СПИСЪК НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТРАНСПОНИРАЩО ЕВРОДИРЕКТИВИ ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Директиви на Европейския парламент и на Съвета в областта - безопасност и здраве при работа Национални нормативни актове
Рамкова Директива 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работещите при работа, изменена с Директива 2007/30/ЕО
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Кодекс на труда, Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.)
Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място – 1- ва специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.)
Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите при използване на работното оборудване при работа - 2-ра специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО – кодифициране на директива 89/655/ЕИО, изменена с директиви 95/63/ЕО и 2001/45/ЕО Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.)
Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място - 3 – та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 2001 г. за минималните изисквания за защита на здравето и безопасността на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.)
Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците – 4-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 16 от 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (ДВ, бр. 54 от 1999 г.)
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с екранно оборудване – 5- та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.)
Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени при работа – 6-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО – Кодификация на Директива 90/394/ЕИО Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.)
Директива 2000/54/ЕО на Европейски парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа – 7-ма специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО - Кодификация на Директива 90/679/ЕИО Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г.)
Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни площадки – 8-ма специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 2 на МТСП и МРРБ от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа – 9-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)
Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки – 10-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Кодекс на труда; Закон за защита срещу дискриминацията
Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване на безопасността и здравето на работниците при добив на минерални суровини чрез сондиране – 11-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 9 от 2003 за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране (ДВ, бр. 79 от 2003 г.)
Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните изисквания за подобряване безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с подземния добив на минерали - 12-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 9 на МТСП от 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (ДВ, бр. 123 от 1997 г.)
Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби - 13 специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя (Приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.)
Директива 98/24/ЕИО на Съвета от 7 април 1998 г. за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа – 14-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 13 на МТСП и МЗ от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.)
Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфери – 15-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (ДВ. бр.6 от 2005 г.)
Директива 2002/44/EО на Европейския парламент и Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (вибрации) – 16-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба №3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г.)
Директива 2003/10/EО на Европейския парламент и Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за защита на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (шум) – 17-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.)
Директива 2004/40/EО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) – 18-та специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, последно изменена с Директива 2008/46/ЕО
Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (изкуствени оптични лъчения) – 19-та специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (ДВ. бр.49 от 2010г.)
Директива 2009/148/EО на Европейския парламент и Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа - Кодификация на Директива 83/477/ЕИО, изменена с директиви 91/382/ЕИО и 2003/18/ЕО) Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г.) и Наредба №9 от 4 август 2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г.)
Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г.)
Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 17 от 2003 г.)
Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора при работа Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години ( ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г.)

още по темата:
Директиви на страницата на МТСП
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа