II/1, е част от програма за подготовка, одобрена като отговаряща на изискванията на този раздел, трябва да премине одобрена програма за подготовка на борда на кораб, която:

.1 да осигурява на кандидата по време на изисквания плавателен стаж на кораб системна практическа подготовка и опит по изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите на вахтен помощник-капитан, като се вземе под внимание ръководството, дадено в раздел Б-II/1 на този Кодекс;

.2 да се осъществява под непосредственото ръководство и наблюдение на квалифицирани лица от командния състав на корабите, на които кандидатът преминава одобрения плавателен стаж, и

.3 по надлежен начин да се документира в дневника за практическата подготовка**.

* Съответните моделни курсове на ИМО могат да бъдат в помощ на подготовката на курсове.

** Съответните моделни курсове на ИМО и подобен документ на Международната федерация по корабоплаване (ISF) могат да бъдат в помощ при приготвянето на дневници за практическата подготовка.

Крайбрежно плаване

7 При издаването на документи, отнасящи се само за работа на кораби, извършващи крайбрежно плаване, и като се вземе под внимание безопасността на всички други кораби, плаващи в същите води, могат да бъдат пропуснати следните въпроси от изброените в колона 2 на таблица А-II/1:

.1 мореходна астрономия, и

.2 радионавигационни системи за водене на кораб и определяне на местоположението, необхващащи водите, за които свидетелството е валидно.

Таблица А-II/1

Спецификация на минималните норми за компетентност за вахтени помощник-капитани на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона

Функция: Корабоводене на експлоатационно ниво

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

ОБЛАСТ НА

ЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ И

МЕТОДИ ЗА

КРИТЕРИИ ЗА

КОМПЕТЕНТНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ДОКАЗВАНЕ НА

ОЦЕНКА НА

 

НАВИЦИ

КОМПЕТЕНТНОСТ

КОМПЕТЕНТНОСТ

Планиране и

Мореходна астрономия

Изпит и оценка на

Информацията,

провеждане на

Способност за

резултатите при

получена от

плаването и

използване на небесните

един или повече от

навигационните

определяне на

тела за определяне на

следните случаи:

карти и издания, е

местоположението

местоположението

.1 одобрен опит на

подбрана

на кораба

Плаване с използване на

работа

правилно,

 

земни и брегови

.2 одобрен опит на

тълкувана точно и

 

ориентири

подготовка на

използвана

 

Способност за

учебен кораб

уместно. Всички

 

определяне на

.3 одобрена

потенциални

 

местоположението на

подготовка на

навигационни

 

кораба с помощта на:

тренажор, където е

опасности се

 

.1 брегови ориентири

приложим

определят точно

 

.2 навигационни

.4 одобрена

Основният метод

 

средства, вкл. фарове,

подготовка с

за определяне на

 

буйове и бакани

използване на

местоположението

 

.3 предварително

лабораторно

е най-подходящ

 

пресмятане на пътя на

обзавеждане

при

 

кораба с отчитане

с използване на:

преобладаващите

 

влиянието на ветрове,

каталози на карти,

обстоятелства и

 

приливи, течения и

карти, навигационни

условия

 

очаквана скорост

издания,

Местоположението

 

Пълни знания и умения

радионавигационни

на кораба е

 

за използване на

предупреждения,

определено в

 

навигационните карти и

секстант,

границите на

 

издания, такива, като

азимутално

приемливата

 

лоции, таблици за

огледало,

погрешност на

 

приливи, известия до

радионавигационно

прибора

 

мореплавателите,

обзавеждане,

(системата)

 

радионавигационни

ехолот, компас

Достоверността

 

предупреждения и

 

на информацията,

 

информация за пътя на

 

получена по

 

движение на корабите

 

основния метод за

 

 

 

определяне на

 

 

 

местоположението,

 

 

 

се проверява на

 

 

 

подходящи

 

 

 

интервали

 

 

 

Навигационните

 

 

 

изчисления и

 

 

 

измервания са

 

 

 

точни

 

 

 

Избраните карти

 

 

 

са възможно

 

 

 

най-едромащабни

 

Електронни системи за

 

за района на

 

позициониране и

 

плаване и картите

 

навигация

 

и изданията са

 

Способност да се

 

коригирани в

 

определя позицията на

 

съответствие с

 

кораб чрез използване

 

последната

 

на електронни

 

възможна

 

навигационни помощни

 

информация

 

средства

 

 

 

Ехолоти

 

 

 

Способност да се работи

 

 

 

с приборите и правилно

 

Проверката на

 

да се използва

 

работата и

 

получената от тях

 

изпитванията на

 

информация

 

навигационните

 

 

 

системи

 

 

 

съответства на

 

 

 

препоръките на

 

 

 

производителите

 

 

 

и добрата морска

 

 

 

практика

 

Компаси - магнитен и

 

Поправките на

 

жирокомпас

 

магнитния и

 

Познаване на

 

жирокомпаса се

 

принципите на действие

 

определят и

 

на тези прибори

 

прилагат

 

Способност за

 

правилно към

 

определяне на

 

курсовете и

 

поправките на компасите

 

пеленгите

 

с използване на

 

 

 

средствата на

 

 

 

мореходната астрономия

 

Избраният способ

 

и земни ориентири и

 

за управление на

 

отчитане на тези

 

кормилото се

 

поправки

 

явява

 

Системи за управление

 

най-подходящ за

 

на кормилото

 

преобладаващите

 

Познаване на системите

 

метеорологични

 

за управление на

 

условия,

 

кормилото,

 

състояние на

 

експлоатационните

 

морето и трафика,

 

процедури и

 

а също и

 

преминаване от ръчно на

 

предполагаемите

 

автоматично управление

 

маневри

 

и обратно. Настройване

 

Метеорологичните

 

на органите за

 

измервания и

 

управление за работа в

 

наблюдения са

 

оптимален режим

 

точни и

 

Метеорология

 

съответстват на

 

Способност да се

 

прехода на

 

използва и тълкува

 

кораба

 

информацията, получена

 

 

 

от метеоприборите на

 

 

 

борда

 

 

 

Познаване

 

 

 

характеристиките на

 

Метеорологичната

 

различни системи за

 

информация

 

определяне състоянието

 

правилно се

 

на времето, процедурите

 

тълкува и

 

за предаване на

 

използва

 

съобщения и

 

 

 

регистриране

 

 

 

Способност да се ползва

 

 

 

наличната информация

 

 

Носене на

Носене на вахта

Изпит и оценка на

Носенето,

безопасна ходова

Пълно познаване на

резултатите при

предаването и

навигационна

съдържанието,

един или повече от

напускането на

вахта

приложението и целите

следните случаи:

вахтата

 

на Международните

.1 одобрен опит на

съответства с

 

правила за предпазване

работа

приетите

 

от сблъскване по море,

.2 одобрен опит на

принципи и

 

1972 г.

подготовка на

процедури

 

Пълно познаване на

учебен кораб

Постоянно се води

 

основните принципи на

.3 одобрена

надлежно

 

носене на ходова

подготовка на

наблюдение в

 

навигационна вахта

тренажор,

съответствие с

 

Използване на

където е приложим

приетите

 

определянето на

.4 одобрена

принципи и

 

движението на кораба в

подготовка с

процедури

 

съответствие с Общите

използване на

Светлините,

 

разпоредби за

лабораторно

знаците и

 

определяне на

обзавеждане

звуковите сигнали

 

движението на корабите

 

са съобразени с

 

Използване на

 

изискванията на

 

информацията от

 

МППСМ

 

навигационното

 

Честотата и

 

оборудване за

 

пълнотата на

 

безопасно носене на

 

наблюдението на

 

вахта

 

трафика, кораба и

 

Познаване на техниките

 

околната среда

 

на пилотаж при отсъствие

 

съответстват с

 

на видимост

 

приетите

 

Използване на отчетност

 

принципи и

 

в съответствие с Общите

 

процедури

 

принципи на системите за

 

Надлежно се

 

корабни съобщения и

 

регистрират

 

процедурите по VTS

 

действията,

 

 

 

имащи отношение

 

 

 

към плаването на

 

 

 

кораба

 

 

 

Отговорността за

 

 

 

безопасното

 

 

 

плаване винаги се

 

 

 

определя точно,

 

 

 

вкл. когато

 

 

 

капитанът е на

 

 

 

мостика и по

 

 

 

време на плаване

 

 

 

с пилот

 

Управление на ресурсите

Оценка на

Ресурсите са

 

на мостика

резултатите,

разпределени и

 

Познаване на

получени при един

предназначени по

 

принципите на

или повече от

необходимост и

 

управлението на

следните случаи:

при правилно

 

ресурсите на мостика,

.1 одобрено

приоритизиране

 

включително:

обучение

за изпълнение на

 

.1 разпределение,

.2 одобрен опит,

необходимите

 

предназначение и

придобит по време

задачи

 

приоритизиране на

на служба

Комуникацията се

 

ресурсите

.3 одобрена

приема и предава

 

.2 ефективна

подготовка на

недвусмислено

 

комуникация

тренажор

Оспорваните

 

.3 увереност и лидерство

 

решения и/или

 

.4 получаване и

 

действия водят до

 

поддържане на знание

 

съответните

 

за настоящата ситуация

 

отзиви и реакции

 

.5 отчитане на опита на

 

Установено е

 

екипа

 

наличието на

 

 

 

ефективно

 

 

 

лидерско

 

 

 

поведение

 

 

 

Членовете на

 

 

 

екипа

 

 

 

демонстрират

 

 

 

точно разбиране

 

 

 

на настоящото и

 

 

 

очакваното

 

 

 

състояние на

 

 

 

плавателния съд,

 

 

 

посоката на

 

 

 

корабоплаване и

 

 

 

външната среда

Използване на

Корабоводене с

Оценка на

Информацията,

радио-

радиолокатор

резултатите,

получена от

локатор и

Познаване на основните

получени при

радара и АRPA, е

автоматизирана

принципи на

одобрена

правилно

радиолокационна

радиолокацията и

подготовка на

тълкувана и

система за

автоматизираната радио-

радио-

анализирана, като

предпазване от

локационна система за

локационен

се имат предвид

сблъскване (ARPA)

предпазване от

тренажор, тренажор

ограниченията на

за осигуряване

сблъскване (ARPA)

ARPA и опит по

апаратурата и

безопасност на

Способност за

време на работа

преобладаващите

плаването

използване на

 

обстоятелства и

Забележка.

радиолокатор и

 

условия

Подготовка и

тълкуване и анализиране

 

Предприетото

оценка за

на получената

 

действие за

използване на

информация, вкл.

 

избягване на

АRPA не се изисква

следното:

 

опасно

за работещи само

Работа:

 

сближаване или

на кораби без

.1 фактори, влияещи

 

сблъскване с

ARPA. Това

върху работата и

 

други кораби е в

ограничение

точността

 

съответствие с

трябва да бъде

.2 настройване и

 

МППСМ

отразено в

поддържане работата

 

Решенията за

издаденото

на индикаторите

 

промяна на курса

потвърждение на

.3 откриване на

 

и/или скоростта са

съответния

неправилни показания,

 

навременни и

помощник-капитан

лъжливи ехосигнали,

 

съответстват на

 

отражения от морето и

 

приетата

 

др., на радиолокационни

 

навигационна

 

отражатели, използвани

 

практика

 

при търсене и спасяване

 

Измененията на

 

Използване на:

 

курса и скоростта

 

.1 разстояние и пеленг,

 

на кораба

 

курс и скорост на другите

 

способстват за

 

кораби; време и

 

осигуряване на

 

разстояние на най-кратко

 

безопасността на

 

сближение с кораби,

 

плаването

 

плаващи с пресичащи и

 

Свръзката е ясна,

 

насрещни курсове или

 

кратка и

 

изпреварващи кораби

 

постоянно

 

.2 разпознаване на

 

потвърждавана

 

критични ехосигнали;

 

съгласно добрата

 

откриване на промяна на

 

морска практика

 

курс и скорост на другите

 

Сигналите при

 

кораби; влияние на

 

маневриране са

 

измененията на курса

 

направени при

 

и/или скоростта на своя

 

подходящо време

 

кораб

 

и в съответствие с

 

.3 прилагане на

 

МППСМ

 

Международните

 

 

 

правила за предпазване

 

 

 

от сблъсквания по море,

 

 

 

1872 г.

 

 

 

.4 техника на

 

 

 

радиолокационна

 

 

 

прокладка и концепция

 

 

 

на относително и

 

 

 

истинско движение

 

 

 

.5 успоредно показване

 

 

 

Основни типови ARPA,

 

 

 

характеристики на

 

 

 

изображението,

 

 

 

експлоатационни

 

 

 

изисквания и опасност от

 

 

 

предоверяване на ARPA

 

 

 

Умение за работа с ARPA,

 

 

 

тълкуване и анализиране

 

 

 

на получената

 

 

 

информация,

 

 

 

включително:

 

 

 

.1 работа на системата и

 

 

 

нейната точност,

 

 

 

възможност за следене и

 

 

 

ограничения, задръжки

 

 

 

при обработване на

 

 

 

данните

 

 

 

.2 използване на

 

 

 

експлоатационни

 

 

 

предупреждения и

 

 

 

проверка на системата

 

 

 

.3 методи за прехващане

 

 

 

на цели и техните

 

 

 

ограничения

 

 

 

.4 истински и относителни

 

 

 

вектори, графично

 

 

 

представяне на

 

 

 

информацията за целите

 

 

 

и опасните зони

 

 

 

.5 получаване и

 

 

 

анализиране на

 

 

 

информация, критични

 

 

 

ехосигнали, забранени

 

 

 

зони и имитация на

 

 

 

маневри

 

 

Използване на

Корабоплаване с ECDIS

Изпитване и оценка

Наблюдава

Сис-

Познаване на

на резултатите при

информацията от

тема за

възможностите и

един или повече от

ECDIS по начин,

изобразяване на

ограниченията на

следните случаи:

който допринася

електронни карти и

работата с ECDIS,

.1 одобрен опит на

за сигурността на

информация

включително:

подготовка на

корабоплаването

(ECDIS) за

.1 Задълбочено

учебен кораб

Информацията,

поддържане на

разбиране на данните от

.2 одобрена

получена от ECDIS

безопасността на

електронните

подготовка на

(включително

корабоплаването

навигационни карти

ECDIS симулатор

покритие на

Бележка:

(ENC), точността на

 

радиолокатор

Провеждане на

данните, правилата на

 

и/или функции на

обучение и

представянето,

 

проследяване на

оценяване за

възможностите на

 

радиолокатор,

използването на

индикаторите и други

 

когато е

ECDIS не се

формати на данни от

 

инсталиран), е

изисква от тези,

карта;

 

правилно

които служат само

.2 Опасностите при

 

предадена и

на кораби, които не

предоверяване;

 

анализирана, като

са оборудвани с

.3 Познаване на

 

се вземат

ECDIS.

функциите на ECDIS,

 

предвид

Това ограничение

изисквано от стандартите

 

ограниченията на

трябва да бъде

за изпълнение в сила

 

оборудването,

отразено в

Опитност в

 

всички свързани

издаденото

манипулацията,

 

сензори

потвърждение на

тълкуването и анализа на

 

(включително AIS

съответния

информацията, получена

 

радиолокатор

помощник-капитан

от ECDIS, включително:

 

където е свързан)

 

.1 използване на

 

и

 

функции, които са

 

преобладаващите

 

интегрирани към други

 

обстоятелства и

 

навигационни системи в

 

условия.

 

различни инсталации,

 

Безопасността на

 

включително и

 

корабоплаването

 

правилното

 

се поддържа чрез

 

функциониране и

 

изменения,

 

регулиране за постигане

 

правени в курса и

 

на желаните настройки

 

скоростта на

 

.2 Безопасно

 

кораба чрез

 

наблюдение и

 

ECDIS

 

коригиране на

 

контролирани

 

информация,

 

функции за

 

включително за позиция

 

проследяване

 

на собствения кораб,

 

(където е

 

показване на морската

 

инсталирано)

 

зона, метод и

 

Комуникацията е

 

ориентация, показаните

 

ясна, кратка и

 

данни от картата,

 

потвърдена, в

 

наблюдение на курса,

 

съответствие с

 

информационните

 

добрата морска

 

слоеве, създадени от

 

практика

 

потребителите, контакти

 

 

 

(когато са свързани с AIS

 

 

 

и/или проследяване с

 

 

 

радиолокатор) и функции

 

 

 

на радиолокатор (когато

 

 

 

е свързан)

 

 

 

.3 Потвърждение на

 

 

 

местоположението на

 

 

 

плавателния съд с

 

 

 

алтернативни средства

 

 

 

.4 Ефективно използване

 

 

 

на настройките за

 

 

 

постигане на

 

 

 

съответствие с

 

 

 

оперативните процедури,

 

 

 

включително ефективно

 

 

 

използване на

 

 

 

параметрите за

 

 

 

алармиране при опасност

 

 

 

от засядане, близост до

 

 

 

контакти и специални

 

 

 

области, пълнота на

 

 

 

данните на картата и

 

 

 

актуализираното

 

 

 

състояние на картата и

 

 

 

резервни мерки

 

 

 

.5 Корекция на

 

 

 

настройките и

 

 

 

стойностите, за да

 

 

 

отговарят на настоящите

 

 

 

условия

 

 

 

.6 Информираност за

 

 

 

ситуацията при

 

 

 

използване на ECDIS,

 

 

 

включително яснота за

 

 

 

чистотата на водата и

 

 

 

близостта на

 

 

 

опасностите, тяхното

 

 

 

положение и посока на

 

 

 

движение,

 

 

 

информираност за

 

 

 

данните от картата и

 

 

 

мащабния подбор, за

 

 

 

подходящия курс, за

 

 

 

установяването и

 

 

 

управлението на

 

 

 

контактите и целостта на

 

 

 

сензорите.

 

 

Действия при

Действия при аварийни

Изпит и оценка на

Видът и мащабите

аварии

ситуации

резултатите при:

на аварията се

 

Предпазни мерки за

.1 одобрен опит на

определят бързо.

 

защита и безопасност на

работа

Първоначалните

 

пътниците при аварийни

.2 одобрен опит за

действия и ако е

 

ситуации

подготовка на

необходимо,

 

Първоначални действия

учебен кораб

маневрите на

 

след сблъскване или

.3 одобрена

кораба

 

засядане; първоначална

подготовка на

съответстват на

 

оценка на повредите и

тренажор, където е

плановете за

 

борба за мореходност на

приложим

действия при

 

кораба

.4 практическа

аварии и са

 

Правилно разбиране на

подготовка

подходящи за

 

процедурите при

 

неотложността на

 

спасяване на хора на

 

ситуацията и

 

море, при оказване на

 

характера на

 

помощ на търпящ

 

аварията

 

бедствие кораб, при

 

 

 

авария в пристанище

 

 

Действия при

Търсене и спасяване

Изпит и оценка на

Сигналът за

получаване на

Знания за съдържанието

резултатите от

бедствие или

сигнал за бедствие

на

практически

съобщението за

на море

Международното

инструктаж или

авария е

 

ръководство за

одобрена

разпознато

 

авиационно и морско

подготовка на

веднага

 

търсене и спасяване

тренажор, където е

Плановете за

 

(IAMSAR)

приложимо

действия при

 

 

 

аварии и

 

 

 

инструкциите в

 

 

 

заповедната

 

 

 

книга се спазват и

 

 

 

прилагат

Използва-

Английски език

Изпит и оценка на

Навигационните

не на Стан-

Достатъчни знания по

резултатите от

издания и

дартния морски

английски език, които да

практически

съобщения на

фразеологичен

позволяват на лицето от

инструктаж

английски език,

речник на ИМО и

командния състав да

 

отнасящи се до

използване на

използва карти и други

 

безопасността на

английски език в

навигационни помагала,

 

кораба, са ясно

писмена и устна

да разбира

 

преведени и

форма

метеорологична

 

описани

 

информация и съобщения

 

Комуникацията е

 

за безопасността и

 

ясна и разбрана

 

работата на кораба, да

 

 

 

поддържа връзка с

 

 

 

други кораби и брегови

 

 

 

станции и VTS центрове,

 

 

 

да изпълнява

 

 

 

задълженията си в

 

 

 

състава на многоезичен

 

 

 

екипаж, вкл. да ползва и

 

 

 

разбира Стандартния

 

 

 

морски фразеологичен

 

 

 

речник на ИМО (IMO

 

 

 

SMCP)

 

 

Предаване и

Визуална сигнализация

Оценкана

Свръзките в

получаване на

Способност да използва

резултатите от

областта на

информация

Международния

практическия

отговорностите на

посредством

сигнален код, да

инструктаж

оператора се

визуална

предава и приема

 

осъществяват

сигнализация

светлинни сигнали с

 

постоянно и

 

помощта на азбуката на

 

успешно

 

Морз, да използва

 

 

 

сигнала за помощ SOS,

 

 

 

както е посочено в

 

 

 

Приложение IV на

 

 

 

COLOREG от 1972 г.,

 

 

 

както е изменен и в

 

 

 

приложение 1 на

 

 

 

Международния

 

 

 

сигнален код, и да

 

 

 

използва визуална

 

 

 

сигнализация чрез

 

 

 

сигнали с една буква,

 

 

 

които също са

 

 

 

определени в

 

 

 

Международния

 

 

 

сигнален код.

 

 

Маневриране на

Маневриране и

Изпит и оценка на

Безопасните

кораба

управление на кораба

доказателство,

граници при

 

Знания за:

получено по един

работа с

 

.1 въздействията на

или повече от

корабната

 

дедуейта, газенето,

следните начини:

пропулсивна

 

диферента, скоростта и

.1 одобрени знания

уредба, рулевата

 

свободното пространство

и умения, придобити

машина и

 

под кила на

по време на

енергийните

 

циркулациите и

обучение

системи не са

 

спирачните разстояния

.2 одобрени знания

превишени при

 

.2 въздействията на

и умения, придобити

нормално

 

вятъра и течението върху

на учебен кораб

маневриране.

 

управлението на кораба

.3 одобрено

Корекциите в

 

.3 маневрите и

обучение на

курса и скоростта

 

действията при

тренажор там,

на кораба

 

спасяване на човек зад

където е

поддържат

 

борда

подходящо

безопасността на

 

.4 потапянето,

.4 одобрено

корабоводенето

 

плитководието и подобни

обучение на

 

 

въздействия

корабен модел в

 

 

.5 подходящи действия

мащаб, удобен за

 

 

при заставане на котва и

управление от човек

 

 

вързала

там, където е

 

 

 

подходящо

 

Функция: Корабни товарни операции на оперативно ниво

Наблюдение на

Товарене,

Изпит и оценка

Товаренето се

товаренето,

подреждане и

на

извършва в

подреждането,

закрепване на

доказателство,

съответствие с

закрепването и

товара

получено по

товарния план

разтоварването

Познаване

един или

или други

на товари и

въздействието на

повече от

документи и

грижата за тях

товара, включително

следните

установени

по време на

на тежките колети

начини:

правила и

рейса

върху

.1 одобрени

наредби за

 

мореходността и

знания и

безопасност,

 

устойчивостта на

умения,

инструкциите за

 

кораба.

придобити по

работа със

 

Познаване на

време на

съоръженията и с

 

безопасното

обучение;

ограниченията на

 

товарене,

.2 одобрени

кораба за

 

съхраняване и

знания и

съхраняване на

 

обезопасяване на

умения,

товара.

 

товарите,

придобити на

Товаренето на

 

включително опасни

учебен кораб;

опасни, рискови и

 

и вредни товари, и

.3 одобрено

вредни товари

 

тяхното въздействие

обучение на

съответства на

 

върху безопасността

тренажор,

международните

 

на човешкия живот и

където е

правила и

 

кораба.

възможно

утвърдените

 

Способност да се

 

норми и кодекси

 

установи и

 

за безопасна

 

поддържа

 

работа.

 

ефективна

 

Обменяната

 

комуникация по

 

информация е

 

време на

 

ясна, разбираема

 

товаро-разтоварните

 

и непрекъснато

 

дейности

 

успешна

Проверка и

Познания* и

Изпит и оценка

Проверките се

доклад-

способност да се

на

провеждат в

ване за

обясни къде да се

доказателство,

съответствие с

дефекти и

търсят повредите и

получено по

установените

повреди на

дефектите, срещани

един или

процедури и

товарните

най-често в

повече от

повредите и

помещения,

следствие на:

следните

щетите са

люковите

.1 товаро-разтоварни

начини:

определени и

капаци и

операции

.1 Одобрени

надлежно

баластните

.2 корозия

знания и

докладвани

танкове

.3 лоши

умения,

Където няма

 

метеорологични

придобити по

установени щети

 

условия

време на

и повреди,

 

Способност за

обучение;

доказателството

 

определяне кои

.2 Одобрени

от изпитанията и

 

части на кораба

знания и

изпита ясно

 

подлежат на

умения,

определя

 

поредна проверка,

придобити на

съответните

 

за да не се пропусне

учебен кораб;

познания и

 

нито една част за

.3 Одобрено

придържане към

 

определен период

обучение на

процедурите и

 

от време.

тренажор,

способността да

 

Определяне на

където е

се разграничат

 

онези елементи от

възможно

нормалните от

 

корабната

 

повредените

 

конструкция, които

 

части на кораба

 

имат съществено

 

 

 

значение за

 

 

 

безопасността на

 

 

 

кораба

 

 

 

Излагане на

 

 

 

причините за

 

 

 

корозията в

 

 

 

товарните

 

 

 

помещения и

 

 

 

баластните танкове и

 

 

 

начини за

 

 

 

откриването и

 

 

 

предотвратяването й

 

 

 

Познаване

 

 

 

процедурите за

 

 

 

провеждане на

 

 

 

проверки

 

 

 

Способност да се

 

 

 

обясни начинът за

 

 

 

надеждно откриване

 

 

 

на щети и повреди

 

 

 

Разбиране целта на

 

 

 

"усъвършенстваната

 

 

 

програма за

 

 

 

прегледи"

 

 

* Офицерите не следва да са квалифицирани за провеждане на прегледи на кораби.

Функция: Контрол на операциите на кораба и грижи за лицата на борда на оперативно ниво

Осигуряване

Предпазване на

Изпит и оценка

Процедурите за

съответствие с

морската среда от

на

управление

изискванията за

замърсяване и

доказателство,

действията на

предпазване от

действия против

получено по

борда на кораба и

замърсяване

замърсяване

един или повече

осигуряването на

 

Познаване на

от следните

съответствие с

 

предпазните

начини:

изискванията на

 

действия, които

.1 одобрени

MARPOL са спазени

 

трябва да бъдат

знания и умения

изцяло

 

предприети за

по време на

Действия,

 

предотвратяване

обучение;

подкрепящи

 

замърсяването на

.2 одобрени

опазването на

 

морската среда

знания и умения,

околната среда

 

Действия,

придобити на

 

 

предпазващи от

учебен кораб

 

 

замърсяване, и

.3 одобрено

 

 

необходимите за

обучение

 

 

това съоръжения

 

 

 

Значение на

 

 

 

проактивните мерки

 

 

 

за защита на

 

 

 

морската среда

 

 

Поддържане

Устойчивост на

Изпит и оценка

Условията за

мореходността

кораба

на

устойчивост са

на кораба

Практически знания

доказателство,

съобразени изцяло

 

и приложение на

получено по

с критериите за

 

таблиците за

един или повече

устойчивост на IMO

 

устойчивостта,

от следните

при всякакво

 

диферента и

начини:

състояние на

 

силите, таблиците

.1 одобрени

товарене.

 

за отчитане силите

знания и умения,

Действията,

 

на усилията, а така

придобити по

осигуряващи и

 

също диаграмите и

време на

поддър-

 

устройството за

обучение;

жащи цялостната

 

изчисляване на

.2 одобрени

херметичност на

 

тези сили.

знания и умения,

кораба, са в

 

Разбиране на

придобити на

съответствие с

 

основните

учебен кораб;

приетата практика.

 

действия, които

.3 одобрено

 

 

трябва да бъдат

обучение на

 

 

предприети при

тренажор, където

 

 

случай на частична

е подходящо;

 

 

загуба на

.4 одобрено

 

 

плавучестта.

обучение в

 

 

Разбиране

лаборатория

 

 

основните

 

 

 

положения на

 

 

 

цялостната

 

 

 

херметичност на

 

 

 

кораба.

 

 

 

Конструкция на

 

 

 

кораба

 

 

 

Основно познаване

 

 

 

на принципното

 

 

 

устройство на

 

 

 

кораба и точните

 

 

 

наименования на

 

 

 

различните части.

 

 

Предпазване,

Предпазване от

Оценка на

Видът и мащабът

контролиране и

пожари

доказателство,

на проблема са

гасене на пожар

Уреди за гасене на

получено след

своевременно

на борда

пожар

одобрено

определени и

 

Способност за

противопожарно

първоначалните

 

организиране

обучение и

действия са

 

гасене на пожари с

придобит опит,

съобразени с

 

учебна цел.

както е посочено

процедурите за

 

Знания за

в Част А-VІ/3

действие при

 

степените и

 

аварийна ситуация

 

същността на

 

и аварийните

 

пожарите

 

планове на кораба.

 

Знания за

 

Действията по

 

противопожарните

 

напускане на

 

системи

 

кораба, аварийното

 

Знания за

 

изключване на

 

действията, които

 

системите и

 

трябва да бъдат

 

изолирането са

 

предприети в

 

съобразени с

 

случай, че

 

естеството на

 

възникне пожар,

 

аварийната

 

включително

 

ситуация и са

 

пожари в нефтени

 

приложени точно и

 

системи.

 

своевременно.

 

 

 

Степента на

 

 

 

важност, нивата и

 

 

 

времето на

 

 

 

докладване и

 

 

 

информиране на

 

 

 

хората на борда

 

 

 

съответстват на

 

 

 

естеството на

 

 

 

аварийната

 

 

 

ситуация и

 

 

 

отразяват

 

 

 

неотложността на

 

 

 

проблема.

Работа със

Спасяване на

Оценка на

Действията при

спасителните

човешки живот

доказателство,

ситуации на

средства

Способност за

получено след

напускане на

 

организиране на

одобрено

кораба и оцеляване

 

учения за

обучение и

са подходящи за

 

напускане на

придобит опит,

преобладаващите

 

кораба и познания

както е посочено

обстоятелства и

 

за работа със

в Част А-VI/2,

условия и са

 

спасителния плот и

точки от 1 - 4.

съобразени с

 

спасителните

 

приетите норми и

 

лодки, техните

 

практика за

 

спускащи

 

безопасност.

 

устройства и

 

 

 

разстановка,

 

 

 

снабдяването им,

 

 

 

включително

 

 

 

спасителното

 

 

 

радиооборудване,

 

 

 

спътникови буйове,

 

 

 

активни

 

 

 

радиобуйове за

 

 

 

търсене и

 

 

 

спасяване,

 

 

 

хидрокостюми и

 

 

 

термозащитни

 

 

 

костюми и

 

 

 

предпазни

 

 

 

средства.

 

 

 

Познаване

 

 

 

техниката за

 

 

 

оцеляване на море.

 

 

Прилагане на

Медицинска помощ

Оценка на

Определяне

първа

Практическо

доказателство,

вероятната

медицинска

приложение на

получено след

причина, естество и

помощ на борда

медицинските

одобрено

степен на

на кораба

справочници и

обучение, както

увреждане или

 

съвети по радиото,

е посочено в

състояние е точно,

 

включително

Част А-VI/4, точки

а лечението

 

способност за

от 1 - 3.

свежда до

 

предприемане на

 

минимум

 

ефективни

 

непосредствената

 

действия,

 

заплаха за живота.

 

основаващи се на

 

 

 

такива познания в

 

 

 

случаи на

 

 

 

злополука или

 

 

 

болест, които могат

 

 

 

да възникнат на

 

 

 

борда на кораба.

 

 

Контролиране

Основни

Оценка на

Законодателните

спазването на

практически

доказателство,

изисквания,

законодателните

познания за

получено от

отнасящи се до

изисквания

съответните

изпит или

безопасността на

 

конвенции на IMO,

одобрено

живота на море и

 

отнасящи се до

обучение

защитата на

 

безопасността на

 

морската среда, са

 

човешкия живот и

 

точно определени.

 

защита на морската

 

 

 

среда.

 

 

Прилагане на

Практическо

Оценка на

Разпределят се

лидерски умения

познаване на

свидетелство,

задълженията на

и умения за

управлението и

получена от

екипажа и той бива

работа в екип

обучението на

един или повече

информиран за

 

екипажа на кораба

от следните

очакваните

 

Познаване на

случаи:

стандарти на

 

съответните

.1 одобрено

работа и

 

международни

обучение

поведение по

 

морски конвенции и

.2 одобрен опит

подходящ начин за

 

препоръки и

на работа

лицата, за които се

 

националното

.3 практическа

отнася

 

законодателство

подготовка

Целите и

 

Способността да се

 

дейностите на

 

прилага

 

обучението се

 

управление на

 

основават на

 

поставяните

 

оценка на

 

задачи и обема на

 

настоящата

 

работата,

 

компетентност и

 

включително:

 

способности и

 

.1 планиране и

 

оперативни

 

координация

 

изисквания

 

.2 възлагане на

 

Операциите са в

 

работа на

 

съответствие с

 

персонала

 

приложимите

 

.3 ограничение на

 

правила

 

времето и

 

Операциите се

 

ресурсите

 

планират и

 

.4 приоритизиране

 

ресурсите се

 

Знание и

 

разпределят,

 

способност за

 

следвайки

 

прилагане на

 

правилна

 

ефективно

 

приоритетност за

 

управление на

 

изпъл-

 

ресурсите:

 

нението на

 

.1 разпределение,

 

необходимите

 

възлагане и

 

задачи

 

приоритизиране на

 

Комуникацията се

 

ресурсите

 

приема и предава

 

.2 ефективна

 

ясно и

 

комуникация на

 

недвусмислено

 

борда и на брега

 

Прилага се

 

.3 вземаните

 

ефективно

 

решения са

 

лидерско

 

повлияни от опита

 

поведение

 

на екипажа

 

Членовете на екипа

 

.4 увереност и

 

демонстрират точно

 

лидерство,

 

разбиране на

 

включително и

 

настоящото и оча-

 

мотивация

 

кваното състояние

 

.5 постигане и

 

на плавателния съд

 

поддържане на

 

и на

 

информираност за

 

експлоатационното

 

случващото се

 

състояние, посоката

 

Знание и

 

на корабоплаване и

 

способност за

 

външната среда

 

прилагане на

 

Решенията трябва

 

техники за вземане

 

да са

 

на решения:

 

най-ефективните за

 

.1 Оценка на

 

ситуацията

 

ситуацията и риска

 

 

 

.2 Идентифициране

 

 

 

и обсъждане на

 

 

 

създадените

 

 

 

възможности

 

 

 

.3 Избор на посока

 

 

 

на действие

 

 

 

.4 Оценка на

 

 

 

ефективността на

 

 

 

резултатите

 

 

Допринасяне за

Познаване на

Оценка на

Подходящото

безопасността на

техники за

свидетелство,

оборудване за

персонала и на

оцеляване

придобито от

сигурност и

кораба

Познаване на

одобрено

протекция се

 

възможностите за

обучение и опит,

използва правилно

 

предотвратяване

както е посочено

Процедурите и

 

на пожар и за

в Част А-VI/1,

практиките за

 

борба и гасене на

точка 2

безопасна работа,

 

пожари

 

създадени, за да

 

Елементарни

 

предпазват

 

познания за

 

персонала и

 

оказване на първа

 

кораба, се следят

 

помощ

 

през цялото време

 

Познаване на

 

Процедурите,

 

отговорностите за

 

създадени за

 

личната и

 

опазване на

 

обществената

 

околната среда, се

 

безопасност

 

следят през цялото

 

 

 

време

 

 

 

Първоначалните и

 

 

 

последващите

 

 

 

действия за

 

 

 

осведомяване за

 

 

 

извън-