АКТОВЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ТРАНСПОНИРАНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(неизчерпателен списък)

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 1. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците (изменена с Директива 2007/30/ЕО).

2. ДИРЕКТИВА 2007/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2007 година за изменение на Директива 89/391/ ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане

3. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/654/ЕИО от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (Първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

4. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/655/ЕИО от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето при използването на работно оборудване от работниците по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (изменена с Директиви 95/63/ЕО и  2001/45/ЕО, заменена с Директива 2009/104/ЕО).

5. ДИРЕКТИВА 2009/104/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

6. ДИРЕКТИВА 89/656/EИО НА СЪВЕТА от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (Трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

7. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/269/ЕИО от 29 май 1990 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (Четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

8. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/270/ЕИО от 29 май 1990 година за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия труд при работа с екранно оборудване (Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 87/391/ЕИО).

9. ДИРЕКТИВА 2004/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (Шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (Кодификация на Директива 90/394/ЕИО) (Текст от значение за ЕИП).

10. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/394/ЕИО от 28 юни от 1990 година за защитата на работниците от рискове, свързани с излагане под влиянието на канцерогени по време на работа. (Шеста индивидуална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (изменена с директиви 97/42/ЕО, 1999/38/ЕО, кодификация 2004/37/ЕО)

11. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/42/EO от 27 юни 1997 година за първо изменение и допълнение на Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с излагане на въздействието на канцерогени при работа. (отменена с 2004/37/ЕО).

12. ДИРЕКТИВА 1999/38/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година за второ изменение и допълнение на Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с въздействието на канцерогени по време на работа, и за разширяването й с мутагени. (отменена с 2004/37/ЕО).

13. ДИРЕКТИВА 90/679/ЕИО НА СЪВЕТА от 26 ноември 1990 година за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (Седма индивидуална директива по смисъла на член 16 (1) от Директива 89/391/ЕИО) (заменена с Директива 2000/54/ЕО).

14. ДИРЕКТИВА 2000/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). Кодификация на Директива 90/679/ЕИО.

15. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/57/ЕИО от 24 юни 1992 година за прилагане на минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при временни или подвижни строителни участъци (Осма специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

16. ДИРЕКТИВА 92/58/ЕИО НА СЪВЕТА от 24 юни 1992 година относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

17. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички-родилки или кърмачки. (Десета  специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). (изменена с ДИРЕКТИВА 2014/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014  година за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) No 1272/2008  относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси).

18. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/91/ЕИО от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване безопасността и опазване здравето на работниците в отрасли, свързани с добива на минерални суровини чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

19. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/104/ЕИО от 3 декември 1992 година относно минималните изисквания за подобряване безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с подземния добив на минерали.(Дванадесета специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

20. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/103/ЕО от 23 ноември 1993 година относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на борда на риболовни кораби (Тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

21. ДИРЕКТИВА 98/24/EO НА СЪВЕТА от 7 април 1998 година за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. (Четиринадесета специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

22. ДИРЕКТИВА 1999/92/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери (Петнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

23. ДИРЕКТИВА 2002/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (Шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

24. ДИРЕКТИВА 2003/10/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (Седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

25. ДИРЕКТИВА № 2004/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)(Осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО).

26. ДИРЕКТИВА 2006/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

27. ДИРЕКТИВА 2009/148/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Кодификация на Директива 83/477/ЕИО, изменена с директиви 91/382/ЕИО и 2003/18/ЕО).

28. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 83/477/ЕИО от 19 септември 1983 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с излагане на влиянието на азбест по време на работа (втора самостоятелна директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО)(изменена с 91/382/ЕИО, 2003/18/ЕО  и заменена с 2009/148/ЕО).

29. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/382/ЕИО от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/ЕИО за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа (втора самостоятелна директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО). )(заменена с 2009/148/ЕО).

30. ДИРЕКТИВА 2003/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 март 2003 година за изменение на Директива 83/477/ЕИО на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на азбест по време на работа (текст от значение за ЕИП) (второ изменение, заменена с 2009/148/ЕО).

31. ДИРЕКТИВА 91/383/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

32. ДИРЕКТИВА 92/29/ЕИО НА СЪВЕТА от 31 март 1992 г. относно минималните  изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското  обслужване на борда на плавателните съдове

33. ДИРЕКТИВА 94/33/ЕО НА СЪВЕТА от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора при работа

34. ДИРЕКТИВА 92/29/ЕИО НА СЪВЕТА от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове

35. ДИРЕКТИВА 91/322/EИО НА КОМИСИЯТА от 29 май 1991 г. за установяване на индикативни гранични стойности в прилагането на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти по време на работа

36. ДИРЕКТИВА 98/24/EO НА СЪВЕТА от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (изменена с ДИРЕКТИВА 2014/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014  година за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) No 1272/2008  относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси).

37. ДИРЕКТИВА 2000/39/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2000 г. относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

38. ДИРЕКТИВА 2006/15/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2006 г. за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета

39. ДИРЕКТИВА 2009/161/ЕС НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2009 г. за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета

40. ДИРЕКТИВА 97/43/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 30 юни 1997 година относно здравната защита на лицата срещу опасностите от йонизиращото лъчение при медицинско облъчване и за отмяна на Директива 84/466/Евратом (огменена с ДИРЕКТИВА 2013/59/ЕВРАТОМ от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом- преходен период до 06.02.2018 г. за транспониране на новата Директива 2013/59/EURATOM в страните-членки на ЕС).

41. ДИРЕКТИВА 90/641/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 4 декември 1990 година относно оперативната защита на външни работници, изложени на риск от йонизиращо лъчение по време на работа в контролирани зони (огменена с ДИРЕКТИВА 2013/59/ЕВРАТОМ от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом- преходен период до 06.02.2018 г. за транспониране на новата Директива 2013/59/EURATOM в страните-членки на ЕС).

42. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1338/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

43. ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО.

44. ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО НА СЪВЕТА от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации.

45. ДИРЕКТИВА 95/21/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юни 1995 година относно прилагането, по отношение на кораби, които използват пристанища на Общността или плават във водите под юрисдикцията на държавите-членки, на международните стандарти за безопасност на корабоплаването, предотвратяване на замърсяване и за условията на живот и работа на борда на корабите (държавен пристанищен контрол) (изменена с ДИРЕКТИВА 98/25/ЕО НА СЪВЕТА от 27 април 1998 година за изменение на Директива 95/21/ЕО).

46. ДИРЕКТИВА 96/82/ЕО НА СЪВЕТА от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (изменена с ДИРЕКТИВА 2003/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества).

47. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията.


ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/104/ЕО от 23 ноември 1993 година относно някои аспекти на организацията на работното време. (изменена с 2000/34/ЕО, отменена с някои изключения от 2003/88/ЕО)

2. ДИРЕКТИВА 2000/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юни 2000г. за изменение на Директива на Съвета 93/104/ЕО относно определени аспекти на организацията на работното време за обхващане на сектори и дейности изключени от Директива 93/104/ЕО

3. ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време

4. ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения

5. ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности

6. ДИРЕКТИВА № 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност — Съвместна декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията за представителството на работниците

7. ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

8. ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

9. ДИРЕКТИВА 2014/67/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“).

10. ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

11. ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (отменя Директиви 75/117/ЕИО, 76/207/ЕИО, 86/378/ЕИО и 97/80/ЕО)

12. ДИРЕКТИВА 2010/41/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 7 юли 2010 година  за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета.

13. ДИРЕКТИВА 2009/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (текст от значение за ЕИП)

14. ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕО от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица.

15. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2003/72/ЕО от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД) относно участието на работниците и служителите.

16. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCЕ).