gttp

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ED_Gabrovo
g МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Законодателство на Международната организация на труда

- КОНВЕНЦИЯ № 155 относно безопасността, здравеопазването на трудещите се и работната среда, 1981 г.
- ПРЕПОРЪКА № 164 относно безопасността, здравеопазването на трудещите се и работната среда, 1981 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г
- МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ по спасяване, 1989 г.
- МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка на моряците.
- КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта – (Кодекс SТСW)
- МОРСКА трудова конвенция, 2006 г.
- КОНВЕНЦИЯ за международно гражданско въздухоплаване.
- КОНВЕНЦИЯ № 108 за удостоверенията за самоличност на моряците, 1958 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 100 за правото на равно заплащане, 1951 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 40 относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 105 относно премахването на принудителния труд, 1957 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 25 относно осигуровката старост /индустрия и др./, 1933 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 106 относно седмичната почивка /търговия и канцеларски служби/, 1957 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 120 относно хигиената в търговията и в канторите, 1964 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 124 за медицинския преглед на младежите (подземни работи), 1965 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 127 относно максималната тежест, 1967 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 138 относно минималната възраст , 1973 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 144 относно тристранните консултации (международни трудови норми),1976 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 32 за закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 36 отнодно осигуровката старост (земеделие), 1933 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 37 относно осигуровката инвалидност (индустрия и др.), 1933 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.
- КОНВЕНЦИЯ за правата на човека и биомедицината, 1996 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 39 относно осигуровката смърт (индустрия и др.), 1933 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 43 относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 44 за безработицата, 1934 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 45 за подземните работи (жени), 1935 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 56 относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 62 относно предписанията за безопасност (строителство), 1937 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 53 относно свидетелствата за правоспособност на офицерите, 1936 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 55 относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците, 1936 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 52 относно платените отпуски, 1936 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 73 относно медицинския прeглед на моряците, 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 77 относно медицинския преглед на младежите (индустрия), 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 69 относно свидетелството за професионална правоспособност на готвачите на кораби, 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 68 относно прехраната и сервирането (екипажи на кораби), 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 81 относно инспекцията по труда, 1947 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 80 за ревизия на заключителните разпоредби, 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 95 за закрила на работната заплата, 1949 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране, 1948 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 78 относно медицинския преглед на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 94 относно трудовите клаузи (публични договори), 1949 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 79 относно нощния труд на младежите (неиндустреални дейности), 1946 г.
- КОНВЕНЦИЯ № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.
- КОНВЕНЦИИ на МОТ, ратифицирани от Република България.

Законодателство на ЕС

- ЕВРОПЕЙСКА социална харта – ревизирана.
- ДИРЕКТИВА на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопастността и здравето на работниците на работното място - (89/391/ЕИО), от12 юни 1989 г.
- ДИРЕКТИВА на Съвета за допълнение на мерките за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение – (91/383/ЕИО).
- ДИРЕКТИВА на Съвета относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение - (91/533/ЕИО).
- ДИРЕКТИВА на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички – родилки или кърмачки - 92/85/ЕИО.
- ДИРЕКТИВА на Съвета за закрила на младите хора при работа - 94/33/ЕО.
- ДИРЕКТИВА на Европейския парламент и на Съвета относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги - 96/71/ЕО.
- ДИРЕКТИВА на Съвета относно Европейското споразумение за организация на работното време на транспортните работници в гражданската авиация- 2000/79/ЕО.
- ДИРЕКТИВА на Европейския парламент и на Съвета за организацията на работното време на лицата извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт - 2002/15/ЕО.
- ДИРЕКТИВА на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време - 2003/88/ЕО.
- ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе - (ADR).
- СПИСЪК на българското законодателство, транспониращо Евродирективи по безопастност и здраве при работа.
- АКТОВЕ от Европейското законодателство в областта на безопасност и здраве при работа и трудова заетост, социална политика и равни възможности, транспонирани в законодателството на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (неизчерпателен списък)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.