gttp

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ED_Gabrovo
gПРАВИЛНИЦИ

- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на труда и социалната политика
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Инспекцията по условията и безопасността на труда при Министерството на транспорта ­
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция "Морска администрация"
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по храните
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националната служба за растителна защита
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция по горите
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции
- ПРАВИЛНИК за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
- ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза
- ПРАВИЛНИК за дейността на Фонд "Условия на труд"
- ПРАВИЛНИК за дейността на управителния съвет на Фонд "Условия на труд"
- ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество
- ПРАВИЛНИК за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
- ПРАВИЛНИК за работата на Националния съвет по условия на труд
- ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред – примерен
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
- ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
- ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
- ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
- ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрическии топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
- ПРАВИЛНИК за здравословни и безопасни условия на труд в горите
- ПРАВИЛНИК за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията на язовирни стени и други хидротехнически съоръжения
- ПРАВИЛНИК за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Националната класификация на професиите
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
- ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката и енергетиката
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура"
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните дирекции по горите
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
- ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за регионалното развитие
- ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
- ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение".
- ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на специализирен орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опастност.
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата.
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите.
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите.
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на антидопинговия център.
- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Медицински одит".
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания.
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане.
- ПРАВИЛНИК по безопасността на труда при взривните работи.
- ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Областен съвет по условия на труд - примерен.
- ПРАВИЛНИК № Д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород.
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта.
- ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112.
- ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове.
-
ПРАВИЛНИК за условията и руда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост.
- ПРАВИЛНИК за работа на Националния съвет за защита на потребителите


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.