ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

(91/383/ЕИО)

от 25 юни 1991 година

 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално  член 118а от него,

 като взе предвид предложението на Комисията,

в сътрудничество с Европейския парламент,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че член 118а от Договора предвижда Съветът да приеме посредством директиви минимални изисквания за насърчаване на подобрения, особено в работната среда, за гарантиране на по-добро ниво на защита на безопасността и здравето на работниците;

като има предвид, че по силата на споменатия член, директивите трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения, които биха забавили създаването и развитието на малки и средни предприятия;

като има предвид, че използването на форми на заетост като срочна работа и временна работа, се увеличи значително;

като има предвид, че изследванията показват, че, като цяло, работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение в определени сектори са изложени в по-голяма степен на риск от трудови злополуки и професионални болести отколкото другите работници;

като има предвид, че тези допълнителни рискове в някои сектори са отчасти свързани с някои определени режими за интегриране на новите работници в предприятието; като има предвид, че тези рискове могат да бъдат намалени чрез адекватно предоставяне на информация и обучение от започването на работата;          

като има предвид, че директивите в областта здравословните и безопасни условия на труд и особено Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г., за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците[1], съдържат разпоредби, които целят подобряването на безопасността и здравето на работниците като цяло;

като има предвид, че специфичното положение на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение и специалния характер на рисковете, пред които те се изправят в определени сектори, налагат въвеждането на специални допълнителни правила, и по-специално по отношение на предоставянето на информация, обучението и медицинското наблюдение на въпросните работници;

като има предвид, че настоящата директива представлява практическа стъпка за постигането на социалното измерение на вътрешния пазар;

 

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

 

РАЗДЕЛ I

ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ

Член 1

Обхват

Настоящата директива се прилага за:

1. трудови правоотношения по силата на срочен трудов договор, сключен пряко между работодателя и работника, в който изтичането на договора е определено с обективни условия, като: настъпване на определена дата, завършване на определена задача или възникване на определен случай;

2. временно трудово правоотношение между временно предприятие, което се състои от работодателя и работника, като на последния е възложено да работи за и под контрола на предприятие и/или учреждение, ползващо от неговите услуги.

Член 2

Предмет

1. Целта на настоящата директива е да гарантира, че работниците по трудово правоотношение, посочено в член 1, се ползват по отношение на безопасните и здравословни условия на труд със същото ниво на защита  както другите  работници в предприятието и/или учреждението.

2. Съществуването на трудово правоотношение, посочено в член 1, не представлява основание за различно третиране по отношение на условията на труд, доколкото това засяга защитата на безопасността и здравето при работа, и особено що се отнася до достъпа до лични предпазни средства.

3. Директива 89/391/ЕИО и индивидуалните директиви, по смисъла на член 16, параграф 1 от нея, са изцяло приложими към работниците с трудова заетост посочена в член 1, без да се накърняват по-строги и/или по-специфични разпоредби, предвидени в настоящата директива.

 

РАЗДЕЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3

Предоставяне на информация на работниците

Без да се накърнява член 10 от Директива 89/391/ЕИО, държавите-членки предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че:

1. преди работник по трудово правоотношение, посочено в член 1, да започне каквато и да е дейност, той е информиран за рисковете, пред които се изправя, от предприятието и/или учреждението, ползващо неговите услуги;

2. такава информация:

- обхваща, по-конкретно, всички специални професионални квалификации или умения, които той трябва да притежава, или специалното медицинско наблюдение, което трябва да се извършва,в съответствие с националното законодателство, и

- ясно посочва всеки увеличен специфичен риск, в съответствие с националното законодателство, до който може да доведе работата.

Член 4

Обучение на работниците

Без да се накърнява член 12 от Директива 89/391/ЕИО, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че в случаите посочени в член 3, всеки работник получава достатъчно обучение, подходящо за съответните характеристики на работата, като се взема предвид неговата квалификация и опит.

Член 5

Използване услугите на работниците и медицинско наблюдение на работниците

1. Държавите-членки разполагат с възможността да забранят работниците по трудово правоотношение, посочено в член 1, да бъдат използвани за определени видове работа, както е определено в националното законодателство, които биха били особено опасни за тяхната безопасност и здраве, и по-специално за определени видове работа, които изискват специално медицинско наблюдение, както е определено в националното законодателство.              

2. Когато държавите-членки не се възползват от възможността, посочена в параграф 1, без да се накърнява член 14 от Директива 89/391/ЕИО, те вземат необходимите мерки, за да гарантират, че на работниците по трудово правоотношение, посочено в член 1, които са използвани за работа, която изисква специално медицинско наблюдение, както е определено в националното законодателство, е предоставено съответното специално медицинско наблюдение.

3. Държавите-членки решават дали съответното специално медицинско наблюдение,  посочено в параграф 2, да бъде предоставяно и след прекратяването на трудовото правоотношение на съответния работник.

Член 6

Служби за защита и превенция

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците, службите или лицата, определени в съответствие с член 7 от Директива 89/391/ЕИО да извършват на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и тяхното предотвратяване, са информирани за назначаването на работници по трудово правоотношение, както е посочено в член 1, до степента, необходима на определените работници, служби или лица, за да могат да изпълняват адекватно своите защитни и превантивни дейности за всички работници в предприятието и/или учреждението.    

 

РАЗДЕЛ III

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Временно трудово правоотношение: информация

Без да се накърнява член 3, държавите-членки предприемат необходимите стъпки за да гарантират, че:

1. преди работниците по временно трудово правоотношение, посочено в член 1, параграф 2, да бъдат предоставени, предприятието- и/или учреждението-ползвател посочват на  временното предприятие, inter alia, необходимите професионални квалификации и специфичните характеристики на вакантното работно място, което трябва да се запълни;

2. временното предприятие представя всички тези факти на вниманието на съответните работници.

 Държавите-членки могат да предвидят, че подробностите, които се дават от предприятието- и/или учреждението-ползвател на временното предприятието точка 1 от първата алинея, се посочват в договора за назначаване.

Член 8

Временно трудово правоотношение: отговорност

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че:

1. без да се накърнява отговорността на временното предприятие според националното законодателство, предприятието- и/или учреждението-ползвател отговаря/т за условията относно изпълнението на работата за времето на назначението,;

2. за целите на приложението на точка 1, условията относно изпълнението на работата се ограничават до тези, свързани с безопасността, хигиената и здравето при работа.

 

РАЗДЕЛ IV

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

По-благоприятни разпоредби

Настоящата Директива не накърнява съществуващите или бъдещи национални или общностни разпоредби, които са по-благоприятни за защитата на безопасността и здравето на работниците по трудово правоотношение, посочено в член 1.

Член 10

Заключителни разпоредби

1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива преди 31 декември 1992 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това. 

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текстовете на законовите, подзаконови и административни разпоредби от националните си законодателства, които вече са приети, или се приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

3. Държавите-членки докладват пред Комисията на всеки пет години за практическото приложение на настоящата директива, като излагат гледните точки на работниците и работодателите.

Комисията предлага доклада на вниманието на Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Консултативния комитет за безопасност, хигиена и защита на здравето при работа.

4. Комисията внася в Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет редовен доклад по приложението на настоящата директива, като се държи сметка за параграфи 1, 2 и 3.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

 

Съставена в Люксембург на 25 юни 1991 година

За Съвета:

Ж.-К. Юнкер,

Президент