gttp

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ED_Gabrovo
g НАРЕДБИ, ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ 

КОДЕКС НА ТРУДА


- УКАЗАНИЕ за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея .
- НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
- НАРЕДБА № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда
- НАРЕДБА № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
- НАРЕДБА № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени
- НАРЕДБА за трудоустрояване
- НАРЕДБА за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
- НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
- НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
- НАРЕДБА № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарна охрана
- НАРЕДБА № 4 от 2 август 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
- НАРЕДБА № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
- НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
- НАРЕДБА № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи
- НАРЕДБА № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране.
- НАРЕДБА № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.
- НАРЕДБА № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.
- НАРЕДБА № РД-07/2 от 19 март 2008 Г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби .
- НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране.
- НАРЕДБА за комплексно оценяване условията на труд.
- НАРЕДБА № 8 от 26 март 1996 г. за хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи.
- НАРЕДБА за реда и начина на информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните взимания при несъстоятелност на работодателя.
- НАРЕДБА за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели.
- НАРЕДБА № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение.
- ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
- НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г.за документите,необходими за сключване на трудов договор
- НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
- НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изиснвания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя.
- НАРЕДБА за командировките в страната.
- НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- НАРЕДБА № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
- НАРЕДБА № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
- НАРЕДБА № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа..
- НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
- НАРЕДБА № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
- НАРЕДБА № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
- НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
- НАРЕДБА № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
- НАРЕДБА № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
- НАРЕДБА № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
- НАРЕДБА № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
- НАРЕДБА № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
- НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
- НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
- НАРЕДБА № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
- НАРЕДБА № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
- НАРЕДБА № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
- НАРЕДБА за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика
- НАРЕДБА № 1 от 23 март 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд "Условия на труд"
- ЗАПОВЕД № 36 от 18.03.1998 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 87 от 12 март 1997 г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
- НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условиа на труд.
- НАРЕДБА № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно - разтоварни работи.
- НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- НАРЕДБА № 3 от 23 март 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали.
- НАРЕДБА № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина.
- НАРЕДБА № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби.
- НАРЕДБА № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.
- НАРЕДБА № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
- НАРЕДБА № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.
- НАРЕДБА № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор.
- НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 
- НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
- НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 29 март 2001 г. за приемане на списък на професионалните болести
- НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
- НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж.
- НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски .
- НАРЕДБА за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
- МЕТОДИКА за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест.
- ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
- НАРЕДБА за медицинската експертиза.
- НАРЕДБА № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
- ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност.
- НАРЕДБА за осигурителните каси.
- НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
- НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените лри тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
- НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука".
- НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

- НАРЕДБА № 8 за микроклимата в подземните рудници
- НАРЕДБА за медицинската експертиза
- НОРМИ за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 05
- НАРЕДБА № 8 от 28 октомври 1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения
- НАРЕДБА № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
- НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита.
- НАРЕДБА № 9 от 28 октомври 1986 г. за санитарните правила при работа с лазери
- НАРЕДБА № 13 от 13 юни 1994 г. за условията и реда за работа на медицинските лаборатории
- НАРЕДБА № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
- НАРЕДБА № 0-31 за работа с радиационни дефектоскопи
- НАРЕДБА № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални
- НАРЕДБА № 32 от 7 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
- ХИГИЕННИ НОРМИ № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони
- НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите
- НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
- НАРЕДБА № 108 за работа с радиоактивни вещества в заведенията на Министерството на народното здраве.
- НАРЕДБА № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
- НАРЕДБА № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
- НАРЕДБА № 28 от 3 октомври 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария
- НАРЕДБА № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.
- НАРЕДБА № 24 от 2 декември 2002 г. за условията и реда за обучение за оказванена първа долекарсна помош от водачи на моторни превозни средства.
- НАРЕДБА № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
- НАРЕДБА № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
- НАРЕДБА № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
- НАРЕДБА № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
- НАРЕДБА № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
- НАРЕДБА № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.
- НАРЕДБА № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико – социални грижи.
- НАРЕДБА № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
- НАРЕДБА № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.
- НАРЕДБА № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения.
- НАРЕДБА № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения.
- НАРЕДБА № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България.
- НАРЕДБА № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно - битово водоснабдяване.
- НАРЕДБА № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни.
- НАРЕДБА № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.
- НАРЕДБА № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните.
- НАРЕДБА № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
- НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници.
- НАРЕДБА № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
- НАРЕДБА № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно - защитни зони около излъчващи обекти.
- НАРЕДБА № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти.
- ПРАВИЛА за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.
- НАРЕДБА № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
- НАРЕДБА № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.
- НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.
- НАРЕДБА № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания.
- НАРЕДБА № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за предоставяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти.
- НАРЕДБА № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.
- НАРЕДБА за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури.
- НАРЕДБА № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.
- НАРЕДБА № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

- НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.
- НАРЕДБА за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.
- НАРЕДБА за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България
- НАРЕДБА за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
- НАРЕДБА за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества
- НАРЕДБА № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 13 март 2006 г. за приемане на наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти.
- ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2401 от 16 септември 2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали.
- НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
- НАРЕДБА № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор.

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

Оценяване съответствието на продуктите

- НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара
- НАРЕДБА за маркировката за съответствие
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
- НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
- НАРЕДБА за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
- НАРЕДБА за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия
- НАРЕДБА № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.
- ОБЩИ технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние.
- ОБЩИ задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
- НАРЕДБА за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали.
- НАРЕДБА за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките.
- НАРЕДБА № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасноста и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.
- НАРЕДБА за изискванията за етикиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.
- ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.
- ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.
- ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях.
- ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.
- ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.
- НАРЕДБА № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.
- НАРЕДБА № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средствот категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики.
- НАРЕДБА № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
- НАРЕДБА № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация.
- НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели.
- НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
- НАРЕДБА № H-7 от 20 май 2014 г. за държавната геодезическа мрежа.
- НАРЕДБА № Н-8 от 20 май 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България.
- НАРЕДБА № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

Технически надзор на съоръженията с повишена опасност

- НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията .
- НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори
- НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
- НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
- НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
- НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
- НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
- НАРЕДБА № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли .
- НАРЕДБА № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"
- НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки .
- НАРЕДБА № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане
-
ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
- НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
- НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
- НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.
- НАРЕДБА за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях.
- НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии.

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

- НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
- НАРЕДБА № 6 за критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия
- НАРЕДБА за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци.
- НАРЕДБА за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
- НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
- НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита
- НАРЕДБА № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
- НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
- НАРЕДБА за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
- НАРЕДБА за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества.
- НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

- НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
- НАРЕДБА № I-117 от 15 май 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол .
- НАРЕДБА № I-127 от 29 май 2003 г. за определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарна и аварийна безопасност от търговци
- НАРЕДБА № 1 от 26 август 1994 г. за противопожарната охрана в обектите на банките и небанковите финансови институции.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване.
- НАРЕДБА № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.
- НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
- НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.
- НАРЕДБА № Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението.
- НАРЕДБА № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.
- НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.
- НАРЕДБА № Н-7 от 12 юни 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност.
- НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
- НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строителна - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
- НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
- НАРЕДБА № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
- НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария.
- ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения.
- НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власти и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опастност.
- НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност.
- НАРЕДБА № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-914 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно – въстановителни работи.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-915 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-929 от 2 декември 2014 г. за патрулно – постова дейност.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

- НАРЕДБА № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
- НАРЕДБА № 6 от 28 март 2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им.
- НАРЕДБА № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
- НАРЕДБА за изискванията за етикетирането и представянето на храните
- НАРЕДБА № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
- НАРЕДБА № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните.
- НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти.
- НАРЕДБА № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици.
- НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 Г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци.
- НАРЕДБА за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни.
- НАРЕДБА за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели.
- НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни.
- НАРЕДБА № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти.
- НАРЕДБА за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.
- НАРЕДБА № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните.
- НАРЕДБА № 26 от 14 октомври 2010 г. за специхичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
- НАРЕДБА № 22 от 13 октомври 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни.
- НАРЕДБА № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикиране и контрола върху производството и етикирането.
- НАРЕДБА № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

- НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- НАРЕДБА № Із-1971 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
- НАРЕДБА № 3 от 9 ноември 1994 г за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.
- НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- НАРЕДБА № 2 от 10 юли 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
- НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- НАРЕДБА № 1 от 16 април 2007 г за обследване на аварии в строителството.
- НАРЕДБА № 7 от 8 юни 1998 г за системите за физическа защита на строежите.
- НАРЕДБА № 9 от 22 май 2001 г за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор.
- НАРЕДБА № 10 от 22 май 2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.
- НАРЕДБА № 4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
- НАРЕДБА № 15 от 1995 г за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
- НАРЕДБА № 30 за технически надзор на котли с високо налягане.
- НАРЕДБА № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии.
- НАРЕДБА №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
- НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- НАРЕДБА № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.
- НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
- НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.
- ОБЩИ задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
- НАРЕДБА № V-12-299 от 16 септември 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на открити спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии.
-
НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
- НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
- НАРЕДБА № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

- НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката.
- НАРЕДБА № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
- НАРЕДБА № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.
- НАРЕДБА № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
- НАРЕДБА № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
- НАРЕДБА № РД-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.
- НАРЕДБА № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

- НАРЕДБА за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
- НАРЕДБА за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните
- НАРЕДБА за реда и начина за извършване на метрологичен надзор
- НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
- НАРЕДБА за предварително опакованите количества продукти.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- НАРЕДБА за националната схема за управление по околна среда и одитиране
- НАРЕДБА № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
- НАРЕДБА № 4 за контрол на техниката за растителна защита и торене
- НАРЕДБА № 2 от 30 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България
- НАРЕДБА № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
- НАРЕДБА № 10 от 6 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации.
- НАРЕДБА № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по схемата на общоността за управление по околна среда и одит (EMAS).
- НАРЕДБА № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
- НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
- НАРЕДБА № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни обекти.
- НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.
- НАРЕДБА № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане.
- НАРЕДБА № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.
- НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите.
- НАРЕДБА за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.
- НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
- НАРЕДБА № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
- НАРЕДБА № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.
- НАРЕДБА № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.
- НАРЕДБА № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
- НАРЕДБА за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.
- НАРЕДБА за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата.
- НАРЕДБА за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии.
- НАРЕДБА за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталиции и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

- НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
- НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
- НАРЕДБА № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
- НАРЕДБА № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
- НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
- НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.
- НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
- НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.
- НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства.
- НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след които се образуват масово разпространени отпадъци.
- НАРЕДБА № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
- НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците.
- НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъците.
- НАРЕДБА № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци.
- НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
- НАРЕДБА № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

ТРАНСПОРТ

- НАРЕДБА № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища.
- НАРЕДБА № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата
- НАРЕДБА № 3 от 31 май 1996 г. за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища
- НАРЕДБА № 9 от 11 февруари 2003 г. за медицинското обслужване на корабите
- НАРЕДБА № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
- НАРЕДБА № 2320 от 13 януари 2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване.
- НАРЕДБА № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.
- НАРЕДБА № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
- НАРЕДБА № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
- НАРЕДБА № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
- НАРЕДБА № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
- НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
- НАРЕДБА за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества.
- НАРЕДБА № 53 от 2 юли 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата
- НАРЕДБА № 21 от 5 юли 2005 г. за безопасността на риболовните кораби
- НАРЕДБА № 21 от 25 април 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване
- НАРЕДБА № 12 от 29 декември 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
- НАРЕДБА № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища.
-
НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
- НАРЕДБА № 50 от 28 декември 2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт
- НАРЕДБА № 42 от 6 юли 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност.
- НАРЕДБА № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.
- НАРЕДБА № 4018 от 16 септември 2005 г. за работното време на авиационния персонал.
- НАРЕДБА № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.
- НАРЕДБА № Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти.
- НАРЕДБА № 1 от 31 януари 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България
- НАРЕДБА № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
- НАРЕДБА № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
- НАРЕДБА № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България и за изискванията към системата за електронно събиране на такса за изминато разстояние в пътната мрежа на Република България.
- НАРЕДБА № 23 от 24 октомври 2011 г. за разследване на произшествия в морските пространства
- НАРЕДБА за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал .
- НАРЕДБА за изменение и допълнение на наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение .
- НАРЕДБА № i-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях .
- ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20 февруари 2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства
- НАРЕДБА за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.
- НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
- НАРЕДБА № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.
- НАРЕДБА № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
- НАРЕДБА за специално ползване на пътищата.
- НАРЕДБА № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораби и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както за връзка на кораба с брега.
- НАРЕДБА № 7 от 27 януари 2006 г. за условията и реда за ползуването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване.
- НАРЕДБА № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.
- НАРЕДБА № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
- НАРЕДБА № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване.
- НАРЕДБА № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
- НАРЕДБА № 20 от 27 май 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи.
- ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
- НАРЕДБА № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
- НАРЕДБА № 19 от 27 ноември 2012 г. за функциониране на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство.
- НАРЕДБА № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари.
- НАРЕДБА № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища.
- НАРЕДБА № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина.
- НАРЕДБА № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол.
- НАРЕДБА № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите.
- НАРЕДБА № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
- НАРЕДБА № 105 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и системи за обезопасяване.
- НАРЕДБА № 88 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства.
- ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение.
- НАРЕДБА № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети.
- НАРЕДБА № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.
- НАРЕДБА № 49 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване.
- НАРЕДБА № 48 от 28 декември 2001 г. за железопътен превоз на специални товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка.
- НАРЕДБА № H-1 от 9 януари 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност и експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.
- НАРЕДБА № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.
- НАРЕДБА № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.
- НАРЕДБА № 22 от 21 юли 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от-до летищата на Република България.
- НАРЕДБА № 22 от 22 декември 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
- НАРЕДБА за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.
- НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.
- НАРЕДБА № Н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България.
- НАРЕДБА № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.
- НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.
- НАРЕДБА № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.
- НАРЕДБА № 2 от 17 януари 2001 г. сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
- НАРЕДБА № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства.
- НАРЕДБА № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.
- НАРЕДБА № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация напътищата с пътни знаци.
- НАРЕДБА № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.
- НАРЕДБА № 21 от 5 юли 2005 г. за безопасността на риболовните кораби.
- НАРЕДБА № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания кям персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи.
- НАРЕДБА № 15 от 13 април 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване.
- НАРЕДБА № 30 от 10 ноември 2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България.
- НАРЕДБА № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване.
- НАРЕДБА № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
- НАРЕДБА № 4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези.
- НАРЕДБА № 3 от 7 март 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване.
- НАРЕДБА № 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.
- НАРЕДБА № 4 от 25 април 2007 г. за аеронавигационните карти.
- НАРЕДБА № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и надзора върху тях.
- НАРЕДБА № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение.
- НАРЕДБА № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях.
- НАРЕДБА за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.
- ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-891 от 26 ноември 2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компесиращи мерки.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

- НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители
- НАРЕДБА № 1 от 21 март 2000 г. за документите за заемане на държавна служба.
- НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация.
- НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители.
- НАРЕДБА за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
- КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията.
- НАРЕДБА за реда, начина и компетентннте органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях.

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

- НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
- НАРЕДБА № 1 от 19 март 1998 г. за условията и реда за издаване на разрешения за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди.
- НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35А, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

- ИНСТРУКЦИЯ за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета.
- НАРЕДБА № 9 от 28 май 1994 г. за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
- НАРЕДБА № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
- НАРЕДБА № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.
-
НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
- НАРЕДБА № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
- НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.
- ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден.

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

- НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
- НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.
- НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на парни и водогрейни котли.
- НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори".
- НАРЕДБА № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
- НАРЕДБА № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.
- НАРЕДБА № 12 от 22.04. 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.
- НАРЕДБА за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения.
- РЕШЕНИЕ № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България.
- НАРЕДБА № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "спасител при бедствия, аварии и катастрофи".
- НАРЕДБА № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

- НАРЕДБА № 17 от 9 октомври 2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.
- НАРЕДБА № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изсквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни.

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

- НАРЕДБА № 9 от 28 януари 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им.
- НАРЕДБА № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно - хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.
- НАРЕДБА № 16 за хигиенните и ветеринарно - санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се продукти.
- НАРЕДБА № 38 от 4 април 2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни.
- НАРЕДБА № 110 от 18 септември 2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо.
- НАРЕДБА № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти.
- НАРЕДБА № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара.
- НАРЕДБА № 32 от 23 март 2006 г. за окачесвяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици.
- НАРЕДБА № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти.
- НАРЕДБА № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и исикванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им.
- НАРЕДБА № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

- НАРЕДБА № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.
- НАРЕДБА № 1 от 11 март 2014 г. за изисванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им.

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

- НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите.
- НАРЕДБА № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
- НАРЕДБА № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
- НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.
- НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
- НАРЕДБА № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

- НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България.
- НАРЕДБА № 52 от 18 февруари 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски.

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

- НАРЕДБА № 9 от 22 юни 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни освови, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти.

НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (Хармонизирани с Европейското законодателство)

- НАРЕДБА № 3 от 23 март 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
- НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
- НАРЕДБА № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина.
- НАРЕДБА № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби.
- НАРЕДБА № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.
- НАРЕДБА № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
- НАРЕДБА № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
- НАРЕДБА № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- НАРЕДБА № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
- НАРЕДБА за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя
- ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
- ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
- ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
- НАРЕДБА № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
- НАРЕДБА № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.