ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ, СКЛЮЧЕНО ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ (АЕА), ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ (ЕТФ), ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПИЛОТИТЕ (ЕАП), АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ АВИОКОМПАНИИ (ЕРА) И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ (МАВП)  2000/79/ЕО

от 27 ноември 2000 година


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 139, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

Съгласно член 139, параграф 2 на Договора, социалните партньори могат съвместно да поискат споразуменията, сключени на общностно ниво, да бъдат въведени чрез решение на Съвета по предложение на Комисията.

Съветът прие директива 93/104/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време. Гражданската авиация беше една от сферите на дейност, изключени от приложното поле на въпросната директива. Европейският парламент и Съветът приеха директива 2000/34/ЕО, изменяща директива 93/104/ЕО, за да бъдат обхванати изключените преди това сфери и дейности.

Комисията, в съответствие с член 138, параграф 2 от Договора, се консултира със социалните партньори относно възможната насока на действие на Общността по отношение на сферите и дейностите, изключени от директива 93/104/ЕО.

Комисията, считайки след тази консултация, че едно такова действие на Общността е желателно, отново се консултира със социалните партньори в рамките на Общността по съдържанието на предвиденото предложение в съответствие с член 138, параграф 3 от Договора.

Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на  транспортните работници (ЕТФ), Европейската асоциация на пилотите (ЕАП), Асоциацията на европейските регионални  авиокомпании  (ЕРА), и Международната асоциация на въздушните превозвачи (МАВП) (IАCA) информираха Комисията за тяхната воля да започнат преговори съгласно член 138, параграф 4 от Договора.

Посочените организации сключиха на 22 март 2000 г. Европейско споразумение за организацията на работното време на транспортните работници в гражданската авиация.

Споразумението съдържа съвместно искане до Комисията за да въведе споразумението чрез решение на Съвета по предложение на Комисията съгласно член 139, параграф 2 от Договора.

Настоящата директива и Споразумението предвиждат по-специфични изисквания по смисъла на член 14 на директива 93/104/ЕО, отнасящи се за организацията на работното време на транспортните работници в гражданската авиация.

Според определението, дадено в член 2, точка 7) на директива 93/104/ЕО, транспортен работник е всеки работник  нает като член на пътуващ или летателен персонал на предприятие, извършващо услуги за превоз на пътници или товари по шосе, въздух или воден път.

Подходящият инструмент за  въвеждане  на Споразумението е директива по смисъла на член 249 от Договора.

Като се има предвид високата степен на интеграция в сферата на гражданската авиация и действащите в нея условия на конкуренция, целите на настоящата директива да бъдат защитени здравето и безопасността на работниците не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки, така че се налага действие на общностно ниво в съответствие с принципа на субсидиарност, утвърден в член 5 от Договора. Настоящата директива надхвърля  необходимото  за постигане на тези цели.

По отношение на  термините в Споразумението, които не са изрично определени в него, настоящата директива предоставя на държавите-членки възможността сами да ги определят в съответствие с националните си законодателства и практики, какъвто е случаят с други директиви в областта на социалната политика, предвиждащи подобни условия, стига тези определения да са съвместими със Споразумението.

Комисията изготви своето предложение за директива, в съответствие със Съобщението си от 20 май 1998 г. “Адаптиране и насърчаване на социалния диалог на общностно ниво”, отчитайки представителния статут на договарящите се страни и законосъобразността на всяка клауза от Споразумението. Подписалите страни заедно имат достатъчно представителен статус по отношение на летателния състав, нает от предприятия, извършващи услуги за превоз на пътници или товари в гражданската авиация.

Комисията изготви своето предложение за директива в съответствие с член 137, параграф 2 от Договора, който предвижда директивите в социалната сфера да избягват “налагане на административни, финансови и юридически задължителни мерки, които биха затруднили създаването и развитието на малки и средни предприятия”.

Настоящата директива и  Споразумението определят минимални стандарти. Държавите-членки и/или социалните партньори могат да запазят или да въведат по-благоприятни разпоредби.

Прилагането на настоящата директива не следва да се използва като основание за създаване на по-неблагоприятно положение спрямо съществуващото понастоящем във всяка държава-членка.

Комисията информира Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, на които изпрати текста на своето предложение за директива, съдържащ Споразумението.

Европейският парламент прие на 3 октомври 2000 г. резолюция относно рамковото споразумение на социалните партньори.

Прилагането на Споразумението допринася за осъществяването на целите, визирани в член 136 от Договора,

 

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

 

Член 1

Настоящата директива има за цел прилагането на Европейското споразумение за организация на работното време на мобилния състав в гражданската авиация, сключено на 22 март 2000 г. между организациите на работодателите и синдикатите във сферата на гражданската авиация, а именно Асоциацията на европейските авиолинии (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ), Европейската асоциация на пилотите (ЕАП), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ЕРА) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (МАВП).

Текстът на споразумението е изложен в приложението.

Член 2

Държавите-членки могат да прилагат или да въвеждат по-благоприятни разпоредби от предвидените в настоящата директива.

Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не представлява достатъчно основание за намаляване на общото равнище на защита на работниците в областите, които тя обхваща, като при това се запазва правото на държавите-членки и/или социалните партньори да приематв светлината на променящите се обстоятелства законови, подзаконови или договорни разпоредби, различни от съществуващите в момента на приемането на настоящата директива при условие, че са спазени минималните изисквания, предвидени в настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива преди 1 декември 2003 г. или се уверяват, че най-късно до тази дата социалните партньори са въвели необходимите разпоредби чрез споразумение. Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да могат във всеки момент да бъдат в състояние да гарантират резултатите, наложени от настоящата директива. Те незабавно информират за това Комисията.

Когато държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

 

Съставено в Брюксел, на 27 ноември 2000 година.

За Съвета:

Председател

Е. Гигу

 


ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейско споразумение за организацията на работното време на транспортния състав в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиолинии (АЕА), Европейската федерация на работещите в транспорта (ЕТФ), Европейската асоциация на летателния състав (ЕАЛС), Асоциацията на европейските регионални авиолинии (ЕРА) и Международната асоциация на въздушните превозвачи(МАВП)

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално членове 138 и 139, параграф 2 от него,

като взеха предвид, че член 139, параграф 2 от Договора предвижда, че прилагането на сключените споразумения на европейско равнище може се извършва по съвместно искане от подписалите страни чрез решение на Съвета по предложение на Комисията,

като взеха предвид, че с настоящото подписалите страни отправят такова искане,

като взеха предвид, че подписалите страни считат, че разпоредбите на това споразумение представляват “по-специфични изисквания” по смисъла на член 14 от директива 93/104/ЕО на Съвета и че разпоредбите на тази директива не следва да се прилагат,

 

ПОДПИСАЛИТЕ СТРАНИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Клауза 1

Споразумението се прилага за работното време на транспортния състав в гражданската авиация.

То определя по-специфични изисквания по смисъла на член 14 на директива 93/104/ЕО на Съвета, отнасящи се за организацията на работното време на транспортния персонал в гражданската авиация.

Клауза 2

“Работно време” е всеки период, през който работникът работи, е на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или своите задължения в съответствие с националните законодателства и/или практики.

“Транспортен персонал в гражданската авиация” са членовете на екипаж на  борда на гражданско въздухоплавателно средство, наети от предприятие, установено в някоя от държавите-членки.

“Блок летателно време” е времето от първото движение на въздухоплавателното средство от мястото му за паркиране с цел излитане докато спре на определената паркинг позиция и всички двигатели спрат.

Клауза 3

Транспортният персонал в гражданската авиация има право на най-малко четири седмици платен годишен отпуск в съответствие с условията за придобиване на право и предоставяне на такъв отпуск, предвидени от националното законодателство и/или практика.

Минималният платен годишен отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение, освен в случай на прекратяване на трудовото правоотношение.

Клауза 4

а) Транспортният персонал в гражданската авиация има право на безплатен медицински преглед при постъпване на работа и редовно след това.

б) Когато членове на транспортния състав в гражданската авиация имат здравословни проблеми, за които е установено, че се дължат на полагането на нощен труд, те се преместват, когато това е възможно, на подходяща транспортна или наземна работа, която се извършва през деня.

По отношение на безплатния медицински преглед, визиран в параграф 1, буква “а” се спазва задължението за пазене на лекарска тайна.

Безплатният медицинския преглед, визиран в параграф 1, буква “а”, може да се извършва в рамките на националната здравна система.

Клауза 5

1. Транспортният състав в гражданската авиация има право на безопасни и здравословни условия на труд, съобразени с характера на неговата работа.

2. С оглед осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на транспортния състав, се осигуряват адекватни служби и средства за защита и профилактика в гражданската авиация, които да са на разположение по всяко време.

Клауза 6

Трябва да бъдат предприети необходимите мерки, за да може работодателят, който възнамерява да организира работата по определен режим, да спазва общия принцип за адаптиране на работата към работника.

Клауза 7

Информацията относно специфични режими на работа на транспортния състав в гражданската авиация трябва да бъдат съобщени на компетентните органи, при поискване от тяхна страна.

Клауза 8

1. Работното време трябва да се разглежда, без да се накърнява евентуално бъдещо законодателство на Общността по отношение ограниченията за летателното и служебно време и изискванията за почивка, и съвместно с националното законодателство в тази област, което трябва да бъде взето под внимание при всички свързани с него случаи.

2. Максималната годишна продължителност на работно време, което включва и елементи на периоди на  готовност  за получаване на задание, определени от действащото законодателство, е 2 000 часа, от които общият брой пролетени часове се ограничава до 900 часа.

3. Максималното годишно работно време трябва да бъде разпределено възможно най-равномерно през годината.

Клауза 9

Без да се нарушава клауза 3, транспортният персонал в гражданската авиация ползва почивни дни от работа и от  готовност  , оповестени предварително както следва:

а) най-малко 7 локални дни за календарен месец, включващи евентуално всеки почивен период, наложен от закона и

б) най-малко 96 локални дни за календарна година, включващи евентуално всеки почивен период, наложен от закона.

Клауза 10

Страните ще преразгледат гореизложените разпоредби две години след края на периода за изпълнение, определен с решението на Съвета, с което се утвърждава това споразумение.

 

Брюксел, 22 март 2000 г.

Асоциация на европейските авиолинии (АЕА)

Карл-Хайнц Ноймайстер, генерален секретар

Манфред Мерц, заместник-председател на Комитета по социалните въпроси към АЕА, председател на екипа по преговорите

Европейска федерация на работещите в транспорта ( ЕТФ)

Бренда О’Брайън, сътрудник на генералния секретар

Бети Лекутюрие, президент, Комитет на летателния състав

Бент Гелсен, член на групата по преговорите, Комитет на летателния състав

Европейска асоциация на пилотите ( ЕАП)

Капитан Франческо Джентиле, председател

Капитан Бил Арчър, заместник-председател

Джанкарло Кривеларо, генерален секретар

Асоциация на европейските регионални авиолинии( ЕРА)

Майк Емброуз, генерален директор     

Международната асоциация на възушните превозвачи (МАВП)

Марк Фриск, генерален директор

Алан Браун, директор, Аерополитически и индустриални въпроси