gttp

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ED_Gabrovo
wЗАКОНИ
КОНСТИТУЦИЯ на Република България
КОДЕКС на труда
- ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
- КОДЕКС за социално осигуряване
- ЗАКОН за здравето
- ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
- ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
- ЗАКОН за националната стандартизация
- ЗАКОН за защита на потребителите
- ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
- ЗАКОН за храните
- ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
- ЗАКОН за устройство на територията
- ЗАКОН за енергетиката
- ЗАКОН за опазване на околната среда
- ЗАКОН за почвите
- ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
- ЗАКОН за управление на отпадъците
- ЗАКОН за автомобилните превози
- ЗАКОН за пътищата
- ЗАКОН за движението по пътищата
- ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
- ЗАКОН за железопътния транспорт
- КОДЕКС на търговското корабоплаване
- ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
- ЗАКОН за управление при кризи
- ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
- ЗАКОН за защита от шума в околната среда
- ЗАКОН за измерванията
- ЗАКОН за уреждане на колективните трудови спорове
- ЗАКОН за водите
- ЗАКОН за медицинските изделия
- ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
- ЗАКОН за държавния служител
- ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
- ЗАКОН за народната просвета
- ЗАКОН за насърчаване на заетостта
- ЗАКОН за професионалното образование и обучение
- ЗАКОН за инспектиране на труда
- ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
- ЗАКОН за защита при бедствия
- ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
- ЗАКОН за устройството и застрояването на столичната община
- ЗАКОН за Камарата на строителите
- ЗАКОН за здравното осигуряване
- ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
- ЗАКОН за горите
- ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
- ЗАКОН за българската агенция по безопастност на храните
- ЗАКОН за лечебните заведения
- ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
- ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
- ЗАКОН за защита от дискриминация
- ЗАКОН за задълженията и договорите
- ЗАКОН за регионалнато развитие
- ЗАКОН за устройството на черноморското крайбрежие
- ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
- ЗАКОН за висшето образование
- ЗАКОН за животновъдството
- ЗАКОН за виното и спиртните напитки
- ЗАКОН за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
- ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
- ЗАКОН за защита на растенията
- ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
- ЗАКОН за пчеларството
- ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
- ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
- ЗАКОН за енергийната ефективност
- ЗАКОН за биологичното разнообразие
- ЗАКОН за защитените територии
- ЗАКОН за опазване на земеделските земи
- ЗАКОН за социално подпомагане

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.